Årgang/volume 52 (1994)


Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Per Sunding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tønsberg og Finn Wischmann.
1994 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Gro Gulden: Bibliografi Eilif Dahl 5
Anders Langangen: Chaetonema irregulare, en ny grønnalge for norsk flora. Chaetonema irregulare a green alga new to Norway 13
Bjørn Moe, Magne Sætersdal & Geir Flatabø: Norsk malurt, Artemisia norvegica, funnet i Jondal i Hardanger. Artemisia norvegica found in Hardanger, western Norway 17
H. Holien, P.M. Jørgensen, E. Timdal & T. Tønsberg: Norske lavnavn - supplement. Norwegian lichen names - Supplement 25
Halvor Aarnes: Tulipanvirus. Tulip breaking virus 29
Eli Fremstad: Radgress, Beckmannia, i Norge. The grass genus Beckmannia in Norway 33
Gunnar Engan: Strandbete, Beta vulgaris ssp. maritima, funnet spontan i Norge. Sea beat, Beta vulgaris ssp. maritima as indigenous to Norway 39
Yngvar Gauslaa: Favoriseres mistelteinen (Viscum album) av mildere vintre? Does Viscum album profit on higher winter temperature? 43
Bjørn Moe: Storák, Cladium mariscus, på Bømlo i Sunnhordaland. Cladium mariscus on Bømlo in Western Norway 55
Anders Langangen: Gulgrønnalgen, Asterosiphon dichotomus, funnet i Norge. Asterosiphon dichotomus (Tribophyceae) found in Norway 61
Eli Fremstad: Norsktimian,Thymus praecox ssp.arcticus; dens status i Norge. Thymus praecox ssp. arcticus in Norway 67
Johannes E. Anonby: Epifyttisk lavflora i vestnorsk furuskog - sammenlikning av en naturskog og en kulturskog. Epiphytic lichen flora of a West Norwegian pine forest - a comparison of a natural forest and a plantation 81
Norsk Botanisk Forening: Årsmeldinger og ekskursjoner 1993 89
Marit Mjelde & Hanne Edvardsen: Bendeltjønnaks - Potamogeton compressus L. Gjenfunnet i Norge etter 90 år. Potamogeton compressus - rediscovered in Norway after 90 years 101
Reidar Haugan, Harald Bratli & Geir Gaarder: Mjuktjafs, Evernia divaricata, og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen og Skamåni i Aurdal, Oppland. Evernia divaricata and other rare and endangered lichens and fungi in Liaskogen and Skamåni in Aurdal, Oppland 107
Yngvar Gauslaa: Lungenever,Lobaria pulmonaria,som indikator på artsrike kontinuitetsskoger. Lobaria pulmonaria, an indicator of species-rich forests of long ecological continuity 119
Anders Often & Gunnar Graff: Skillekarakterer for kjempebjørnekjeks - Heracleum mantegazzianum - og tromsøpalme - H. 'laciniatum'. Characteristics separating Heracleum mantegazzianum and H. 'Iaciniatum' 129
TheisBraanaas: Bruk av fiellskogen opp gjennom tidene. The use of mountain forests from prehistoric to modern times 135
Tore Ouren: Ballastplanter og mølleplanter som spirte etter graving i jorden. Ballast plants and grain mill plants which appeared after soil was dug out 149
Halvor B. Gjærum: Rustsoppen, Puccinia lagenophorae funnet i Norge. The rust fungus Puccinia lagenophorae found in Norway 155
Egil Bendiksen: Sopp og lav - indikatororganismer for gammelskog med stort artsmangfold. Fungi and lichens - indicator organisms for old forests with high species diversity 159
Dag Klaveness: Algenes opprinnelse og tidlige evolusjon. The origin and early evolution of algae 167

Småstykker
Professor Ove Arbo Høeg 1898-1993 (Finn-Egil Eckblad) 1
Overvintringssymposium i Bergen. Merknader til Knut Fægri's referat (Olav Gjærevoll) 2
In memoriam Eilif Dahl (7.12.1916 17.3.1993) (Olav Gjærevoll) 3
Mer om hvitbladet breiflangre (Per M. Jørgensen) 15
Fortsatt jakt på orkidéenes opprinnelse (Vesla Vetlesen) 47
Gunvor Snekvik Knaben 1911-1993 (Torstein Engelskjøn) 53
Rettelse av feil i artikler i hefte 3/4, årgang 51, 1992 66
Apropos mistelteinen (Joh. 0. Josephsen) 80
Navnet geitrams (V.J. Brøndegaard) 87
Doktordisputaser 100
Kvitt eller Dobbelt-seier til botaniker 106
Plantejakt i Kaukasus (Steinar Sjøborg) 141
VI IOPB Symposium i Tromsø (Liv Borgen) 146

Bokanmeldelser
Jan Økland og Karen Anna Økland: Oslo rundt langs vann og vassdrag (Reidar Elven) 32
Siste sjanse: En håndbok om skogøkologi og indikatorarter (Klaus Høiland) 48
B. Aune: Nasjonalatlas for Norge. Hovedtema 3. Klima (Arvid Odland) 49
Benjamin Øllgaard & Kirsten Tind: Scandinavian Ferns (Reidar Elven) 50
Olav Gjærevoll: Plantegeografi (Klaus Høiland) 60
Morten Motzfeldt Laane og Thore Lie: Håndbok i mikroskopi og frem- stilling av preparater (Knut Fægri) 118
Linda Graham: Origin of land plants (Dag Klaveness) 144
Knut Nedkvitne og Johannes Gjerdåker: Ask i norsk natur og tradisjon (Mary Losvik) . 145
Jan Ole Westerhus (red.): Register til «Den nordiska floran (Klaus Høiland) 153
Régis Courtecuisse & Bernhard Duhem: Guide des champignons de France et d'Europe (Klaus Høiland) 154
Torleif Ingelög, Göran Thor, Thomas Hallingbäck, Roger Andersson og Mora Aronsson (red.): Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvårda växter (Klaus Høiland) 157
L. Laasimer, V. Kusk, L. Tabaka og A. Lekavicius: Flora of the Baltic countries (Eli Fremstad) 179

Artikkelforfattere
Anonby, Johannes E. 81
Bendiksen, Egil 159
Bratli, Harald 107
Braanaas, Theis 135
Edvardsen, Hanne 101
Engan, Gunnar 39
Flatabø, Geir 17
Fremstad, Eli 33,67
Gaarder, Geir 107
Gauslaa, Yngvar 43,119
Gjærum, Halvor 155
Graff, Gunnar 129
Gulden, Gro 5
Haugan, Reidar 107
Holien, H. 25
Jørgensen, P.M. 25
Klaveness, Dag 167
Langangen, Anders 13,61
Mjelde, Marit 101
Moe, Bjørn 17,55
Often, Anders 129
Ouren, Tore 149
Sætersdal, Magne 17
Timdal, E. 25
Tønsberg, T. 25
Aarnes, Halvor 29


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 12.11.2007 JW