Årgang/volume 48 (1990)

{short description of image} {short description of image} {short description of image} {short description of image}

UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO
Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Per Sunding, Jan Rueness, Tor Tønsberg, Finn Wischmann.
Lokale kontakter: Sverre Bakkevig - Rogalandsavd., Arve Elvebakk - Nord-Norsk avd., Kjell-Ivar Flatberg - Trøndelagsavd., Roger Halvorsen - Telemarksavd., Tor Tønsberg - Vestlandsavd., Tonje Økland - Østlandsavd., Per Arvid Åsen - Sørlandsavd.(anon.) Norske algenavn (Norwegian names of algae)57
(anon.) Norsk Botanisk Forening 83
(anon.) Oversikt utgåtte, truete og sårbare arter 98
(anon.) Alger som dessert? 52 (Småstykker)
(anon.) Fondet til dr. Philos Thekla Resvolls minne 56 (Småstykker)
(red.) Grethe Rytter Hasle 70 år 2 (Småstykker)
(red.) Universitetseksamener i botanikk i 1989 13 (Småstykker)
(red.) Østlandsavdelingen på offensiven 82 (Småstykker)
Aamlid, D. Et bidrag til Hardangerviddas flora: Snøsoleie (Ranunculus nivalis) (A contribution on the vascular flora of Hardangervidda, South Norway: Ranunculus nivalis) 69
Abraham, A. Naturalized Fritillaria meleagris - a request 52 (Småstykker)
Danielsen, A. Nordhagens flora er 50 år 72 (Småstykker)
Dybdahl, H.G. I. Lagset Egeland og Steinar Myhr: Sikre sopper 93 (Bokmeldinger)
Eckblad, F.-E.Stellan Sunhede: Geastraceae (Basidiomycotina) 110 (Bokmeldinger)
Elven, R. Bittergrønn også i Moss 44 (Småstykker)
Elven, R. Hämet-Ahti m.fl.: Finsk tråd- och buskflora 20 (Bokmeldinger)
Elven, R. Barbour M. G. and Billings, W. D.: North Arnerican Terrestrial Vegetation 20 (Bokmeldinger)
Erikstad, L. Nasjonalatlas for Norge, hovedtema 2: Landformer, berggrunn og løsmasser 149 (Bokmeldinger)
Fredriksen, S. Fenologiske undersøkelser av tangarter fra Sør-Norge og Nord-Norge (Phenological observations of fucoids from southern and northern coasts of Norway) 3
Fægri, K. Blåveisen i ytre Trøndelag (Hepatica nobilis in the outer areas of Trøndelag, Central Norway) 133
Fægri, K. De første vårtegn - finnes de? 56 (Småstykker)
Fægri, K. Flora med lokalnamn frå Vinje 150 (Bokmeldinger)
Gauslaa, Y. Bustsmyle (Deschampsia setacea), forekomst og økologi i Norge (Distribution and ecology of Deschampsia setacea in Norway) 157
Gjærum, H.B. Mjøldogg på rødhyll 52 (Småstykker)
Halvorsen, R. Funn av japansk drivtang, Sargassum muticum, i Telemark og Vestfold 146 (Småstykker)
Halvorsen, R. Stormjølke, Epilobium hirsutum, i Telemark 146 (Småstykker)
Halvorsen, R. Nye lokaliteter for vipestarr, Carex extensa, i Telemark 172 (Småstykker)
Hanssen, E.W. Klokkelyng (Erica tetralix L.) funnet i Nedre Eiker som ny for Buskerud (Erica tetralix found in Nedre Eiker, Buskerud) 77
Hanssen, E.W. Apropos bittergrønn 44 (Småstykker)
Hasle, G.R. Kiselalger i Oslofjorden og Skagerrak. Arter nye for området: Immigranter eller oversett tidligere? (Diatoms in the Oslofjord and the Skagerrak. Species new to the area: Immigrants or overlooked in the past?) 33
Holtan-Hartwig, J. & Timdal, E. Dvergmarinøkkel funnet i Hordaland 132 (Småstykker)
Høiland, K. Bruk av truethetskategorier - til glede eller fortvilelse? (Categories for threat - to pleasure or despair?) 103
Høiland, K. Sibirnattfiol (Platanthera obtusata subsp. oligantha) - den forjettede orkidé (Platanthera obtusata subsp. oligantha - our most fascinating orchid) 111
Høiland, K. Tanumskogen 26 (Bokmeldinger)
Høiland, K. Tor Erik Brandrud m.fl.: Cortinarius, Flora Photographica, del l 31 (Bokmeldinger)
Høiland, K. Progress in Botany 32 (Bokmeldinger)
Håpnes, A. & Often, A. Jordstjerner (Geastrum) på øyer i Snåsavatnet, Nord-Trøndelag 155 (Småstykker)
Indergaard, M. & Rueness, J. Tradisjonell og moderne utnyttelse av marine makroalger (Marine macroalgae - traditional and present uses) 53
Iversen; J.I. Forsvunne karplanter fra Østfold fylke de siste 200 år inkludert antatte feilangivelser (Extinct vacular plant species in Østfold, SE Norway, including presumed misinterpretations during the last 200 years) 137
Jensen, A.H. Gro Gulden m.fl.: Norsk Lommesoppbok 68 (Bokmeldinger)
Johansen, K. Forvaltning og kontroll av fredede orkidéarter 156 (Småstykker)
Johnsen, J.I. Åkermarikåpe (Aphanes arvensis) et kulturrelikt fra Rennesøy og Finnøy i Ryfylke (Parsley piert (Aphanes arvensis) a cultural relic from Rennesøy and Finnøy in South-West Norway) 147
Jonsell, B. Fjällendemism och annan endemism i Skandinaviens flora (Montane endemism and other endemism in the Scandinavian flora) 79
Jørgensen, P.M. «Dylleturt» (Cicerbita plumieri) i Norge (Cicerbita plumieri in Norway) 67
Jørgensen, P.M. Trønderlav (Erioderma pedicellatum) - Norges mest gåtefulle plante (Erioderma pedicellatum - Norway's most enigmatic plant?) 119
Klaveness, D & Johansen, S.W. Østerspollene langs norskekysten: Særegne biotoper for marine alger (The oyster ponds of the Norwegian coast: remarkable biotopes for marine algae) 27
Laane, M.L. Firblad (Paris quadrifiolia L.) - en art med interessante kromosomforhold (Cytogenetic problems in the allopolyploid species Paris quadrifolia L.) 73
Lein, T.E. & Küfner, R. Kvantitative undersøkelser og fjæresamfunn dominert av gristetang (Ascophyllum nodosum) på Vestlandet og i Nord-Norge (Quantitative investigations of littoral communities dominated by knobbed wrack (Ascophyllum nodosum) in southwestern and northern Norway) 45
Lønø, O. Mer om barlindforgiftning 26 (Småstykker)
Martinussen, I. & Odasz, A.M. Sammenhengen mellom nitrat reduktase aktivitet hos stivsildre (Saxifraga hieracifolia), dvergmaigull (Chrysosplenium tetrandrum), fjellsyre (Oxyria digyna) og skjørbuksurt (Cochlearia groenlandica) og artenes økologiske utbredelse i fuglefjell på Svalbard (The relation between nitrate reductase activity in Saxifraga hieracifolia, Chrysosplenium tetrandrum, Oxyria digyna and Cochlearia groenlandica and the species' ecological distribution in bird cliffs on Svalbard) 165
Mathiesen, B. Litt om floraen i Øvre Eiker (About the flora in Øvre Eiker, SE Norway) 125
Nedkvitne, K. Fylkesblomst for Hordaland 13 (Småstykker)
Nordal, I. Botanikk og lyrikk 8, 66 (Småstykker)
Nordal, I. Red. L. Ryvarden m.fl.: Norges ville blomster: Fra bier og blomster til frø og frukt 66 (Bokmeldinger)
Nordal, I. Atlas Florae Europaeae 8: Nymphaeaceae to Ranunculaceae 82 (Bokmeldinger)
Often, A. & Torkelsen, A.-E. Rynket klokkemorkel (Ptychoverpa bobemica), nå også en østerdøl (Ptychoverpa bohemica found in South Norway) 173
Olsen, K.M. & Høiland, K. Takfaks (Bromus tectorum) i spredning i Osloområdet 118 (Småstykker)
Paasche, E. Oppblomstringer av skadelige planktonalger i sjøvann (Harmful blooms of marine plankton algae) 15
Pedersen, O. Grusstarr funnet i Vestfold 136 (Småstykker)
Rueness, J., Jacobsen, T. & Åsen, P.A. Trekk ved marine benthosalgers utbredelse i Norge belyst ved undersøkelser av blant andre rødalgen Ceramium shuttleworthianum (pigget rekeklo) (Seaweed distribution along the Norwegian coast with special reference to Ceramium shuttleworthianium (Rhodophyta)21
Rueness, J. Spredning av japansk drivtang (Sargassum muticum) langs Skagerrakkysten 19 (Småstykker)
Rueness, J. & Throndsen, J. J. C. G. Larsen og P. J. Hansen: Tang 7 (Bokmeldinger)
Rueness, J. & Throndsen, J. R J. Hansen og J. C. G. Larsen: Havets planktonalger 7 (Bokmeldinger)
Sjøtun, K. Undersøkingar av tare og tareskog, med særleg vekt på årssyklus hos sukkertare (Laminaria saccharina) frå Vestlandet (Studies of kelp and kelp beds, with special reference to seasonal growth in Laminaria saccharina) 39
Stabbetorp, O.E. & Wesenberg, J. Hvitmure (Potentilla rupestris) plantet ut i Ekebergskråninga, Oslo (Potentilla rupestris planted at Ekebergskråninga, Oslo) 129
Stedje, B. Cato Aall (red.): Miljøårboka 1989 149 (Bokmeldinger)
Stokland, J.N. Skogbruket kan utrydde arter 123 (Småstykker)
Sunding, P. Olav Gjærevoll: Norges Planteliv. Fra Sørlandskysten til Svalbardstundra 102 (Bokmeldinger)
Sætra, H. Ny nordgrense for bergjunker (Saxifraga paniculata Miller) i Norge (New northern limit of Saxifraga paniculata Miller in Norway) 151
Tangen, K. J. Larsen & Ø. Moestrup: Guide til toksiske og potensielt toksiske marine alger 64 (Bokmeldinger)
Tangen, K. E. Granéli m.fl.: Toxic Marine Phytoplankton 64 (Bokmeldinger)
Throndsen, J. Marine algeflagellater - planter som svømmer (Marine algal flagellates - swimming plants) 9
Throndsen, J. Olisthodiscus og Heterosigma - alger til besvær, spesielt for spesialister 52 (Småstykker)
Wesenberg, J. Steinstorkenebb, Geranium columbinum, ny for Indre Oslofjord 128 (Småstykker)
Wesenberg, J. Arne Sjögren: Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra Råda 102 (Bokmeldinger)
Ødegård, K. Bladprotein. Mat for dyr - og mennesker? 94 (Småstykker)


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 19.11.2003 JW