BIND 41
1983
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Professor Finn-Egil Eckblad, Botanisk Laboratorium, Universitetet i Oslo, boks 1045, Blindern, Oslo 3.
Viseredaktør: Cand. real. Klaus Høiland.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Amanuensis Liv Borgen, stipendiat Eli Fremstad, førstelektor Jan Rueness, cand. real. Tor Tønsberg.

Innhold
Egil Bendiksen og Ole O. Moss: Ny lokalitet for skogsøtgras i Østerdalen 31
Rolf Y. Berg: Bekkekløftfloraen i Gudbrandsdal. I. Økologiske elementer (The river gorge flora of Gudbrandsdal, Norway. I. Ecological elements) 5
Rolf Y. Berg: Bekkekløftfloraen i Gudbrandsdal. II. Kløftene (The river gorge flora of Gudbrandsdal, Norway. II. The gorges) 42
BIO - Biologenes interesseorganisasjon 28
Ottar N. Bjørnstad og Klaus Høiland: Knottblom finnes fortsatt på Blankvatn i Nordmarka (Oslo) 31
Erik Blomdal og Tom Egerhei: Vasspest (Elodea canadensis) i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke (Elodea canadensis in Evje, county of Aust-Agder, Southern Norway) 58
Bokanmeldelser 87, 121, 153
Liv Borgen: Te (Tea) 107
Christian Brochmann og Øyvind H. Rustan: Oss storpressere imellom - presentasjon av en varmlufttørker (Large scale plant preparing - presentation of a fan oven drier) 128
Cees Bronger og Hans Aksel Haugen: Vipestarr (Carex extensa Good.) i Norge (Carex extensa Good. in Norway) 147
Doktordisputaser i botanikk i 1982 27
Finn-Egil Eckblad: Var et av verdens eldste herbarier norsk? (Was one of the oldest herbaria in the world Norwegian?) 125
Arve Elvebakk: Ny «godgræs»-lokalitet i Sørfold, Nordland 31
Arve Elvebakk og Åshild Johnsen: «Rikmyrsarten» tepperot funnen i Vest-Finnmark 31
Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 27, 57
Eli Fremstad: Kastanje (Sweet chestnut) 33
Jarle Halgunset og Sverre Bakkevig: Eksotisk «tornat-art» i Rogaland 120
Roger Halvorsen: To nye adventivplantefunn ved møllene (Further notes on Norwegian alien plants at the grain mills) 112
Roger Halvorsen, Bjørn Lervik og Olav Svendsen: Funn av gulveis, Anemone ranunculoides L., i Telemark 120
Rune Halvorsen og Per Harald Salvesen: Bidrag til Vest-Hardangerviddas karplanteflora (Contribution to the vascular flora of Western Hardangervidda, South Norway) 93
Klaus Høiland: Laven korkje, Ochrolechia tartarea, som fargeprodusent. Med spesiell omtale av bruken på Lista og i Farsund (The lichen cork, Ochrolechia tartarea, as dye-stuff producer, with a special mention of the use on Lista and in Farsund (SW Norway)) 17
Klaus Høiland: Den enes død er den andres død - om dronten og treet Calvaria major på Mauritius 29
Klaus Høiland: Slekta søtvier, Solanum L., i Norge, med vekt på de innførte artene (The nightshades, genus Solanum L., occurring in Norway, with emphasis on the introduced species 132
Klaus Høiland og Thore Lie: Rettelser til artikkelen: «Axel Blytt som soppforsker» 30
Mats G. Nettelbladt: Prosjekt Saltens flora, det første i rekka av norske regionale floraprosjekt? 57
Norsk Botanisk Forening 65
Tore Ouren: Levende minner om seilskipstiden på Oscarsborg (Living reminders of the era of sailing ships at Oscarsborg) 61
Rebus 32, 92, 124, 155
Salg av eldre årganger og enkelthefter av Blyttia 28
Spørrespalte 156
Bodil K.P. Sveum: Grå trompetsopp, Craterellus sinuosus, i Norge (Craterellus sinuosus in Norway) 24
Tor Tønsberg: Bidrag til lavfloraen i Trøndelag og Nord-Norge (Contribution to the lichen flora of Central and Northern Norway) 22
Universitetseksamener i botanikk i 1982 27
Halvor Aarnes: Fotoperiodisitet og blomstring (Photoperiodism and flowering) 37
Olav Aas: Tillegg til Vestlandets ascomycetflora (Addition to the ascomyceteflora of Western Norway) 115
Per Arvid Åsen: Tannskåring, Odonthalia dentata - en flerårig rødalge i Norge (Odonthalia dentata - a perennial red alga in Norway) 15
Per Arvid Åsen og Erik Blomdal: Skjellrot, Lathraea squamaria, på Agder (Toothwort, Lathraea squamaria, in Aust- and Vest-Agder counties, South Norway) 1


BIND 42
1984
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Amanuensis Liv Borgen, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Forsker Klaus Høiland.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Amanuensis Eli Fremstad, førstelektor Jan Rueness, stipendiat Tor Tønsberg.

Innhold
Egil Ingvar Aune og Arne A. Frisvoll: Strandkål, Crambe maritima, funnen i Froan, Sør-Trøndelag (Seakale, Crambe maritima, found in Froan, western central Norway) 165
Egil Bendiksen: Vårens og forsommerens skivesopper (Agaricales in spring and early summer) 79
Bokanmeldelser 45, 103
Anders Danielsen: Rafflesia arnoldii - verdens største blomst (Rafflesia arnoldii - the biggest flower in the world) 173
Doktordisputaser i botanikk 1983 32
Finn-Egil Eckblad: Biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) og hans mikroskop (The bishop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) and his microscope) 1
Finn-Egil Eckblad: Kolokvint - Citrullus colocynthis 33
Arve Elvebakk: Rynka klokkemorkel (Ptychoverpa bohemica) - førebels ein nordlending i soppfloraen vår (Ptychoverpa bohemica - so far a northern representative in the fungal flora of Norway) 68
Reidar Elven: Tangmelde-slekta (Atriplex L.) i Norge (Short survey of Atriplex L. in Norway) 15
Reidar Elven: Skjørlokene i Nord-Norge (The Cystopteris fragilis complex in northern Norway) 57
Reidar Elven og Viktor Johansen: Sliretjønnaks - Potamogeton vaginatus - ny for Norge (Potamogeton vaginatus found in Norway) 39
Torstein Engelskjøn og Ola Skifte: Forekomsten av svartkurle, Nigritella nigra, i Nordreisa, Troms (The station of Nigritella nigra in Nordreisa, Troms) 138
Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 32, 101
Halvor B. Gjærum: Rustsoppen Puccinia lapponica funnet i Norge (Puccinia lapponica (Uredinales) found in Norway) 13
Roger Halvorsen og Ole Gabriel Lima: Bidrag til floraen i Rogaland II (Contribution to the flora of Rogaland, SW Norway II) 6
Rune Halvorsen: Sikring av sør-norske forekomster for nasjonalt truete plantearter - tilbakeblikk og presentasjon av en arbeidsplan (Conservation of Southern Norwegian stations for regionally threatened vascular plants - retrospect and plans for the future) 130
Rune Halvorsen, Geir Arne Evje og Ingar Iversen: Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. VI. Dvergtistel (Cirsium acaule) (Rare and threatened plant species in Southern Norway. VI. Cirsium acaule) 143
Klaus Høiland: Fra plantenes mikroverden 35
Klaus Høiland: To nye adventivplanter for Norge, Crepis setosa og Stachys germanica (Two new alien plants for Norway, Crepis setosa and Stachys germanica) 76
Klaus Høiland: Russearve, Moehringia lateriflora, en truet plante i Norge? (Moehringia lateriflora, an endangered species in the Norwegian flora?) 149
Klaus Høiland: Norges østligste forekomst av hinnebregne fremdeles intakt 162
Klaus Høiland: Diktamnos, Origanum dictamnus, en truet medisinplante på Kreta (Diktamnos, Origanum dictamnus, a vulnerable medical herb on Crete) 177
John Inge Johnsen: Første f unn av hjortetunge, Phyllitis scolopendrium, i Rogaland 100
Tor Eiliv Lein: Hybrider mellom sagtang (Fucus serratus L.) og gjelvtang (Fucus distichus subsp. edentatus (Pyl.) Powell) i indre Oslofjord (Hybrids between Fucus serratus L. and Fucus distichus subsp. edentatus (Pyl.) Powell in the inner Oslofjord, Norway) 71
Styrk Lote: Ormetunge funnet i Rogaland 34
Styrk Lote: Takfaks funnen på Jæren 44
Styrk Lote: Svinemelde registrert i Time for første gang 44
Morten M. Laane: Nobelprisen i medisin for 1983 til botaniker 36
Morten M. Laane: Ny anvendelse av tobakksplanten 101
Norsk Botanisk Forening 105
Tore Ouren: O.A. Hoffstads innsamlinger av ballastplanter, særlig i Haugesund og Sandefjord (Collections of ballast plants by O.A. Hoffstad, mainly from Haugesund and Sandefjord) 94
Rebus 54, 100
Jan Rueness: Ove Sundene til minne 37
Margunn Ueland: Vern våre vekster 163
Universitetseksamener i botanikk 1983 32
Jan Økland: Databehandling i biogeografisk forskning 101
Tonje Økland: Utsatte plantearter i Vestfold fylke - en oversikt (Exposed vascular plants in Vestfold County, SE Norway - a survey) 167
Haavard Østhagen: Fredete plantearter i Norge (Plant species protected in Norway) 157


BIND 43
1985
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Liv Borgen, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Klaus Høiland.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Jan Rueness, Tor Tønsberg.
Lokale kontakter: Sverre Bakkevig - Rogalandsavd., Arve Elvebakk - Nord-Norsk avd., Kjell-Ivar Flatberg - Trøndelagsavd., Mary Losvik - Vestlandsavd., Tonje Økland - Østlandsavd., Per Arvid Åsen - Sørlandsavd.

Innhold
Jørn Erik Bjørndalen: En merkelig sumpfuruskog i Lunde, Telemark (A strange swamp forest with pine in Lunde, Telemark) 42
Hans H. Blom: En ny lokalitet for Lobaria amplissima (sølvnever) på Østlandet 48
Bokanmeldelser 53, 87, 121, 193
Tor Erik Brandrud og Jørn Erik Bjørndalen: Rike furuskoger i Norge (Basiphilous pine forests in Norway) 114
Cees Bronger og Øyvind H. Rustan: De fargerike tørrbakkene (The rich dry meadow and forest rim communities in Norway) 131
Anders Danielsen: Sommerfeltia - en ny botanisk monografiserie 49
Doktordisputaser i botanikk 1984 50
Reidar Elven: Nøkleblomstene i Tromsø (The yellow-flowered Primula of Tromsø, N Norway) 63
Reidar Elven: Stellaria hebecalyx - en stjerneblom ny for Norge (Stellaria hebecalyx Fenzl (Caryophyllaceae) - new to Norway) 173
Torstein Engelskjøn: "Isdalstinden" i Troms - en forveksling av lokaliteter (Mt. 'Isdalstinden' in Troms, North Norway - a confusion of localities) 2
Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 50, 91
Eli Fremstad: Flommarksskog og -kratt (Alluvial forests and thickets) 154
Knut Fægri: Et gammelt herbarium 46
Ove S. Førland: Funn av vaniljerot i Ryfylke 90
Yngvar Gauslaa: Fjellplantenes avhengighet av klimaet (Climatic limitations on the distribution of alpine plants. A historical review) 75
Klaus Høiland: Sanddynevegetasjon - en vegetasjonstype under stadig forandring (Sand dune vegetation - an ever changing vegetation type) 145
Viktor Johansen og Reidar Elven: Helgeland - et eldorado for vassplanter (Helgeland - an El Dorado for aquatic plants) 22
John Inge Johnsen: Ny sørgrense for havburkne (Asplenium marinum) i Norge 45
John Inge Johnsen: Hjortetungens økologi på Rennesøy i Rogaland (The ecology of Phyllitis scolopendrium in Rennesøy, Rogaland) 194
Bengt Jonsell: Biosystematisk symposium om Nordens flora 52
Leiv Krumsvik: Funn av svimekjeks i Strand, Rogaland 168
Mary Holmedal Losvik: Utslått-landskap i vestnorsk lauvskogsli (Mown grassland in deciduous woodlands in Western Norway) 125
Morten M. Laane og Thore Lie: Fremstilling av kromosompreparater med enkle metoder (Simple squash methods for chromosome preparations) 7
Julius Martin Marcussen: Botanisk raritet i Øst-Finnmark 171
Asbjørn Moen: Rikmyr i Norge (Rich fen vegetation in Norway) 135
Inger Nordal: Overvintringsteori og evolusjonshastighet (Rates of evolution and the theory of ice-free refugia during the Ice Age in Scandinavia) 33
Inger Nordal: Overvintringsteori og det vestarktiske element i skandinavisk flora (The theory of ice-free refugia and the West Arctic element in the Scandinavian flora) 185
Norsk Botanisk Forening 93
Jan Rueness: Japansk drivtang - Sargassum muticum - Biologisk forurensning av europeiske farvann (Japweed - Sargassum muticum - Biological pollution of European waters) 71
Ola Skifte: Nye funn av grønlandsstarr - Carex scirpoidea Michx. - i Nordland fylke (The new localities of Carex scirpoidea Michx. in Nordland County) 16
Per Sunding: Blyttia - igjen i bruk som botanisk slektsnavn 46
Per Sunding: Plantenavn oppkalt etter Christen Smith (Plants named after the Norwegian botanist Christen Smith) 58
Universitetseksamener i botanikk 1984 50
Jakob Vaage: Hvordan Norsk Botanisk Forening ble til og de første år (The foundation of the Norwegian Botanical Association 50 years ago) 162
Finn Wischmann: NBIs ekskursjonsvirksomhet gjennom 50 år (The excursions of the Norwegian Botanical Association in the past 50 years) 169
Årsrapport fra Telemark Botaniske Forening 91
Årsrapport fra Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap 92
Indeks 1985 197


BIND 44
1986
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Amanuensis Liv Borgen, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Forsker Klaus Høiland.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Amanuensis Eli Fremstad, førstelektor Jan Rueness, stipendiat Tor Tønsberg.

Innhold
Sverre Bakkevig og Bjørn Øfstaas: Funn av småklo i Rogaland 112
Bokanmeldelser 29, 84, 117
Liv Borgen: Det dufter ved Middelhavet (Some Mediterranean spices) 153
Tor Erik Brandrud, Egil Bendiksen og Kolbjørn Mohn Jenssen: Kronebeger (Sarcosphaera coronaria) - en kalkelskende nykomling i Norge (Sarcosphaera coronaria a newcomer to Norway) 113
Doktordisputaser i botanikk 1985 44
Finn-Egil Eckblad: 100 år siden den første doktorgrad i botanikk ved norsk universitet 37
Reidar Elven: Kommentar til snøgras-slekta (Phippsia) og nyfunn av sprikesnøgras (Phippsia concinna) i Sør-Norge (Comments on the genus Phippsia and new localities of P. concinna in S Norway) 126
Reidar Elven: Balkan - Europas møteplass (Balkan - the meeting place of Europe) 188
Torstein Engelskjøn og Ola Skifte: Fjellfloraen mellom Bardu og Sørreisa i Troms (The mountain flora of the Bardu-Sørreisa boundary, Troms County, North Norway) 134
Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls minne 44, 82
Eli Fremstad: Broddtjønnaks (Potamogeton friesii) i Nord-Gudbrandsdalen 39
Eli Fremstad: Det mediterrane Italia (The Mediterranean ltaly) 158
Knut Fægri: Flora danica i Norge 46
Olav Gjærevoll: Konvergens i Mallorcas flora (Convergence in the flora of Mallorca) 150
Roger Halvorsen: Hanner av gravevepsslekten Argogorytes på flueblomst (Ophrys insectifera) i Telemark (Males of Argogorytes on Ophrys insectifera in Telemark) 53
Even W. Hanssen: Fjellplanter i Øvre Eiker, Buskerud 9
Klaus Høiland: Vår vakreste svineblom-art, finnmarkssvineblom, Senecio integrifolius (Senecio integrifolius in Norway) 22
Klaus Høiland: Fylkeskulturpris til amatørbotaniker 45
Klaus Høiland: Artsbegrepet hos hattsopper (The species concept in agarics) 64
Klaus Høiland: Islandskarse (Rorippa islandica) en ukjent, men plantegeografisk interessant og truet art i Norge (Rorippa islandica, a threatened species with interesting distribution in the North Atlantic area) 103
Klaus Høiland: Kreta - hjørnet mellom Europa, Asia og Afrika (Crete - the corner between Europe, Asia, and Africa) 165
Øivind Johansen: Ny østgrense for dvergsmyle (Aira praecox) i Norge 41
John Inge Johnsen: Vårmarihånd (Orchis mascula) med flekkete blad på Rennesøy i Rogaland 83
Peter Kleppa: Norsk Botanisk Bibliografi 1976-1985 42
Jon Knutzen: Effekter av kloakkvannutslipp og overgjødsling på fastsittende marine alger (Effects of municipal sewage and fertilizers on benthic marine algae) 15
Arild Krovoll og Mats G. Nettelbladt: Forslag til konsekvent forkorting av de latinske plantenavnene for nordiske karplanter 42
Leif Kullmann: Dynamiska aspekter på barrträdens förekomst och uppträdande i Røros kommun, Sør-Trøndelag (Dynamic aspects of the occurrence and performance of coniferous tree species in Røros, Sør-Trøndelag County) 11
Styrk Lote: Plantefunn på Jæren 28
Styrk Lote: Nye plantefunn på Folgefonnhalvøya 83
Inger Nordal og Finn Wischmann: Hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia) i Norge (Long-leaved Helleborine (Cephalanthera longifolia) in Norway) 10
Norsk Botanisk Forening 86
Eystein Paasche: Trygve Braarud til minne 50
Knut Rognes: Problemet vest-arktisk utbredelse (The West-Arctic distribution pattern) 76
Bjørn Rørslett og Dag Berge: Vasspest (Elodea canadensis) i 1980-åra (Elodea canadensis in Norway in the 1980s) 119
Per Harald Salvesen og Egil Bendiksen: Småmure og flekkmure - materiale til et cytogenetisk studium 40
Arnfinn Skogen: Ballastsiv (Juncus tenuis): en nykommer biter seg fast i Norge (Juncus tenuis a neophyt establishing in Norway) 97
Per Sunding: Flora og vegetasjon i Middelhavslandene (Flora and vegetation in the Mediterranean countries) 145
Per Sunding: Madeira - en blomsterøy i Atlanteren (Madeira - the Atlantic flower island) 176
Universitetseksamener i botanikk 1985 44
Knut Ødegård: Hvorfor åpner plantenes spalteåpninger seg i lys? (How does light cause stomata to open?) 56
Årsrapport fra Telemark Botaniske Forening 1985 82
Årsrapport fra Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap 1985 82
Indeks1986 190


BIND 45
1987
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Førsteamanuensis Liv Borgen (hefte 1), professor Inger Nordal (hefte 2-4), Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Førsteamanuensis Klaus Høiland.
Redaksjonskomité: Amanuensis Eli Fremstad, førsteamanuensis Jan Rueness, amanuensis Tor Tønsberg, stipendiat Finn Wischmann.

Innhold
Bokanmeldelser 46, 67, 74, 77, 95, 141, 170, 191
Jørn Erik Bjørndalen: Kongsbregne (Osmunda regalis) funnet i Solund, Sogn og Fjordane (Osmunda regalis reported from Solund, Sogn og Fjordane) 89
Liv Borgen: Postglasial evolusjon i Nordens flora - en oppsummering (Postglacial evolution in the Nordic flora - a review) 147
Brev fra leserne 100, 136, 137
Christian Brochmann: Kanariøyene - mer enn sol, badeliv og diskoteker? En historie om snever turisme, om sårbar og storslagen natur, og om kompromisset vekst - vern (The Canary Islands - anything else than sun, bathing, and discotheques?) 2
Anders Danielsen: Norsk flora-atlas - en oppfordring 64
Doktordisputaser i botanikk 1986 43
Finn-Egil Eckblad og Per Sunding: Norske botaniske eksikater, fra 1826 til i dag (Norwegian botanical exsiccata from 1826 until today) 109
Hans Edvardsen og Bjørn Moe: Russearve (Moehringia lateriflora) i Øvre Pasvik (Moehringia lateriflora in Upper Pasvik, Finnmark County, NE Norway) 51
Floristiske notiser/Nyfunn 11, 38, 50, 108, 146
FNs kommisjon for miljø og utvikling: Vår felles framtid (Our common future) 98
Hans Chr. Gjerlaug: Bidrag til kunnskapen om makrolavfloraen i Hedmark fylke, Sør-Norge (Contribution to the knowledge of the macrolichen flora of Hedmark County, SE Norway) 69
Roger Halvorsen: Nytt funn av gulveis (Anemone ranunculoides) i Telemark 146
Arnold Håpnes: Nytt funn av flueblomst (Ophrys insectifera) 50
Øyvind Johansen: Kantmjølke (Epilobium tetragonum) i Østfold 50
John Inge Johnsen: Juncus foliosus, et nytt siv i Skandinavia (Juncus foliosus, a new rush in Scandinavia) 65
John Inge Johnsen og Audun Steinnes: Ekornsvingel (Vulpia bromoides) frå tørrenger i kulturlandskap på Rennesøy i Rogaland (Vulpia bromoides from dry, grazed meadows in Rennesøy, Rogaland County, SW Norway) 171
Bengt Jonsell: Släktet Rorippa i Norge (The genus Rorippa in Norway) 25
Kristen Klaveness: Carex hartmannii - kalkkjær eller pH-ømfintlig? 42
Anders Langangen: Kransalgen Nitella flexilis funnet på Saltfjellet 11
Bjarne Mathiesen: Nytt funn av søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) 108
Inger Nordal og Finn Wischmann: Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) i Norge (Dactylorhiza sambucina in Norway) 30
Inger Nordal og Finn Wischmann: Nye norske høydegrenser for en del kystplanter i Hjartdal (Telemark) (New altitudinal records for some Norwegian coastal plants in Hjartdal (Telemark) 59
Norsk Botanisk Forening, årsrapporter 78
Nyfunn/floristiske notiser 11, 38, 50, 108, 146
Gunnar Christian Nyhus: Underartene av svartburkne (Asplenium trichomanes) i Norge (The subspecies of Asplenium trichomanes in Norway) 12
Sigurd Olsen: Trichobolus sphaerosporus Kimbr. (Thelebolaceae, Pezizales), funnet i Norge (Trichobolus sphaerosporus Kimbr. (Thelebolaceae, Pezizaies), recorded from Norway) 117
Tore Ouren: Soyabønne-adventiver i Norge (Alien species introduced with soybeans to Norway) 175
Oddvar Pedersen: Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) funnet ved Flekkefjord (Eupatorium cannabinum found in Flekkefjord, Vest-Agder County) 119
Oddvar Pedersen: Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) funnet i Lyngdal (Ophioglossum vulgatum found in Lyngdal, Vest-Agder County) 121
Knut Rydgren: Ny nordgrense for sanikel 38
Knut Rydgren: Storthujamosens (Thudium tamariscinum (Hedw.) B.S.G.) økologi og utbredelse ved sin nordgrense i Norge (Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G., ecology and distribution in its northemmost localities in Norway) 123
Småstykker 39, 42, 45, 57, 75, 115, 118, 120, 127, 138, 185, 187, 189
Per Sunding og Finn-Egil Eckblad: Planteslekter oppkalt etter norske botanikere (Plant genera named after Norwegian botanists) 101
Hartvig Sætra: Svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa - ein underestimert forekomst (Nigritella nigra in Nordreisa - an underestimated population) 93
Kjell Thowsen og Roger Halvorsen: Bergstarr, Carex rupestris, på ny lavlandsforekomst i Sør-Norge 146
Universitetseksamener i botanikk i 1986 43
Jan Wesenberg: Amatørene - en forsømt ressurs? 136
Finn Wischmann: Hvem var den første finner av huldreblomsten i Norge? 185
Finn Wischmann og Inger Nordal: Exit Dactylorhiza pseudocordigera - en antatt endemisme redusert (Exit Dactylorhiza pseudocordigera - an assumed endemic species reduced) 129


BIND 46
1988
UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør Professor Inger Nordal, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Førsteamanuensis Klaus Høiland.
Redaksjonskomité: Amanuensis Eli Fremstad, førsteamanuensis Jan Rueness, amanuensis Tor Tønsberg, konservator Finn Wischmann.

Bokmeldinger 14, 41, 51, 160, 176, 182, 188, 202, 207
Brev fra leserne 32, 104
Anders Danielsen: Blyttias første redaktør 90 år 143
Finn-Egil Eckblad: Molter som skjørbuksmiddel i skriftlige kilder (Cloudberries as antiscorbuticum in written sources) 177
Arve Elvebakk: Planteliv i Tromsø 126
Floristiske notiser 144, 181, 202
Fra redaksjonen 1, 97, 161
Knut Fægri og Tore Ouren: Klatrelerkespore (Corydalis claviculata) og stor trollurt (Circaea lutetiana) i Bergen 181
Ulf Hafsten: Naturvitenskap og kulturhistorie - Trøndergården Tømmerholts historie (Science and cultural history - The history of the farm Tømmerholt in Trøndelag, Norway) 183
Roger Halvorsen: Flora-atlas for Telemark 123
Roger Halvorsen: En del av kulturarven: Plantenavn i Vinjedialekten (Local plant names in Vinje (Telemark))195
Kari E. Henningsmoen: Bøkeskogen i Larvik - en pollenanalytisk undersøkelse (The beech forest in Larvik - a pollenanalytical investigation) 203
Jarle I. Holten: Utbredelsen av østlige planter og deres klimatiske betingelser, med vekt på skandinaviske forhold (The distribution of eastern plants and their climatic conditions, with emphasis on Scandinavian rolationships) 105
Ove Arbo Høeg og Helga Hjort: Barneleker med blomster og strå (Norwegian traditions in children's play with plants) 171
Klaus Holland: Purpurkarse (Braya purpurascens) - vår mest arktiske plante (Braya purpurascens, the most Arctic plant in Norway) 113
Norsk Botanisk Forening: Årsmeldinger og ekskursjonsberetninger 130
Ann Marie Odasz: Nitrat-reduktase-aktivitet i karplanter fra fuglefjell på Svalbard (Eco-physiology of nitrate reductase in bird cliff vascular plants on Svalbard) 75
Tore Ouren: Utbredelsesmønstre for karplanter i Gauldalsområdet i Sør-Trøndelag (Distribution patterns for vascular plants in the Gaula valley in Sør-Trøndelag) 33
Red m.fl.: Finn Wischmann 70 år 99
Olof Rune: Serpentinfloran i Skandinavien (Serpentine flora of Scandinavia) 43
Per H. Salvesen: Sammenliknende dyrkingsforsøk med sørvestkyst-skyende planter Del 1. Frilandsforsøk (Comparative cultivation experiments with south-west-coast-avoiding plant species Part 1. Garden cultures) 145
Hugo Sjörs: Växtgeografi/växtekologi - skilda, övergripande eller identiska vetenskaper? (Plant geography/plant ecology - separate, overlapping or identical sciences) 12
Ola Skifte: Feltarbeid i vårt nordligste utbredelsesområde for grønlandsstarr (Carex scirpoidea) (Report from a field trip to the northernmost localities of Carex scirpoidea in Scandinavia) 15
Småstykker 22, 52, 64, 129, 143, 153
Symposiet «Plantegeografi og Naturvern i Skandinavia» 2
Jorun Os Vigran: Verranfloraen fra Trøndelags mellomjura (The Middle Jurassic flora from Trøndelag Norway) 199
Jan Wesenberg: Primærlokaliteter for skjeggklokke, Campanula barbata L., i Norge? (Primary localities for Campanula barbata L. in Norway) 154
Finn Wischmann: Hybriden strandrug x kveke i Norge 64
Bengt Jonsell: Mikroendemism i det baltiska landhöjningsområdet (Microendemism in the Baltic land uplift area) 65
Bengt Jonsell og Thomas Karlsson: Flora Nordica efterlyser material 97
Per Magnus Jørgensen: Fylkesblomster i Norge 118
Peter Kleppa: Eilif Dahl og Olav Gjærevoll - en bibliografi (Eilif Dahl and Olav Gjærevoll - a bibliography) 4
Ole G. Lima: Lundhengjeaks (Melica uniflora) i Rogaland 144
Kåre Arnstein Lye og Tore Berg: Nye funn og endret antatt status for en del truete og sjeldne arter i Norge (New records and changes In state of occurence of endangered species in Norway) 23
Sverre Løkken: Ove Arbo Høeg - en bibliografi (Ove Arbo Høeg - a bibliography) 23
Svein B. Manum: Ove Arbo Høeg 90 år 162
Svein B. Manum og M.N. Bose: Sciadopityaceae - En gammel bartrefamilie belyst ved norske fossiler (Sciadopityaceae - an old conifer family elucidated by Norwegian fossils) 189
Aslak Midtbøen: Bittergrøn (Chimaphila umbellata) attfunnen i Kviteseid 202
Asbjørn Moen: Vegetasjonsregioner i Midt-Norge. - Fins «limes norrlandicus»? (Vegetational regions of Central Norway - It there a "limes norrlandicus»?) 53
Mats G. Nettelbladt: Saltens flora 125
Inger Nordal, Jan Wesenberg og Marianne Ødegaard: «Overvintringsteorien» belyst ved populasjonsgenetiske metoder - presentasjon av et prosjekt (The theory of glacial survival elucidated by population genetical - presentation of a project) 85