BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 33
1975
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1975
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomité: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Joh. Nordahls Trykkeri, Oslo

INNHOLD:
Olav Balle: Utbredelsen av Festuca gigantea i Norge og noen kommentarer om dens økologi, spesielt på Vestlandet. (The distribution of Festuca gigantea in Norway and some notes on its ecology, especially in western Norway.) 207
Bokanmeldelser 37, 117, 257
Finn-Egil Eckblad: Bidrag til Vestlandets soppflora. (Contributions to the macrofungi of western Norway.) 245
Kjell Ivar Flatberg, Arne A. Frisvoll og Per Magnus Jørgensen: Bidrag til Trøndelags lavflora. (Contribution to the lichen flora of Trøndelag (Central Norway).) 235
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 35
Jostein Goksøyr: Bakteriesystematikken på nye veier 229
Gro Gulden og Klaus Høiland: Funn av Agaricus bernardii og Agaricus cupreo-brunneus i Norge. (Finds of Agaricus bernardii and Agarieus cupreo-brunneus in Norway.) 1
Hans H. H. Heiberg: Vegetasjonen i Sogndal. II . 7
Joar T. Hovda, Per M. Jørgensen, Hildur Krog og Haavard Østhagen: Norske lavnavn. 41
Ove Arbo Høeg: Antall ville og innførte arter av karplanter i Norge. 9
Ove Arbo Høeg: Kvister av Azadirachta som tannbørster i India 125
Klaus Høiland: De obligate storsoppene på sanddyner i Norge, med særlig vekt på forekomstene på Lista, Vest-Agder. (The obligate macromycetes of sand dunes in Norway, with special regard to the occurrences on Lista, Vest-Agder county, SW Norway.) 127
Klaus Høiland: Virkninger av oljespill på strandvegetasjonen. (Effects of oil spill on the shore vegetation.) 141
Klaus Høiland og Arne Pedersen: En ny lokalitet for Haplomitrium hookeri, dens økologi og utbredelse i Norge. (A new locality for Haplomitrium hookeri, its ecology and distribution in Norway.) 53
Per M. Jørgensen: Noen nye norske adventivplantefunn. (Further notes on Norwegian alien plants.) 61
Per M. Jørgensen og D. O. Øvstedal: Nye vestnorske lavfunn. (New lichen finds in western Norway.) 11
Sigurd Kjelvik: Plantenes primærproduksjon på landjorda, dens størrelse og fordeling på ulike vegetasjonstyper. 213
Dagfinn Moe: Jakob Naustdal 30. januar 1892 - 15. mai 1975 121
Jens Petter Nilssen: En algologisk undersøkelse fra Søndeledfjorden ved Risør - en «landlocked» fjord som er særlig utsatt ved forurensning. (An algological survey of the Søndeledfjord near Risør, S Norway - a 'land-locked' fjord exposed to pollution.) 17
Norsk Botanisk Forening 35, 89
Hans Fr. Røer og Reidar Elven: Bestemmelsesnøkkel for Salix L. (vier og pil) i Norge. (Key to the genus Salix L. in Norway.) 151
Bjørn Rørslett: Potamogeton perfoliatus i Øra, et brakkvannsområde ved Fredrikstad. (Potamogeton perfoliatus in a brackish-water estuary at Øra, Fredrikstad (S. Norway).) 69
Trond Schumacher: Oversikt over Ringebufjellets flora. (Synopsis of the flora of the mountain region Ringebufjellet, Central South Norway.) 195
Universitetseksamener i botanikk i 1974 35
Haavard Østhagen: Makrolavfloraen i Øvre Heimdalen, Jotunheimen. (The macrolichens of Øvre Heimdalen, Jotunheimen, Central South Norway.) 83
Haavard Østhagen: Om forekomsten av laven Cladonia rei (=C. nemoxyna) i Norge. (On the occurrence of the lichen Cladonia rei (syn. C. nemoxyna) in Norway.) 223
Haavard Østhagen. Joar T. Hovda og Leslie A. Viereck: Ramalina siliquosa-komplekset i Norge. (The Ramalina siliquosa complex in Norway.) 27


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 34
1976
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1976
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomité: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Universitetsforlagets trykningssentral, Oslo

INNHOLD
Clara Baadsnes: Professor, dr.philos. Rolf Nordhagen - Fortegnelse over trykte arbeider 1
Bokanmeldelser 105,155,257
Kjell Ivar Flatberg: Plantefunn fra Lofoten (Plants records from Lofoten, northern Norway) 23
Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 103
Eli Fremstad: To nye lokaliteter for Cinna latifolia på Vestlandet (Two new localities of Cinna latifolia in western Norway) 47
Bjørn Faafeng: Fotosyntetiske bakterier. Utbredelse og funksjon i naturen (Photosynthetic bacteria. Their distribution andfunction in nature) 53
Alfred Granmo: Neottia nidus-avis funnet i Nord-Norge. (Neottia nidus-avis recorded from North Norway) 157
Klaus Høiland: En undersøkelse av strandvegetasjonen i Lille Porsangen, Finnmark. (An investigation of the shore vegetation in Lille Porsangen, Finnmark county, North Norway) 163
Sigurd Kjelvik: Varmeresistens og varmeveksling for noen planter, vesentlig fra Hardangervidda. (Heat resistance and energy exchange of some plants, mostly from Hardangervidda, Norway) 211
Leif Malme: Potamogeton crispus funnet i Telemark. (Potamogeton crispus found in Telemark, South Norway) 121
Leif Malme: Makrofyttvegetasjonen i sju innsjøar i Averøy, Møre og Romsdal. (The macrophyte vegetation of seven lakes in Averøy, Møre og Romsdal county, West Norway) 227
Rolf Nordhagen: Botaniske undersøkelser i Tresfjord og de tilgrensende herreder Ørskog og Stordal i Møre og Romsdal fylke. Plantegeografiske fakta og teorier. I. (Botanical investigations in Tresfjord and the neighbouring districts Ørskog and Stordal in Møre og Romsdal county, western Norway. Phytogeographical facts and theories. I) 67
Norsk Botanisk Forening 125
Arnfinn Skogen: Noen fjellplantefunn fra devon-områdene i Hyen, i relasjon til fjellfloraen i Nordfjord. (Some new localities for alpine plants, in relation to the mountain flora of Nordfjord, West Norway) 173
J. Drew Smith: Didymella festucaeFestuca-arter i Norge. (Didymella festucae on Festuca spp. in Norway) 99
Gunnar Tangvald og Kåre Arnstein Lye: Scirpus radicans funnet i Vestfold. (Scirpus radicans recorded from Vestfold, SE Norway) 113
Jahn Throndsen: Mikroflagellatenes forekomst i Oslofjorden. (Ultra- and nannoplankton flagellates in the Oslofjord, Norway) 237
Universitetseksamener i botanikk i 1975 103
Haavard Østhagen: Nye utbredelsesdata for norske makrolav. (New records of macrolichens in Norway) 189
Årsmelding 1975 for Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 154
Per Arvid Åsen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - II (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - II) 247
Per Arvid Åsen og Jostein Andreassen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - I. (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - I) 205


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 35
1977
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1977
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomite: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Universitetsforlagets trykningssentral, Oslo

INNHOLD
Bokanmeldelser 36, 97, 133, 193
V.J. Brøndegaard: Planter som legetøj - i Norge og andre steder 135
Anders Danielsen: Tindved (Hippophaë rhamnoides) i Homborsund på Skagerrak-kysten (Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) on the Skagerrak coast of Norway 1
Reidar Elven: Rumex graminifolius i Norge (Rumex graminifolius in Norway) 99
Kjell Ivar Flatberg, Asbjørn Moen, Arne Pedersen, Arnfinn Skogen og Karl-Dag Vorren: Norske navn på torvmoser (Sphagnum) 11
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 35
Eli Fremstad: Epifyttflora og -vegetasjon på alm (Ulmus glabra) i Orkladalen, Sør-Trøndelag (The epiphytic flora and vegetation of elm (Ulmus glabra) in the valley Orkladalen, Central Norway) 39
Knut Fægri: Om kartlegging av norske lavarters utbredelse 51
Gunnar Holt: Strandvegetasjonen i Frierfjorden, Telemark (The shore vegetation of Frier Estuary, Telemark, SE Norway) 53
Gunnar Holt: Bidrag til diatome-floraen i Sør-Norge (New records of benthic diatoms from South Norway) 105
Even Høgholen og Leif Ryvarden: Noen nye sopper for Norge (Some fungi new to Norway) 15
Klaus Høiland: Storsopper i etablert sanddynevegetasjon på Lista, Vest-Agder. 1. Progressive systemer (Macromycetes in established dune vegetation on Lista, Vest-Agder county, SW Norway. 1. Prograding systems) 139
Klaus Høiland: Stanksoppene Mutinus caninus og M. ravenelii i Norge (The stinkhorns Mutinus caninus and M ravenelii in Norway) 157
Ole H. Jølle: Ramalina baltica ny for Norge (Ramalina baltica new to Norway) 111
Ole H. Jølle: Ny lav for Norge og Sverige: Cladonia cyathomorpha (New lichen to Norway and Sweden: Cladonia cyathomorpha) 163
Nils Klavestad: Funn av benthosalger i indre Oslofjord (Records of benthic algae in inner Oslofjord, SE Norway) 57
Jarle Noralf Kristiansen: Nøkkesiv (Juncus stygius) i Alta, Finnmark (Juncus stygius found in Alta, Finnmark county, northern Norway) 167
Mary Losvik: Prenanthes purpurea ny for Norge (Prenanthes purpurea new to Norway) 113
Kåre Arnstein Lye: Dactylorhiza x formosa i Noreg (Dactylorhiza x formosa in Norway) 19
Norsk Botanisk Forening 79
Norske lavnavn 35
Tore Ouren: Bergensområdets kornimport og mølleflora gjennom 100 år (Grain import and grain mill flora in the Bergen area during the last 100 years) 117
Bjørn Rørslett: Vasspest (Elodea canadensis) på Østlandet fram til 1976 (Elodea canadensis in southern Norway until 1976) 61
Arnfinn Skogen: Sorbus meinichii s. lat. i Sunnfjord (The status of Sorbus meinichii s. lat. in Sunnflord, western Norway) 23
Arnfinn Skogen: Tindved (Hippophaë rhamnoides) i Breheimen (Hippophaë rhamnoides in Breheimen, western Scandes) 173
Bjørn Strandli: Vannekjære rose- og slåpetornkratt i ytre Oslofjord (Thermophilous shrub vegetation in the outer part of the Oslofjord, SE Norway) 67
Anna-Elise Torkelsen: Gelésopper på Vestlandet (Jelly fungi in western Norway) 179
Universitetseksamener i botanikk i 1976 35
Torbjørn Volden: Carex laxa i Sør-Norge (Carex laxa in South Norway) 29


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSKRIFT
BIND 36
1978
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1978
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomite: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Universitetsforlagets trykningssentral, Oslo

INNHOLD
Olaf Balle: Cystopteris montana (fjell-lok) funnet i Gloppen, Sogn og Fjordane (Cystopteris montana found in Gloppen, Sogn og Fjordane county, West Norway) 1
Jørn Erik Bjørridalen: Aconitum septentrionale og Lactuca alpina som barskogsarter i Skien kommune, Telemark (Aconitum septentrionale and Lactuca alpina in the coniferous forests of Skien, Telemark, SE Norway) 125
Bokanmeldelser 47,123,167, 197
Doktordisputaser i botanikk i 1977 45
Finn-Egil Eckblad: Bidrag til Vestlandets ascomycetflora (Contributions to the ascomycete flora of Vestlandet, Norway) 51
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 45
Eli Fremstad og Arnfinn Skogen: Trichophorum caespitosum ssp. germanicurn i Norge (Trichophorum caespitosum ssp. germanicum in Norway) 135
Arne A. Frisvoll: Oversikt over norske moser. 1. Møkkmosefamilien - Splachnaceae (Survey of Norwegian mosses. L Splachnaceae) 3
Roger Halvorsen, Ole Gabriel Lima og Asbjørn Simonsen: Bergjunker (Saxifraga paniculata) og andre plantefunn i Orreheia, Ryfylke) (Saxifraga paniculata and other plant records from Orreheia, Rogaland, SW Norway) 61
Rolv Hjelmstad: Utbredelsen av skogranke (Clematis sibirica) i Norge (The distribution of Clematis sibirica in Norway) 171
Joar T. Hovda: Fuglefrø som spredningskilde for adventivplanter (Adventitious plants dispersed as bird-seeds) 17
Joar T. Hovda: Nye adventivplanter funnet i Norge (New records of adventitious plan ts from Norway) 177
Klaus Høiland: Funn av Melanospora tulasnei, en parasittisk pyrenomycet, i Norge (Finds of Melanospora tulasnei, a parasitical pyrenomycete, in Norway) 65
Klaus Høiland: Storsopper i etablert sanddyne-vegetasjon på Lista, Vest-Agder. 2. Eroderende systemer. (Macromycetes in established dune vegetation on Lista, Vest-Agder county, SWNorway. 2. Eroding systems) 69
Gaute M. Jenssen og Leif Ryvarden: Lappkjuke (Amylocystis lapponica), ny for Norge (Amylocystis lapponica new to Norway) 189
Eirikur Jensson: Bidrag til Vestlandets pyrenomycetflora (Contribution to the pyrenomycete flora of western Norway) 145
Sigurd Kjelvik: Plantenes produksjon på Hardangervidda (The plant production at Hardangervidda, South Norway) 87
Terje Klokk: Myricaria-krattene langs elvene i Trøndelag (The Myricaria germanica thickets along the rivers in Trøndelag, Central Norway) 153
Leif Malme: Makrofyttvegetasjonen i tre innsjøer i olivinområder på Sunnmøre (The macrophyte vegetation of three lakes in dunite areas in Sunnmøre, West Norway) 19
Norsk botanisk bibliografi 1965-1975 122
Norsk Botanisk Forening 103
Trond Schumacher og Knut Østmoe: Floristiske bidrag fra Rondane nasjonalpark (Contribution to the flora of Rondane National Park, Central Norway) 193
Olav M. Skulberg: En ny lemnide i norsk flora - svanernat (Ricciocarpus natans) i Gjølsjøen, Haldenvassdraget (Ricciocarpus natans recorded from Lake Gjølsjø, Østfold county, Norway) 27
Per Størmer: Halfdan Rui, 1905-1978 49
Tor Tønsberg og Klaus Høiland: Cladonia glauca, ny for Norge (Cladonia glauca new to Norway) 163
Universitetseksamener i botanikk i 1977 45
Rolf Wahlstrøm: Geranium pratense - en ny art for Nord-Norge (Geranium pratense - a species new to northern Norway) 91
Per Arvid Åsen: Algologiske observasjoner i Jøssingfjorden, Sokndal, Rogaland - en fjord påvirket av industriell forurensing (A spects of the algal vegetation of the Jøssingfford, Rogaland county, SW Norway - a fjord polluted by industrial waste) 35
Per Arvid Åsen og Jostein Andreassen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest- Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - III (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - III) 95


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 37 (feilaktig oppgitt som 36 i den trykte versjonen)
1979 (feilaktig oppgitt som 1978 i den trykte versjonen)
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1979
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomite: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Lie & Co.s Boktrykkeri, Oslo

INNHOLD
Olav Befring: Nokre plantefunn frå Sunnfjord (Some plant finds from Sunnfjord, western Norway) 101
Bokamneldelser 41,95,145,199
Tor Erik Brandrud: Noen slørsopper av underslekten Telamonia nye for Norge (Some Cortinarius species of the subgenus Telamonia new to Norway) 149
Gunnar Degelius: Anteckningar til kärlväxtfloran på ön Vega i Helgeland (Notes on the vascular plant flora of the island of Vega in Helgeland, Nordland county, northern Norway) 1
Doktordisputaser i botanikk i 1978 39
Kjell Ivar Flatberg: Lycopodium dubium - et takson forskjellig fra L. annotinum? (Lycopodium dubium - a taxon different from L. annotinum?) 45
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 39
Gunnar Holt: Om algevegetasjonen i Grenland, nedre Telemark, og fylkets planer om resipientkontroll (Use of green algae as a tool in regional planning) 51
Joar T. Hovda, Per M. Jørgensen, Hildur Krog og Haavard Østhagen: Norske lavnavn (ny utgave) 155
Klaus Høiland: Dvergmaure, Galium trifidum, funnet på Lista, Vest-Agder (Galium trifidum found on Lista, Vest-Agder county, SWNorway) 105
Bjørn Håland: Småull, Eriophorum gracile på Jæren (Eriophorum gracile in Jæren, SW Norway) 7
Viktor Johansen og Reidar Elven: Salturt (Salicomia) i Finnmark (Glasswort (Salicornia) in Finnmark, North Norway) 57
Terje Klokk: Breitt dunkjevle (Typha latifolia) i Møre og Sør-Trøndelag (Typha latifolia new to Møre and Sør-Trøndelag counties, Central Norway) 69
Leif Malme: Bidrag til mosefloraen i Møre og Romsdal (Contributions to the bryophyte flora of Møre og Romsdal county, West Norway) 11
Norsk Botanisk Forening 75,142
Tore Ouren: Ballastplasser og ballastplanter i Østfold (Ballast places and ballast plants in the county of Østfold in Norway) 167
Arnfinn Skogen: Dikesoldugg, Drosera intermedia, i Norge (Drosera intermedia in Norway) 15
Arnfinn Skogen: Vegetasjon og fjellplanteflora i Stavbrekkene på Geirangerfjellet, et rikt fjell i Vestfjellenes fattigområde (Vegetation and mountain flora in Stavbrekkene, a rich locality in western Norway) 109
Sigmund Spjelkavik: Krossevjeblom, Elatine hydropiper, funnet i Troms (Elatine hydropiper found in Troms county, North Norway) 21
Per Størmer og Anna-Elise Torkelsen: Fra plantelivet i Skultrevassåsen skogreservat i Drangedal (Botanical observations from the Skultrevassåsen Forest Reserve in Drangedal, southern Norway) 25
Per Sunding: Rolf Nordhagen, 1894 - 1979 43
Tor Tønsberg: Noen interessante lavfunn (Some interesting lichen finds, mainly from Norway) 127
Tor Tønsberg, Gunnar Nilsen og Torfinn Reve: Makrolavfloraen langs Donøya i Klæbu, Sør-Trøndelag (The macrolichen flora along the river Donøya in Klæbu, Sør-Trøndelag county, Central Norway) 181
Universitetseksamener i botanikk i 1978 39
Per Arvid Åsen: Chylocladia verticillata - en ettårig rødalge i Norge (Chylocladia verticillata - an annual red alga in Norway) 135
Per Arvid Åsen: Bidrag til den benthiske algeflora i Vest-Agder (Contribution to the benthic marine algal flora of Vest-Agder county, South Norway) 187
Per Arvid Åsen og Jostein Andreassen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - IV: Selsnepa (Cicuta virosa) på Agder (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - IV: Cowbane (Cicuta virosa) in Agder) 73
Per Arvid Åsen og Jostein Andreassen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - V: Utbredelse av noen våtmarksplanter (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - V.- The distribution of some aquatic plants) 137


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 38
1980
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1980
Redaktør
Dosent Per Sunding
Redaksjonskomite: Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Lie & Co.s Boktrykkeri, Oslo

INNHOLD
Jostein Andreassen og Per Arvid Asen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - VI: Narrmarihand (Orchis morio) i Norge (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - VI: The distribution of Orchis morio in Norway) 89
Jørn Erik Bjørndalen: Urterike granskoger i Grenland, Telemark (Herb-rich spruce forest communities in Grenland, Telemark, SE Norway) 49
Bokanmeldelser 45, 165, 223
V.J. Brøndegaard: Violkampen - kun i Norge, Nord-Amerika og Østen 1
V.J. Brøndegaard: Hvad betyder brøndsel? (The meaning of the Danish-Norwegian plant name "brøndsel") 67
Doktordisputaser i botanikk i 1979 41
Reidar Elven, Sverre Løkken og Aasne Aarhus: Nye karplanter i Finse-floraen (Additions to the vascular plant flora of the Finse area, South Norway) 119
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 41
Knut Fægri: Flerårige revebjeller (Perennial foxgloves) 167
Rune Halvorsen og Kari Elisabeth Fagernæs: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. I. Kubjelle (Pulsatilla pratensis) (Rare and threatened plant species in South Norway. I. Pulsatilla pratensis) 3
Rune Halvorsen og Kari Elisabeth Fagernæs: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. II. Sprikesøtgras (Glyceria plicata) (Rare and threatened plant species in South Norway. II. Glyceria plicata) 127
Rune Halvorsen og Kari Elisabeth Fagernæs: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. III. Kalkkarse (Hornungia petraea) (Rare and threatened plant species in South Norway. III. Hornungia petraea) 171
Jan Haug og Mathias Lierstuen: En stor forekomst av huldreblom (Epipogium aphyllum) i Elverum (On a large occurrence of Epipogium aphyllum in Elverum, SE Norway) 133
Gunnar Holt: Fastsittende diatorneer på grønnalger i Norge og på Færøyene (Benthic diatoms on green algae in Norway and Faeroe Isles) 9
Gunnar Holt: Floraen ved pollen Ønna ved Langangen, nedre Telemark (A study of the flora of the land-locked fjord Ønna near Langangen, Telemark, SE Norway) 73
Jarle Inge Holten: Utbredelse og økologi for Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni og Festuca altissima i Midt-Norge (Distribution and ecology of Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni and Festuca altissima in Central Norway) 137
Nordic Journal of Botany 221
Norsk Botanisk Forening 99
Per Straumfors: Funn av piggeple, Datura stramonium, i Nordland 81
Per Sunding: Christen Smith som botaniker på Kapp Verde-øyene (Christen Smith as pioneer botanist in the Cape Verde Islands) 181
Karl Tangen: Brunt vann i Oslofjorden i september 1979, forårsaket av den toksiske Prorocentrum minimum og andre dinoflagellater (Brown water in the Oslofjord, Norway, in September 1979, caused by the toxic Prorocentrum minimum and other dinoflagellates) 145
Jahn Throndsen: Bestemmelse av nakne flagellater (Identification of naked flagellates) 189
Tor Tønsberg: Noen interessante lavfunn - II (Some interesting lichen finds from Norway - II) 159
Universitetseksamener i botanikk i 1979 41
Odd Vevle: Fjøresalturt, Salicornia strictissima, i Telemark og Aust-Agder (Salicornia strictissima in Telemark and Aust-Agder counties, SE Norway) 83
Dag Olav Øvstedal: Asplenium cuneifolium i Norge (Asplenium cuneifolium in Norway) 19
Dag Olav Øvstedal: Plantebiomasse i li-gråorskog i Troms (Plant biomass above ground in an Alnus incana hillside forest in inner Troms, North Norway) 209
Sigurd Aandstad: Dendrokronologisk tidfesting av Gjerdrumsloftet og Stemsrudstua på Glomdalsmuseet i Elverum (The use of the dendrochronological method in the dating of two ancient farm buildings in the Glomdal Folk Museum in Elverum, Norway) 23
Olav Aas: Orbicula parietina, ein sjeldan sopp i Noreg? (Orbicula parietina, a rare fungus in Norway?) 37
Per Arvid Åsen og Jostein Andreassen: Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - VII (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - VII) 215


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 39
1981
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1981
Redaktør
Professor Finn-Egil Eckblad
Viseredaktør
Vit. ass. Klaus Høiland
Redaksjonskomite: Amanuensis Liv Borgen, stipendiat Eli Fremstad, førstelektor Jan Rueness, vit. ass. Tor Tønsberg
Lie & Co.s Boktrykkeri, Oslo

INNHOLD
Sverre Bakkevig: Vegetasjon og naturgrunnlag i Tveitaneset Naturreservat, Rogaland (Vegetation and ecology at Tveitaneset nature conservation area, Rogaland county, Western Norway) 107
Bjørn Berthelsen: Skogsøtgras, Glyceria lithuanica, en ny østlig art i Vest-Norges flora (Glyceria lithuanica, a new eastern species in the flora of western Norway) 7
Bokanmeldelser 37, 82, 142, 227
Christian Brochmann, Øyvind Rustan og Tor Erik Brandrud: Gasteromycetslekten Tulostoma (styltesopp) i Norge (The genus Tulostoma (Gasteromycetes) in Norway) 209
V.J. Brøndegaard: Tøj af svampe 138
V.J. Brøndegaard: Kornskjeppe og brødkorg 140
Doktordisputas i botanikk 1979 35
Finn-Egil Eckblad: Actinodendron verticillatum, en subfossil sopp på tekstiler fra en folkevandringsgrav (Actinodendron verticillatum, a subfossil fungus on textiles from a grave of the migration period) 61
Finn-Egil Eckblad: Bidrag til Vestlandets soppflora II (Contributions to the macrofungi of Western Norway II) 125
Reidar Elven: En hybrid mellom kveke (Elytrigia) og strandrug (Elymus) (A hybrid between Elytrigia and Elymus) 115
Reidar Elven og Tore Gjelsås: Strandreddik (Cakile Mill.) i Norge (Sea rockets (Cakile Mill.) in Norway) 87
Reidar Elven og Viktor Johansen: Hengegras - Arctophila fulva - ny for Norge (Arctophila fulva found in Norway) 27
Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne 35, 81
Arne A. Frisvoll: Oversikt over norske moser, II. Fagermosefamilien - Mniaceae (Survey of Norwegian mosses. II. Mniaceae) 165
Alfred Granmo og Jan-Thomas Schwenke: Phaeobulgaria inquinans og Pholiota squarrosa i Nord-Norge (Phaeobulgaria inquinans and Pholiota squarrosa in North Norway) 13
Roger Halvorsen og Ole Gabriel Lima: Bidrag til floraen i Rogaland (Contributions to the flora of Rogaland, SW Norway) 199
Ove Arbo Høeg: Fossilenes bidrag til kunnskapen om nåtidens planter (Contributions from fossil plants to neobotany) 151
Klaus Høiland: En undersøkelse av storsoppfloraen i utvalgte heiområder på Lista, Vest-Agder (An investigation of the larger fungus flora in selected heath areas on Lista, Vest-Agder county, SW Norway) 15
Thore Lie: Axel Blytt og darwinismen (Axel Blytt and Darwinism) 41
Dagfinn Moe: Oversikt over pollendiagram i Norge (Survey of pollen diagrams in Norway) 137
Bjørn Frode Moen: Bittermusserong, Tricholoma acerbum, ny for Norge (Tricholoma acerbum new to Norway) 59
Norsk Botanisk Forening 65
Torfinn Reve: Parmelia mougeotii (steingardslav) i Norge, spesielt om forekomsten på Jæren (Parmelia mougeotii in Norway, especially its occurrence on Jæren (Rogaland county) 121
Bjørn Rørslett: Mykt havfrugras, Najas flexilis i Norge (Najas flexilis in Norway) 1
Arnfinn Skogen: Vestlige utposter for hengefrytle, Luzula parviflora, på Geirangerfjellet (Western localities for Luzula parviflora in south Norway) 51
Arnfinn Skogen: Lappmarksrublom, Draba lactea, i Indre Sogn (Draba lactea in Indre Sogn, western Norway) 189
Telemark botaniske forening 139
Ronald Toppe: Håndmarinøkkel, Botrychium lanceolatum, et nytt voksested på Vestlandet (Botrychium lanceolatum, a new growth place in western Norway) 193
Universitetseksamen i botanikk 1980 35, 141


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 40
1982
UNIVERSITETSFORLAGET
© Universitetsforlaget 1982
Redaktør
Professor Finn-Egil Eckblad
Viseredaktør
Vit. ass. Klaus Høiland
Redaksjonskomite: Amanuensis Liv Borgen, stipendiat Eli Fremstad, førstelektor Jan Rueness, vit. ass. Tor Tønsberg
Lie & Co.s Boktrykkeri, Oslo

INNHOLD
Jørn Erik Bjørndalen: Flueblomst (Ophrys insectifera) funnet i Fauske, Salten 243
Bokanmeldelser 69, 138, 195, 249
Liv Borgen: Kaffe (Coffee) 155
Liv Borgen: Kakao (Cocoa) 233
Tor Erik Brandrud og Jørn Erik Bjørndalen: Ny nordgrense på Østlandet for blodstorkenebb, Geranium sanguineum 245
Doktordisputaser i botanikk i 1981 65
Finn-Egil Eckblad: De fire store og kjennskapet til sopp 245
Fondet til dr. philos Thekla Resvolls minne 65, 137
Fra redaksjonen 201
Knut Fægri: Et bortglemt fennoscandisk tusenblad (Myriophyllum)-taxon (A Fennoscandian Myriophyllum taxon that has fallen into oblivion) 149
Alfred Granmo: Bergmynte - Origanum vulgare - funnet i Ofoten (Origanum vulgare recorded from Ofoten) 53
Alfred Granmo: Funn av huldreblomst - Epigonium aphyllum i Ofoten 191
Gro Gulden: Soppsosiologi, en ny mykologisk forskningsretning i Norge (Mycosociology, a new branch of mycology in Norway) 95
Oscar Hagem til minne (av Jostein Goksøyr) 203
Rune Halvorsen: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. V. Strandtistel (Eryngium maritimum) (Rare and threatened plant species in South Norway. V. Eryngium maritimum) 163
Klaus Høiland: Fjære-mosekantarell, Leptoglossum salinum, en sopp med eiendommelig økologi (Leptoglossum salinum, a mushroom with peculiar ecology) 41
Klaus Høiland: Hvorfor blir issoleien rød? 192
Klaus Høiland og Thore Lie: Axel Blytt som soppforsker (Axel Blytt as mycologist) 205
Petter Kleppa: Hovedoppgaver i botanikk ved norske universiteter 1909-1979 (Cand. real. and mag. scient. theses in botany at the Norwegian universities 1909-1979) 1
Terje Klokk og Akse Østebrøt: Vegetasjonsforandringer i Neas delta, Sør-Trøndelag (Vegetation changes in the delta of the river Nea, Sør-Trøndelag) 101
Gunvor Snekvik Knaben: Om arts- og rasedannelse i Europa under kvartiær-tiden 1. Endemiske arter i Nord-Atlanteren (On the evolution of intra- and inter-specific polyploidy in Europe during Quaternary 1. Endemic species in the North-Atlantic) 229
Mary Holmedal Losvik: Plantebestand på gjengroende kulturmark på Stefjordnes, Tysfjord kommune i Nordland (The vegetation on abandoned fields at Stefjordnes, Tysfjord in Nordland) 75
Jon Nordnes: Cladonia polycarpoides ny for Norge (Cladonia polycarpoides new to Norway) 187
Norsk Botanisk Forening 113
Håkon Robak til minne (av Finn Roll-Hansen) 73
Trond Schumacher, Egil Bendiksen og Rune Halvorsen: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge - IV. Knottblom (Malaxis monophylla) (Rare and threatened plant species in South Norway - IV. Malaxis monophylla) 85
Ola Skifte: Masimjelt (Oxytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. norvegica Nordh.) funnet på en ny plass ved Altavassdraget (Oxytropis deflexa (Pall.) DC subsp. norvegica Nordh. found on a new place at the watercourse of Alta) 237
Bjørn Sæther: De røde nøkkerosene i Nærøy, Nord-Trøndelag (The red water lilies in Nærøy, Nord-Trøndelag, Central Norway) 45
Einar Timdal: Bidrag til Norges lavflora (Contribution to the lichen flora ofNorway) 179
Tor Tønsberg og Dag Olav Øvstedal: Noen interessante lavfunn - III (Some interesting lichen finds from Norway - III) 59
Universitetseksamener i botanikk 1981 65
Odd Vevle: En bokomtale - og litt om vegetasjonsstudier 67
Per Wendelbo til minne (1927-1981) (av Rolf Y. Berg) 141
Kari Balke Øiseth og Sissel Aarvik: Laven Bryoria implexa ny for Noreg ( The lichen Bryoria implexa new to Norway) 83
Per Arvid Åsen: Bidrag til floraen i Aust - og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - VIII (New vascular plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway - VIII) 179