Blyttia utgis av Norsk Botanisk Forening, og kommer med fire nummer i året.
Artikler i Blyttia er indeksert/abstrahert i: Bibliography of Agriculture, Biological Abstracts, Life Sciences Collection, Norske Tidsskriftartikler og Selected Water Resources Abstracts.
Sats: Blyttia-redaksjonen. Trykk og ferdiggjøring: Øyvind Glomvik AS, 1801 Askim.
(c) Norsk Botanisk Forening. Ettertrykk fra Blyttia er tillatt såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av enkeltbilder og tegninger må det innhentes tillatelse fra fotograf/tegner på forhånd.

Blyttia is published by the Norwegian Botanical Association on a quarternary basis.
The journal is indexed and abstracted by: Bibliography of Agriculture, Biological Abstracts, Life Sciences Collection, Norske Tidsskriftartikler and Selected Water Resources Abstracts.
(c) Norwegian Botanical Association. Reprint is allowed if the source is mentioned. When reprinting photographs or drawings detatched from the corresponding article, permission must be sought from the photographer/artist.

Blyttia er oppkalt etter de to sentrale norske botanikerne på 1800-tallet, far og sønn Blytt. Mathias Numsen Blytt (1789-1862) var den som la grunnlaget for utforskingen av Norges flora, med nesten 30 sommere viet ekspedisjoner rundt i ulike deler av landet. Han var også sentral i oppbyggingen av Botanisk museum i Oslo. Axel Blytt (1843-98) fortsatte farens kartleggingsarbeid, var forfatter av Norges første floraverk, og var også en betydelig forsker, fortsatt aktuell i dag blant annet på grunn av sin teori om klimavekslinger etter siste istid.


Redaktør: Jan Wesenberg
I redaksjonen forøvrig: Trond Grøstad, Tor H. Melseth, Klaus Høiland, Finn Wischmann

Engelskkonsulent: Paul Shimmings


Postadresse/Post address: Blyttia, Botanisk Museum, NHM, Postboks 1172 Blindern, N-0318 Oslo, Norway
Telefon: +47 22 85 17 01 / +47 90 88 86 83
Faks: +47 22 85 18 35; merk forsida/mark the front page "BLYTTIA"
E-post: blyttia@nhm.uio.no


Abonnement: For A-medlemmer i Norsk Botanisk Forening inngår Blyttia i medlemskapet. Abonnementspris for 2001 er for ikke-medlemmer i Norden kr. 374,- for personer og kr. 540,- for institusjoner. Henvendelse angående abonnement og eldre hefter rettes til adresse, faks eller e-postadressen ovenfor.

Subscription: Members (cathegory A) of the Norwegian Botanical Association have the subscription included in the membership. Subscription price 2001 for non-members outside the Nordic countries, per volume (four issues) postage included: Institutions NOK 668,-; for individuals NOK 478,-. Requests concerning subscription and back issues should be adressed to the post address, fax number or e-mail address above.

Eldre nummer og årganger av Blyttia kan bestilles ved skriftlig henvendelse til Blyttias adresse. Årgang 4 er utsolgt. Det samme kan gjelde enkelte hefter i andre årganger. Pris pr. hefte er med få unntak 1/4 av prisen på vedkommende årgang. Priser pr. årgang (porto kommer i tillegg):

Back issues and volumes of Blyttia can be requested by at Blyttia's address. Volume 4 is sold out. The same may be the case for some issues of other volumes. The price for an issue is with some rare exceptions 1/4 of the price of the corresponding volume. Prices per volume (NOK; postal expences in addition):

Forfattere: Manus ønskes fortrinnsvis på elektronisk form (Word for Windows 97 eller eldre, WP5.1, rtf eller txt), som vedlegg til e-post eller på diskett/CD. Jeg trenger da ikke papirversjon i posten. Mindre innlegg kan jeg klippe direkte fra e-post. Retningslinjer:

Hvis manuset er skrevet på skrivemaskin eller for hånd (ikke PC), kan jeg ta imot manus på papir og sette det selv. Men fra folk som skriver på PC godtas ikke manus på ikke-elektronisk form!

Annonsepriser


Opp til Blyttias hjemmeside/Up to Blyttia's homepage
Sist oppdatert 08.11.2001 JW