BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 29
1971
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1971
Redaktør: Førsteamanuensis dr. philos. Per Sunding
Redaksjonskomité:
Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden,
professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co. A.s, Drammen

Innhold

Olaf Bille: Gunnera og biskop Gunnerus 157

Jørn Erik Bjørndalen: Bidrag til karplantefloraen ved Langesundsfjorden. I. (Contribution to the vascular flora of the Langesundsfjord area, southern Norway. I.) 257

Jørn Erik Bjørndalen: Møllefloraen ved Skien. (The grain mill flora around Skien, southern Norway.) 99

Bokmeldinger 12, 18, 67, 84, 88, 117, 132, 140, 148, 156, 171, 182, 210, 256, 268

Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 53

Pål Brettum: Fordeling og biomasse av Isoëtes lacustris og Scorpidium scorpioides i øvre Heimdalsvatn, et høyfjellsvann i Sør-Norge. (Distribution and biomass of 1soëtes lacustris and Scorpidium scorpioides in Øvre Heimdalsvatn, a mountain lake in southern Norway.) 1

Anders Danielsen: Skandinavias fjellflora i lys av senkvartær vegetasjonshistorie. (Scandinavia's mountain vascular flora in the light of Late Quaternary history of vegetation.) 183

Doktordisputaser i 1970 56

Finn-Egil Eckblad: Tillegg til Norges Elaphomyces-flora. (Additions to the Elaphomyces flora of Norway.) 13

Gunnar Engegård: Om utbredelsen av Geastrum Pers. i det nordlige Skandinavia og Nord-Finland. (On the distribution of Geastrum Pers. in northern Scandinavia and northern Finland.) 211

Finnes Callitriche verna langs kysten? 115

Fondet til dr. Thekla Resvolls minne 270

Axel Fridén: Floristiska intryck och anteckningar från några våstskandinaviska dalgångar: Flåmsdalen i inre Sogn, Lodalen och Oldedalen i inre Nordfjord samt Teveldalen - Aredalen i Nord-Trøndelag - Jämtland 95

Per Magnus Jørgensen: Rumex maritimus L. og R. palustris Sm. i Norge. (Rumex maritimus L. and R. palustris Sm. in Norway.) 133

Knut Halvorsen: Litt om utbredelsen av Osmunda regalis L. og Sonchus palustris L. (Notes on the distribution of Osmunda regalis L. and Sonchus palustris L. in Norway.) 75

Hovedforeningens årsmelding og ekskursjoner 1970 33

INQUA, Den internasjonale union for kvartærforskning 169

Internasjonal kongress for systematisk biologi og evolusjon 269

Hildur Krog: En lavekskursjon til Rogaland. (A lichen excursion to Rogaland, SW Norway.) 161

Anders Langangen: Pollineringsøkologiske studier på amerikanske Pedicularis-arter. (Bestaubungsökologische Studien an amerikanischen Pedicularis-Arten.) 221

Anders Langangen: Verneverdige Chara-sjøer i Sør-Norge. (Chara-lakes of protective value in southern Norway.) 119

Eva Mæhre Lauritzen: Cordyceps gracilis Montagne & Duricu, ny for Skandinavia. (Cordyceps gracilis Montagne & Durieu, new to Scandinavia.) 85

Kåre Arnstein Lye: Moderne oppfatning av slekta Scirpus L. (A modern concept of the genus Scirpus L.) 141

Kåre Arnstein Lye: Spreiinga av Elodea canadensis i Noreg. (The dispersal of Elodea canadensis in Norway.) 19

J. Låg: Undervisning i jordbunnslære ved universiteter og høgskoler. (Soil science education at universities and advanced technical instilutions in Norway.) 25

Morten M. Laane: Kromosomundersøkelser i norske karplanter. VI. (Chromosome numbers in Norwegian vascular plant species. VI.) 229

Leif Malme: Bidrag til floraen i Fræna. (Contribution to the flora in Fræna, West Norway.) 149

Norsk Soppforening i 1970 54

Omorganisering av Norsk Botanisk Forening 115

Personalia i 1970 57

Rettelse 270

Rogalandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner i 1970 47

Finn Roll-Hansen og Helga Roll-Hansen: Osmunda regalis L. ved Buvatnet i Vågsbygd i Kristiansand. (Osmunda regalis L. in Kristiansand, South Norway,) 71

Arnfinn Skogen: Økologiske og plantegeografiske undersøkelser i verdens nordligste ekelund. (Ecological and phytogeographical studies in the world's northernmost oak grove.) 235

Skjalg Slettjord: Reintind, et botanisk interessant fjell på vestsiden av Skjomen. (Reintind, a mountain of botanical interest on the west side of Skjomen, North Norway.) 109

Soppforeningen i Bergen 1969/70 55

Per Sunding: Johannes Lid, 1886-1971 175

Sørlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1970 49

Trøndelagsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1970 42

Tauno Ulvinen: Carex lapponica O. F. Lang i Norge 89

Universitetseksamener i botanikk 1970 56

Utlodning 270

Vestlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1970 44

Haavard Østhagen: Bidrag til Rogalands lavflora. (Contribution to the lichen f lora of R ogaland, SW Norway.) 251

BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 30
1972
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1972
Redaktør: Førsteanianuensis dr. philos. Per Sunding
Redaksjonskomité:
Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden,
professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co. A.s, Drammen

Innhold

Egil lngvar Aune: Eit nytt funn av Cordyceps gracilis Nfont. & Dur. i Noreg. (A new find of Cordyceps gracilis Mont. & Dur. in Norway.) 111

Endre Berner jr.: Grønne planters respirasjon i lys. (Respiration of green plants in the light.) 169

Jørn Erik Bjørndalen: Jernbanefloristiske notater fra Finse og Haugastøl. (Notes on the railway flora at Finse and Haugastøl stalions, the Oslo-Bergen railway.) 125

Bokmeldinger 71, 119, 163, 232, 243

Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 57

Pål Bretturn: Alger fra noen innsjøer i Nordmarka ved Oslo. (Algae from some lakes in Nordmarka near Oslo, SE Norway.) 187

Doktordisputaser i 1971 60

Joar T. Hovda: Consolida (DC.) S. F. Gray og Delphinium L s.str. i Norge. (Consolida (DC.) S. F. Gray and Delphinium L. s.str. in Norway.) 199

Per M. Jørgensen: Botaniske glimt fra Hidra, Vest-Agder. (Bolanical notes from Hidra, SW Norway.) 213

Per M. Jørgensen: Noen interessante lavfunn, særlig fra Vestlandet. (Interesting lichen finds, mainly from West Norway.) 153

Anders Landgangen: Characé-vegetasjonen på Hvaler-øyene. (Die Characeen-Vegetation auf den Hvaler-Inseln, Südost-Norwegen.) 1

Jakob Naustdal: Vicia tenuifolia Roth ny på Vestlandet. (Vicia tenuifolia new to western Norway.) 113

Rolf Nordhagen: Noen utenlandske og norske folkelige plantenavn med lydlig (akustisk) motiv 217

Norsk Botanisk Forening 31

Norsk Paleontologisk Forening 117

Norsk Soppforening i 1971 58

Tore Ouren: Ballastplasser og ballastplanter i Aust-Agder. (Ballast heaps and ballast plants in the county of Aust-Agder in Norway.) 81

Personalia 1971 62

Kåre Rapp: En cytotaksonomisk underskelse av Alopecurus patensis ssp. alpestris. (A cytotaxonomic investigation of Alopecurus pratensis ssp. alpestris) 101

Leif Ryvarden: EDB og registrering av plantesamlinger 135

Leif Ryvarden: Litt om Akerøas flora. (Notes on the flora of Akerøya, SE Norway.) 105

Soppforeningen i Bergen 1970/71 59

Per Sunding: Vegetasjonsforandringer på Kalvøya i Bærum 1961-1971. (Vegetation changes on Kalvøya island, Bærum, SE Norway 1961-1971.) 15

Hartvig Sætra: Ny nordgrense for Scirpus silvaticus L. (A new northern limit for Scirpus silvaticus L.) 115

Øivind Wiik & Torbjørn Nerland: Interessante algefunn fra Sunnmøre. (Interesting finds of algae from Sunnmøre, NW Norway.) 141

Haavard Østhagen: Granens (Picea abies (L.) Karst.) utbredelse i Norge. Et historisk eller økologisk problem? 233

BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 31
1973
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1973
Redaktør: Førsteamanuensis dr. philos. Per Sunding
Redaksjonskomité: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co. As, Drammen

Innhold

Lars Arvidsson, Lennart Borén, Tomas Hallingbäck, Enar Sahlin og Per Wendelbo: Osmunda regalis funnet i Hardanger. (Osmunda regalis found in Hardanger, West Norway.) 195

Jørn Erik Bjørndalen: Ilex aquifolium L. funnet i Bamle, Telemark. (llex aquifolium L. recorded from Bamble, Telemark, SE Norway.) 1

Bokanmeldelser 99, 191, 251

Botanisk kaffeservise 85

Doktordisputaser i 1972 88

Reidar Elven: Noen plantefunn fra Fernundsmarka, en plantegeografisk vurdering. (Some plant records from Femundsmarka, Central Norway, a phytogeographical discussion.) 229

Gunnar Engegård: Biskop Gunnerus og Flora Norvegica 3

Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 85

Bjøn Faafeng og Trond Schumacher: Makrofyttvegetasjonen i Rottvatnet, Sola. (The macrophyte vegetation of Lake Rottvatnet, Sola, SW Norway.) 199

Gro Gulden og jens Stordal: Om stilkete og kjukeformete piggsopper i Norge. (Occurrence and distribution of pileate hydnaceous fungi in Norway.) 103

Dag Hongve: Vasspest, Elodca canadensis Michx. i Jevnaker. (Elodea canadensis Michx. at Jevnaker, SE Nrway.) 17

Joar T. Hovda: De amerikanske artene av slekta Epilobium L. s.str. som er funnet i Norge. (The American species of the genus Epilobium L. s.str. found in Norway.) 19

Ove Arbo Høg: Lav som råstoff for brennevinsfabrikasjon 249

Klaus Høland: Bidrag til lavfloraen i Vest-Agder. (Contribution to the lichen flora of Vest-Agder, SW Norway.) 211

Karen Hygen og Georg Hygen: Noen nye plantefunn i Rondane Nasjonalpark. (Vascular plants new to Rondane National Park in Central Norway.) 29

Per M. Jøensen: Forvillete arter og hybrider av slekten Spiraea i Norge. (Garden escaped Spiraea species and hybrids in Norway.) 29

Harald Korsmo: Ledum palustre funnet i Eidsvoll, Akershus 250

Landsplan for verneverdige naturområder og forekomster 189

Tor Eiliv Lein og Øivind Wiik: Furcellaria fastigiata f. aegagropila ny for Norge. (Furcellaria fastigiata f. aegagropila new to Norway.) 217

Åse Myhre: Potamogeton lucens funnet i Sør-Trøndelag. (Potamogeton lucens found in Sør-Trøndelag, Central Norway.) 35

Jakob Naustdal: Karplanter på fjella mellom Myrdal og Hallingskeid. (Vascular plants in the mountains between Myrdal and Hallingskeid, Central South Norway.) 137

Norsk Botanisk Forening 51

Norsk Soppforening i 1972 86

Arne Pedersen: Røyselandsmyra i Austre Moland, Aust-Agder - et verneverdig myrkompleks på Sørlandskysten. (Røyselandsmyra in Austre Moland, Aust-Agder - a coast mire of protective value in southern Norway.) 149

Personalia 1972 89

Jan Rueness: Formering og livssyklus hos rødalger i lys av nyere undersøkelser. (A review of reproduction and life histories in red algae.) 157

Hans J. Røsjorde: Rødalgen Dasya baillouviana (Gmel.) Mont., en ny art for Norge. (The red algae Dasya baillouviana (Gmel.) Mont., a new species in Norway.) 169

Bjørn Solheim: Mykoplasmasykdommer på planter. (Mycoplasma diseases of plants.) 39

Soppforeningen i Bergen 1971/72 87

Universitetseksamener i botanikk i 1972 88

Karen Anna Økland: Fytoplankton og eutrofiering i noen vann i Vestfold. (Phytoplankton and eutrophication in some lakes in Vestfold, South Norway.) 175

Haavard Østhagen: Det xeroterme økoelement i Ringerikes flora. (The xerothermic ecological element in the flora of Ringerike, SE Norway.) 221

BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 32
1974
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1974
Redaktør: Førsteamanuensis dr. philos. Per Sunding
Redaksjonskomité:
Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden,
professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co. A.s, Drarnmen

Innhold

Jørn Erik Bjørndalen: Chrysanthemum leucanthemum f. tubiflorum i Norge. (Chrysanthemum leucanthemum f. tubiflorum in Norway) 215

Nils Brandt: Plukking og gjenvekst av blåveis. (Picking and regrowth of Anemone hepatica.) 73

Bokanmeldelser 69, 143, 211, 261

Doktordisputaser i 1973 65

Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 1973. 39, 63

Eli Fremstad: Floristiske undersøkelser i Austrheim og Lindås, Nordhordland. (Floristical investigations in Austrheim and Lindås, Nordhordland county, western Norway 221

Gro Gulden: Bidrag til Vestfolds storsoppflora. (Contribution to the macromycete flora of Vestfold, SE Norway) 1

Hans H. H. Heiberg: Vegetasjonen i Sogndal 85

Klaus Høiland: Sandstrenger, sanddyner og sanddynevegetasjon med eksempler fra Lista, Vest-Agder. (Sand-shores, dunes and dune vegetation with examples from Lista, Vest-Agder county, SW Norway.) 103

Kristen Klaveness: Viola stagnina - utbredelse og økologi. (Viola stagnina - distribution and ecology in Norway) 235

Jon Knutzen: Vannkvalitet, plankton og eutrofiering i Bergsvatnet, Eikeren og Fiskumvatnet. (Water quality, plankton and eutrophication of Bergsvatnet, Eikeren and Fiskumvatnet, S Norway.) 145

Tor Eiliv Lein, Jan Rueness og Øivind Wiik: Algologiske observasjoner i Iddefjorden og Singlefjorden. (Algological observations in the Iddefjord and the adjacent fjord areas, SE Norway.) 155

Kåre Arnstein Lye og Ole Gabriel Lima: Nye plantefunn frå Rogaland 1966-1973. (New plant records from Rogaland (SW Norway) 1966-1973) 169

Leif Malme: Bidrag til mosefloraen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. (Contributions to the moss flora in Møre og Romsdal and Sogn og Fjordane counties, West Norway.) 11

Leif Malme: Equisetum scirpoides funnen ved Hustadvika. (Equisetum scirpoides found at Hustadvika, West Norway.) 119

Leif Malme: Makrofyttvegetasjonen i fem innsjøer i Vefsn, Nordland. The macrophyte vegetation of five lakes in Vefsn, Nordland county, North Norway) 239

Elmar Marker: Kriterier for botanisk verneverdi 33

Elmar Marker: "Hormonpreparater" og virkning av 2,4,5-T på naturlig vegetasjon. (Growth regulating substances and the effect of 2,4,5-T on natural vegetation.) 123

Dagfinn Moe: To subfossile soppfunn fra Hordaland 251

Jakob Naustdal: Callitriche pedunculata i Noreg. (Callitriche pedunculata in Norway.) 15

Norsk Botanisk Bibliografi 1814-1964 63

Norsk Botanisk Forening 39

Norsk Soppforening i 1973 64

Arne Pedersen: Floraen i Austre Moland Herred, Aust-Agder og tilstøtende områder. (The flora of Austre Moland parish, Aust-Agder, SW Norway and adjacent areas.) 181

Arne Pedersen: Om sanddynemosenes økologi. (On the ecology of dune mosses.) 131

Leif Ryvarden: Noen oseaniske lav fra Østlandet 137

Leif Ryvarden: Pedicularis hirsuta og P. flammea, frøkapasitet og utbredelse. (Pedicularis hirsuta and P. flammea, reproductive capacity and distribu tion.) 139

Arnfinn Skogen: Fjellfloraen på Storfjellet i Tafjord og forbindelsen mellom Sunnmørsfjellenes og jotunheimens fjellplantesentra. (The mountain flora of Storfjellet, Tafjord (western Norway) and the connection between Sunnmøre and Jotunheimen mountain flora centres.) 199

Soppforeningen i Bergen 1972/73 65

Stein Sæbø: Om aerenkym som tilpassing til eit vassmetta rotmiljø. (The adaptive significance of aerenchyma in a waterlogged root environment.) 21

Per-Jan Thøgersen: Nye plantefunn fra Rondane nasjonalpark, Vuludalen. (Vascular plants new to Rondane National Park, Vuludalen.) 255

Tilbud om bokkjøp 254

Universitetseksamener i botanikk i 1973 66