BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 24
1966
UNIVERSITETSFORLAGET
(c) Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1966
Redaktør: Førsteamanuensis dr. philos. Svein Manum
Fungerende redaktør: Amanuensis cand. real. Per Sunding
Redaksjonskomité : Rektor Gunnar A. Berg, disponent Halvor Durban-Hansen, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co., Drammen

Innhold
Andreassen, Kr.: Planteliste fra Østtorp i Varteig 141
Berg, Rolf Y.: Oppdagelse og utbredelse av Cinna latifolia i Norge, med bemerkninger om økologi og innvandringshistorie. I. (On the discovery and distribution of Cinna latifolia in Norway, with remarks on ecology and migration. I) 145
Dahl, Eilif: Plantenes varmeveksling med omgivelsene og dens betydning for plantenes morfologi og utbredelse. (The heat exchange of plants and its importance lo plant morphology and distribution) 105
Dahl, Eilif: Sonchus uliginosus M. B. i Norge. (Sonchus uliginosus M. B. in Norway) 161
Danielsen, Anders: Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. f. lidii nova forma 165
Fægri, Knut: A botanical excursion to Steens Mountain, SE Oregon, U.S.A 173
Gjærevoll, Olav: Vegetasjonen i sørberg i Nord-Østerdalen. (The vegetation of south-facing rocks in Nord-Østerdalen) 182
Gjærum, Halvor B.: Oretunge forårsaket av Taphrina alni (B. & Br.) n.comb. i Norge. (Taphrina alni (B. & Br.) n.comb. in Norway) 188
Hafsten, Ulf: Den senkvartære forekomst av tindved (Hippophaë rhamnoides L.) i Sør-Norge. (The late Quaternary occurrence of Hippophaë rhamnoides L. in South Norway) 196
Hylander, Nils: En enkelbladig form av Astragalus norvegicus. (A simple-leafed form of Astragalus norvegicus) 216
Høeg, Ove Arbo: Devonfloraen i ytre Trøndelag. (The flora of the Devonian areas to the NW of Trondheim) 218
Jørstad, Ivar: Parasitic fungi from the Canaries shiefly collected by J. Lid, with a note on Schizophyllum commune 222
Knaben, Gunvor: Om rasedannelse og kromosomvariasjon i den norske flora 65
Knaben, Gunvor: Nordisk forening for taksonomisk botanikk 94
Knaben, Gunvor: Studies on the life form of sorne Sedum species 232
Krog, Hildur: Notes on the distribution of Parmelia saximontana Anderson & Weber. 244
Kaasa, Jon: Characters which separate Hypericurn maculatum Cr. and H. perforatum L . 247
Lye, Kåre Arnstein:Nye plantefunn frå Rogaland 1965-1966. (New plant records from Rogaland [South-West Norway] 1965-1966 251
Løkken, Sverre: Litt om utbreiinga av Saxifraga foliolosa R. Br. i Sør-Norge. (The distribution of Saxifraga foliolosa R. Br. in southern Norway) 264
Laane, Morten Motzfeldt: Kromosomundersøkelser i Øst-Finnmarks flora. I. (Chromosome numbers in the flora of eastern Finnmark. I.) 270
Mathiesen, Bjarne: Noen nye plantefunn fra Nord-Norge 277
Naustdal, Jakob: Carex elongata på Vestlandet 280
Nedkvitne, Knut: Svartor (Alnus glutinosa) på Voss 35
Nordhagen, Rolf: Remarks on the serpentine-sorrel, Rumex acetosa subsp. serpentinicola (Rune) Nordhagen, and its distribution in Norway 286
Ouren, Tore:Om lokalitetsangivelser og kartlegging av plantefunn 295
Pedersen, K. & P. Wendelbo: Chromosome numbers of some SW Asian Allium species 307
Rui, Halfdan: Planteliste fra Fornebuhalvøya i Bærum. (List of plants from Fornebu peninsula, Bærum) 314
Ryvarden, Leif: Bidrag til floraen i Troms 130
Ryvarden, Leif: Saxifraga paniculata Miller (syn. S. aizoon Jacq.) i Ryfylke. (Saxifraga paniculata Miller [syn. S. aizoon Jacq.] in Rogaland, Norway) 322
Rønning, Olaf L.: Pionerplanter på veiskråninger i omegnen av Ny Ålesund, Svalbard 331
Rørslett, Bjørn: Nye data om utbredelse og sosiologi for Carex extensa i Norge. (New data on the distribution and sociology of Carex extensa in Norway) 339
Sivertsen, Sigmund: Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski i Norge. (Roegneria fibrosa [Schrenk] Nevski in Norway) 346
Skifte, Ola: Ranunculus platanifolius-lokalitetene på Sørøy. (The localities of Ranunculus platanifolius on Söröy) 351
Skogen, Arnfinn:Noen plantefunn fra Trøndelagskysten. II. (Some plant finds from the Trøndelag coast [Central Norway]. II). 80
Skogen, Arnfinn: Pedicularis silvatica L. ssp. hibernica D. A. Webb, ny for Norge. (Pedicularis silvatica L. ssp. hibernica D. A. Webb, new to Norway 361
Størmer, Per: Johannes Lid 80 år 138
Sunding: Per: Internasjonal plantesosiologisk ekskursjon i Norge sommeren 1965 96
Sunding, Per: Solanum lidii, a new species of the section Nycterium from the Canary Islands 368
Sundeing, Per & Günther Kunkel: Cistus ladaniferus L., new to the Canary Islands 374
Wielgolaski, F. E.: Blomstring hos krysantemum under varierende temperatur- og lysforhold. (Flowering of Chrysanthemum under varying temperature and light conditions) 19
Wischmann, Finn: Senecio Fuchsii C. C. Gmel. og Cirsium dissectum (L.) Hill, to anthropochorer nye for Norge. (Senecio Fuchsii C. C. Gmel. und Cirsium dissectum [L.] Hill, zwei, für Norwegen neue, anthropochore Arten) 381
Aagaard-Hansen, Ellen: Innholdsfortegnelse for bind 1-23, 1943-1965 1
Aas, Børre: Ranunculus cymbalaria, en soleie på marsj. (Ranunculus cymbalaria, a buttercup on the move) 389
Norsk Botanisk Forening, årsmelding 1965 37
Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 94
Norsk Soppforening i 1965 53
Soppforeningen i Bergen, årsberetning 1965-66 132
Doktordisputaser i 1965 53
Universitetseksamener i botanikk 1965 54
Personalia 1965 55
Bokmeldinger 59, 100, 134


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 25
1967
UNIVERSITETSFORLAGET
(c) Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1967
Redaktør: Førsteamanuensis dr. philos. Svein Manum (hefte 1-3), Amanuensis cand. real. Per Sunding (hefte 4)
Redaksjonskomité : Rektor Gunnar A. Berg, disponent Halvor Durban-Hansen, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co., Drammen

Innhold <
Andersen, H.: Notater om floraen i Bodø og Bodin 69
Fredning av edellauvskog og myrtyper i Norge 29
Gjærum, Halvor B.: Ivar Jørstad 1887-1967 85
Jørgensen, Per Magnus: Bjørnebærnavnets opprinnelse 61
Krog, Hildur: On the identity of Parmelia substygia Räs. 33
Lye, Kåre Arnstein: En ny inndeling av Norges plantegeografiske element. (A new classification of Norwegian plant-geographical elements) 88
Laane, Morten Motzfeldt: Kromosomundersøkelser i Øst-Finnmarks flora. II (Chromosome numbers in the flora of eastern Finnmark. II) 45
Om lokalitetsangivelser av plantefunn fra Norge 126
Ryvarden, Leif: Bidrag til Finnmarks flora. 111 55
Ryvarden, Leif: Flora over Norges kjuker. (Flora of Norwegian non-resupinate Pore fungi) 137
Stormer, Per: Nordisk bryologisk forening 22
Wielgolaski, F. E.: Enkle forsøk med gibberellinsyre. Virkning på strekningsvekst og tørrstoffinnhold. (Effect of gibberellic acid on stem elongation and per cent dry matter) 63
Øvstedal, Dag Olav & Vevle, Odd: Funn av Stenocybe bryophila W. Wats. in Norge. (Stenocybe bryophila W. Wats. new to Norway) 124
Norsk Botanisk Forening, årsmelding 1966 1
Lov for Norsk Botanisk Forening 19
Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 22
Norsk Soppforening i 1966 23
Doktordisputas i 1966 23
Universitetseksarnener i botanikk 1966 23
Personalia 1966 25
Bokmeldinger 34, 74, 130, 217


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 26
1968

UNIVERSITETSFORLAGET
(c) Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1968
Redaktør: Amanuensis cand. real. Per Sunding
Redaksjonskomité : Rektor Gunnar A. Berg, disponent Halvor Durban-Hansen, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co., Drammen

Innhold
Bjørnstad, Anders: Forslag til opprettelse av reservater med edellauvskog i Søgne kommune, Vest-Agder 68
Dickson, James H. & Holmen, Kjeld: Cryptothallus in Norway 8
Engelskjøn, Torstein, Sivertsen, Sigmund & Skifte, Ola: Nytt om Sagina caespitosa (J. Vahl) Lge. i Nord-Norge. (New facts concerning Sagina caespitosa [J. Vahl] Lge. in North Scandinavia) 146
Fagerlid, Audun: Studier over vestnorske Taraxaca spectibilia. (Studies on western Norwegian Taraxaca spectabilia) 112
Fægri, Knut: Hvor godt er Norge utforsket? 63
Gurholt, Gunnar: Epifyttiske makrolav i relasjon til luftforurensninger fra industrisentra i Brevik, Porsgrunn og Skien. (Epiphytic macrolichens in relation to air pollutions from industrial centres in Brevik, Porsgrunn and Skien, Norway) 161
Haugen, Ivar: Nye funn av Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb. i Norge. (New records of Lomentaria articulata [Huds.] Lyngb. in Norway) 140
Jørgensen, Per Magnus & Velve, Odd: Noen Geoglossum-funn fra Vestlandet. (Some Geoglossum-records from western Norway) 72
Lye, Kåre Anstein: Stellaria palustris ny for Vestlandet. (Stellaria palustris new to western Norway) 101
Løkken, Sverre: Polystichum braunii - en oseanisk art funnet i den kontinentale Gudbrandsdalen. (Polystichum braunii - an oceanic species found in the continental valley Gudbrandsdal) 125
Løkken, Sverre: Bidrag til floraen i Øyer og Ringebu 137
Ryvarden, Leif & Kaland, Peter Emil: Artemisia norvegica Fr. funnet i Rogaland (foreløpig meddelelse). (Artemisisa norvegica Fr. found in Rogaland, Norway [preliminary communication]) 75
Ryvarden, Leif: Equisetum hiemale and Anthyllis vulneraria i Norge ("Årets planter" 1967). (Equisetum hiemale and Anthyllis vulneraria in Norway) 85
Skogen, Arnfinn: Plantegeografiske undersøkelser på Frøya, Sør-Trøndelag. I-II. (Phytogeographical investigations at Frøya, Central Norway. I-II) 47
Størmer, Per: Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. new to Norway 1
Vorren, Karl-Dag: Poleniochorer i Neiden. (Polemochoren in Neiden, Nord-Norwegen) 11
Zumer, Majda: Skogen og skogbruket i Iran 205
Norsk Botanisk Forening, årsmelding 1967 15
XI International Botanical Congress 34
Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 34
Norsk Soppforening i 1967 35
Soppforeningen i Bergen i 1966/67 36
Doktordisputaser i 1967 36
Universitetseksamener i botanikk 1967 36
Personalia 1967 38
Årets planter 1968 90
Hvem tar de beste soppbildene? 157
Bokmeldinger 44, 94, 158, 226


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 27
1969

UNIVERSITETSFORLAGET
(c) Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1969
Redaktør: Amanuensis cand. real. Per Sunding
Redaksjonskomité : Rektor Gunnar A. Berg, disponent Halvor Durban-Hansen, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co., Drammen

Innhold
Egil Ingvar Aune: Vegetasjon og flora i Hemne og Snillfjord, Sør- Trøndelag. (Vegetation and flora in Hemne and Snillfjord, Central Norway) 194
Bokmeldinger 60, 123, 178, 239
Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 48
Doktordisputaser i 1968 51
Gunnar Engegård: Almskaret - som ble til Malmskaret 118
Halvor B. Gjærum og Rolf Langnes: Meldugg på tyttebær i Norge. (Powdery mildew on Vaccinium vitis-idaea in Norway) 1
Hvem tar de beste soppbildene i 1969? 122
Nils Hylander: Några anmärkningar om de norska Salicornia-formerna. (Some remarks on Norwegian Salicornia forms) 203
Per Magnus Jørgensen: Bidrag til Rogalands flora. I. (Contributions to the flora of Rogaland, S.W. Norway. I.) 18
Per Magnus Jørgensen: Bidrag til Rogalands flora II. (Contributions to the flora of Rogaland, S. W. Norway. II) 80
Per Magnus Jørgensen: Møllefloraen i Rogaland 1966-68. (The grain mill flora of Rogaland 1966-68) 216
Per Magnus Jørgensen: Sisymbrium austriacum Jacq. - en misoppfattet art i Norge. (Sisymbrium austriacurn Jacq. - a misunderstood species in Norway) 86
Per Magnus Jørgensen: To nye adventiver i vår flora. (Two anthropochorous species new to Norway) 118
Gunvor Knaben: Krypsivaks (Scirpus pumilus Vahl), en bisentrisk art i Skandinavia. Foreløbig meddelse. (Scirpus pumilus Vahl a bicentric species in Scandinavia. Preliminary account) 132
Hildur Krog: Kjemiens rolle i lavsystematikken. (The role of chemistry in lichen systematics) 65
Kåre Arnstein Lye: Dryopteris abbreviata (DC.) Newman i Norge. (Dryopteris abbreviata [DC.] Newman in Norway) 125
Sverre Løkken: Noen nye funn av Braya linearis Rouy, spesielt fra Sør-Norge, og noen bemerkninger til den bisentriske utbredelse av denne art i Skandinavia. (Some records of Braya linearis Rouy, especially in southern Norway, and some remarks on the bicentric distribution of this species in Scandinavia) 107
Morten Motzfeldt Laane: Meiosis og kromosomstrukturell hybriditet i en del norske plantearter. (Meiosis and structural hybridity in some Norwegian plant species) 141
Morten Motzfeldt Laane: Videre kromosomstudier i norske karplanter. (Further chromosome studies in Norwegian vascular plant) 5
Leif Malme: Frå floraen på Talstadhesten 226
Norsk Botanisk Forening, hovedforeningens årsmelding og ekskur- sjoner 1968 33
Norsk Botanisk Forening, regnskap for 1968 121
Norsk Soppforening i 1968 49
Personalia 1968 53
Rogalandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1968 44
Jan Rueness: Alger fra Lyngør (Algae from Lyngør, S. Norway) 26
Leif Ryvarden: Polygonum convolvulus og Urtica urens i Norge. («Årets planter» 1968). (Polygonum convolvulus and Urtica urens in Norway) 30
Leif Ryvarden og Sigmund Sivertsen: Noen plantefunn fra Nord-Norge 1968. (Some plant finds from northern Norway 1968) 210
Bjørn Rørslett: Spredningen av vasspest, Elodea canadensis Michx., på Østlandet 1961-1968. (On the dispersal of Elodea canadensis Michx. in the lowlands of SE Norway 1961-1968) 185
Samlepermer til Blyttia 48
Soppforeningen i Bergen 1967/68 . 50
Odd Stellander: Nytt funn av Codium fragile (Sur.) Hariot i Nord-Norge. (A new locality for Codium fragile [Sur.] Hariot in northern Norway) 174
Sørlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1968 45
Trøndelagsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1968 41 Ugress fra Oslo 177
Universitetseksamener i botanikk 1968 52
Vestlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1968 44
Vinnere av Norsk Soppforenings fotokonkurranse 50
Visevenner, kan dere hjelpe oss? 238
Jan Økland: Noen norske forekomster av kransalger (Characeae) i ferskvann samt litt om Chara-sjøer og kalkområder. (Some Norwegian records of Charophytes from fresh water, with notes on Chara- lakes and limestone areas) 92


BLYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT
BIND 28
1970

UNIVERSITETSFORLAGET
(c) Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1970
Redaktør: Amanuensis dr. philos. Per Sunding
Redaksjonskomité : Rektor Gunnar A. Berg, konservator Gro Gulden, professor Georg Hygen, førstebibliotekar Peter Kleppa
Harald Lyche & Co., Drammen

Innhold:
Anders Bjørnstad: Om heteromorfe inkompatibilitetssystemers funksjon, etablering og degenerasjon, med hovedvekt på heterostyli. (The functioning, evolution, and, breakdown of heteromorphic incompatibility systems, with emphasis on helerostyly.) 169
Bokmeldinger 63, 141, 197, 261
Botanisk Selskap for Tønsberg og omegn 52
Pål Brettum: Desmidiaceer i Øvre Heimdalsvatn. (Desmids in Øvre Heimdalsvatn.) 177
D. H. Dalby: Forekomster av Braya linearis på veikanter i Bøverdalen. (The occurrence of Braya linearis on roadsides in Bøverdal, S. Norway) 21
Anders Danielsen: Nye funn av norske karplanter (Bergen-herbariet). (New records of Norwegian vascular plants (Bergen Herbarium)) 205 Doktordisputaser i 1969 55
Gunnar Engegård: Blindurt (Melandrium apetalum) i Nordland fylke, og om sentriske arter i Salten-området. (Melandrium apetalum [L.] Fenzl in Nordland county, North Norway, and on centric species in the Salten region.) 183
Etterlysning 195
Sitter De inne med interessante opplysninger om naturen i nasjonal parkene? 195
Kjell Ivar Flatberg: Hybriden Juncus balticus Willd. x filiformis L. i Norge. (The hybrid Juncus balticus Willd. x filiformis L. in Norway) 1
Halvor B. Gjærum: En merkelig sopp på blåbær. (A curious fungus on Vaccinium myrtillus.) 159
Halvor B. Gjærum: Blomster-knollsopp (Sclerotinia azaleae) i Norge. (Sclerolinia azaleae in Norway.) 165
Hovedforeningens årsmelding og ekskursjoner 1969 33
Ove Arbo Høeg: Psilofytene i lys av 1960-årenes forskningsresultater 67
Per Magnus Jørgensen: Noen amerikanske adventivplanter i Norge. (Some american species in the adventitious flora of Norway) 25
Gunvor Knaben: Om artsbegrepet hos fjellvalmuer. (The concept of species in the Scapiflora section of the genus Papaver.) 187
Hildur Krog: Forekomst av en upigmentert Solorina crocea i Finnmark. (The occurrence of a pigment deficient Solorina crocea in Finnmark.) 181
Eva Mæhre Lauritzen: Dryopteris spinulosa-komplekset. (The Dryopteris spinulosa complex) 125
Dagfinn Moe: En oversikt over karplante-floraen i Røst herred. (The vascular plants of Røst, northern Norway) 100
Mykologkongress i England 1971 139
Norsk Soppforening i 1969 52
Personalia i 1969 57
Rogalandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1969 48
Leif Ryvarden: Spredte bidrag til Rogalands flora. (Contribution to the flora of Rogaland, SW Norway) 132
Arnfinn Skogen: Plantegeografiske undersøkelser på Frøya, Sør-Trøndelag. III. Alpine og nordlige innslag i floraen. (Phytogeographical investigations at Frøya, Central Norway. III. Alpine and northern elements in the flora) 108
Soppforeningen i Bergen 1968/69 54
Per Sunding: Elementer i Kanariøyenes flora, og teorier til forklaring av floraens opprinnelse. (Elements in the flora of the Canary Islands and theories on the origin of their flora) 229
Sørlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1969 49
Trøndelagsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1969 42
Universitetseksamener i botanikk 1969 55
Utbredelse, variasjon og økologi for Impatiens glandulifera 138
Vestlandsavdelingens årsmelding og ekskursjoner 1969 45
Vinnere av Norsk Soppforenings fotokonkurranse 54
Karen Anna Økland: Kranstusenblad, Myriophyllum verticillatum L., funnet i Finnmark, og noen andre funn av vannplanter fra Norge. (Myriophyllum verticillatum L. found in Finnmark, North Norway, and some other discoveries of aquatic plants from Norway.) 147