Floravokterne

NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter kalles Floravokterne. På denne måten vil vi få til en fast og regelmessig (hvert år, annethvert år eller hvert femte år avhengig av arten) rapportering av tilstanden til flest mulige forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge. Dette ønsker vi å få til mest mulig på frivillig basis, ved at folk kan tegne seg som rapportører for én eller flere lokaliteter. Dette trenger ikke være så arbeidskrevende - én eller noen få turer i året, og et skjema å fylle ut. Skjemaene sendes inn og resultatene sammenstilles til årsrapporter.

Vi ønsker først og fremst å dekke de sjeldneste og mest truete artene - de som i rødlista (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=1992) er klassifisert som akutt truet eller sårbar (E og V). Disse artene har forståelig nok høyest prioritet. Men i tillegg kan en godt tegne seg for lokaliteter av hensynskrevende (DC), sjeldne (R) eller lokalt/regionalt verneverdige artsforekomster. Det er også viktig å ha under oppsikt arter som er kandidater til å komme inn på rødlista.

Vi i NBF hjelper deg med å finne en egnet forekomst du kan følge med på, eller du foreslår selv. Vi skaffer bakgrunnsinformasjon - først og fremst om hvor forekomsten er. I de fleste tilfeller har vi arten prikket inn på et kart i stor målestokk, slik at det burde være relativt enkelt å finne den. I andre tilfeller har vi ikke så detaljerte opplysninger, og da vil det jo være et større strev med å finne arten. Da vil det å få kartfestet den være en viktig første innsats for floravokteren.

Du kan nå via internett følge med på forekomster av rødlista karplanter via Norsk karplantedatabase http://www.nhm2.uio.no/botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm

Hvem organiserer?
NBF har gjennom SABIMA og nasjonalt rødlisteprosjekt ansatt en nasjonal koordinator (1/2 stilling) for Floravokterne. Denne er ansvarlig for prosjektet, formidler kontakter og skaffer nødvendig informasjon. Vi arbeider også med å bygge opp et nettverk av regionale koordinatorer. Innenfor våre grunnorganisasjoner finnes det flere grupper som driver med florakartlegging og som har god oversikt over hvilke lokaliteter som er viktige å følge opp i sitt distrikt.

Prosjektet startet i 2002. Fra 2004 er det en del av rødlisteprosjektet. Det har vært aktivitet i følgende fylker: Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nordland. Arbeidet øker gradvis, og nye områder kommer bl.a. ved at Telemark og Nord- Trøndelag blir aktive i 2005.

Hvordan skjer floravokteriet?
Det viktigste er å besøke forekomsten og rapportere tilstand. Vi ønsker å vite om plantene har det bra, eventuelt hva som truer dem. Vi ønsker også at grunneiere kontaktes og involveres.

I rødlisteprosjektet er det laget et skjema som kan sendes inn elektronisk eller som papir (se http://www.nhm.uio.no/rlp/INV_SKJE.HTM ). Dette skal helst brukes framfor det skjemaet NBF tidligere har lansert for floravokterne. Dette inneholder felter for opplysninger om lokaliteten (sted/koordinater, økologiske forhold, miljøpåvirkninger/trusler), om arten (mengde/antall, blomstring/frøsetting), og om mulige skjøtselstiltak. Det er også ønskelig med kart/kartskisser over lokaliteten og fotografier av art/voksested.

Fire elementer er helt nødvendig å få med når man står på voksestedet:

ARTEN RIKTIG STEDFESTING (UTM) ØKOLOGI MILJØPÅVIRKNING/TRUSSEL

På slutten av året sammenfatter vi årets aktivitet og resultater i en rapport. I forbindelse med nasjonalt rødlisteprosjekt blir opplysningene lagt inn i en database. Det blir dermed tilgjengelig for de offentlige herbariene, for forvaltninga (kommunene, DN og fylkesmennene, forsvaret, landbruket mm.) og for den norske Artdatabanken.

"Gjestespill"
Mange drar av og til innom for å se på en lokalitet av en sjelden plante, uten at det er i deres "revir" og uten at de dermed kan bli faste floravoktere for denne lokaliteten. Gjør registreringer også i slike tilfeller! Det gjør ikke noe om vi får flere uavhengige rapporter om en lokalitet - den ene kan legge merke til noe som en annen ikke får med seg.
Det er også fullt mulig å ta på seg lokaliteter i andre fylker eller andre områder enn der en bor, f.eks. hvor en har hytte. Det finnes sjeldne arter også på steder der befolkningsgrunnlaget er tynt, og vi må etter hvert klare å dekke disse også.

Hva kan NBF og nasjonalt rødlisteprosjekt bidra med?

 

Les mer:

Les mer om floravokterprosjektet i Hanssen, E.W. 2005. Floravokterprosjektet i 2004. BLYTTIA 63: 4-6

Er du interessert i å delta, så send oss beskjed!

Kontaktinformasjon:

Even Woldstad Hanssen
Prosjektkoordinator SABIMA
tlf. + 47 22 85 17 67
mob. +47 99 25 61 20
fax. + 47 22 85 18 35
e-adress: even.w.hanssen at sabima.no

Post adresse:

Naturhistorisk Museum (NHM), Universitet i Oslo
Pbox 1172 Blindern
0318 Oslo

Besøks adresse:
Sarsgt. 1, Oslo

 

Nedenfor finner du en tekst skrevet av Klaus Høiland som introduksjon til prosjektet.

 

Ansvarsplanter og ansvarslokaliteter

Klaus Høiland

I overvåking av planter på rødlista er naturvern på grasrota absolutt nødvendig. Dette viktige arbeidet utføres av alle ildsjelene som interesserer seg for Norges flora og som brenner for de lokale verneverdighetene. For å være ærlig, kan én dags befaring - helt gratis - fra en grasrotbotaniker være atskillig mer verdifullt enn alskens prestisjefylte, rådyre storprosjekter omkring biologisk mangfold i en eller annen kommune. - Ikke det at vi ikke trenger penger til sistnevnte også. Vi må også ha skikkelige helthetstiltak for å bevare biologisk mangfold. Og dette er dyrt. Disse tiltakene kan imidlertid ikke bli så detaljerte og langsiktige at de kan ivareta den daglige overvåkingen av de aller mest truete artene, og det har da heller aldri vært meningen.

For mange av de mest truete artene (kategoriene "akutt truet" og "sårbar" på rødlista) er grasrotovervåkning det aller viktigste tiltaket. Vi har mange eksempler her: Takket være det oppofrende ekteparet Sakrisvoll, står sibirstjerne Aster sibiricus, fortsatt ved Aursunden - til tross for fredningen (Elven 1989). Polarflokk Polemonium boreale overvåkes kollektivt av lokalbefolkninga i Bugøynes (stakkars den som gjør noe mer enn bare å se eller fotografere!) (Skifte 1978). Både sibirstjerne og polarflokk er dessuten fredet i henhold til lov om naturvern. På Ulvøya i Oslo står fortsatt dvergtistel Cirsium acaule til tross for at den var dømt utgått i over en generasjon (Halvorsen et al. 1978). Hadde det ikke vært for stor grasrotoppmerksomhet fra Randi Werner (ved NBF), hadde planta antakelig nå vært historie på grunn av byggevirksomhet på tomta der dvergtistelen vokser (Werner 1995, 1997, 2000, 2001). - Dette var bare noen få, men talende eksempler.

Jeg har arbeidet med rødlistete høyere planter i flere år nå. Først som NINA-ansatt, siden som ansatt ved Biologisk institutt (UiO). Alle lokaliteter for akutt truete eller sårbare høyere planter har jeg lagt inn i database, det være seg opplysninger fra egne befaringer, herbariemateriale, litteratur eller muntlige meddelelser. Status til lokalitetene oppdateres umiddelbart etter at jeg har fått nye opplysninger om dem, f.eks. gjennom artikler i Blyttia, inkludert ekskursjonsreferatene (som i så måte er gull verdt).

Nedafor kommer ei liste over akutt truete eller sårbare planter som fortsatt står på sine lokaliteter (sett der ikke mye seinere enn rundt 1990). Bare spontane arter er tatt med i denne omgangen. Poenget er at NBF vil at interesserte overvåkere melder seg, enten til å ta ansvaret for én bestemt art, eller til å ta ansvaret for én bestemt lokalitet. Aktuelle overvåkere melder til Norsk Botanisk Forening, Botanisk museum NHM, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo.

Hvilke arter er mest aktuelle for overvåkning. Vi tar eksempler fra 3 fylker (Oslo, Akershus og Telemark):

Oslo og Akershus

E=akutt truet, V=sårbar i henhold til den offisielle rødlista.

Krypjonsokkoll Ajuga reptans (E) Oslo og Nittetal (Nordmarka)
Kålskrinneblom Arabis brassica (E) Oslo (Malmøya)
Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima (V) Vestby
Kjempestarr Carex riparia (V) Oslo (Bogerudmyra), Bærum (Tjernsrudtjern)
Bittergrønn Chimaphila umbellata (V) Oslo (Holmlia), Oppegård (Svartskog)
Dvergtistel Cirsium acaule (E) Oslo (Ulvøya)
Myrflangre Epipactis palustris (V) Asker (Vardåsmarka), Nittedal (Slåttemyra)
Flytegro Luronium natans (E) Oslo (Lillomarka og Maridalen)
Vasskryp Lythrum portula (V) Skedsmo (Leira), Aurskog Høland (Ydersnes), Eidsvoll (Svangerudtjern) (det fins sikkert uoppdagete lokaliteter for denne pusleplanta som dessverre har hatt en dramatisk tilbakegang, også i de seineste åra).
Knottblom Microstylis monophyllos (E) Oslo (Nordmarka), Asker (Bergsmarka)
Granntjønnaks Potamogeton pusillus (V) Fet (Nordre Øyeren)
Kvitmure Potentilla rupestris (E) Oslo (Tåsen og Ekebergskråninga), Asker (Munkesletten), Nesodden (Helvik)
Kjempesoleie Ranunculus lingua (V) Lørenskog (Langtjernet), Ski (Rullestadtjern)
Bakkekløver Trifolium montanum (R) Oslo (Hovedøya)
Ertevikke Vicia pisiformis (V) Asker (Bjørkås), Frogn (Søndre Hallangen), Nesodden (Flaskebekk)
Lodnefiol Viola hirta (V) Oslo (flere steder)
Bleikfiol Viola persicifolia (V) Fet og Skedsmo (flere steder i forbindelse med Nordre Øyeren), Ullensaker (Sandtjernet)

For enkelte av forekomstene fins det allerede aktuelle personer som peker seg ut som f. Både de som føler seg truffet og andre interesserte melder seg så raskt som mulig. Det gjør heller ingen ting om flere samarbeider om en enkelt forekomst, sjøl om det beste er å spre innsatsen så godt som mulig. Viktige resultater av overvåkingen, f.eks. endring av bestandsstørrelse, utgang, trusler, bør meddeles allmennheten gjennom kortere bidrag i Blyttia eller et aktuelt lokalforeningstidsskrift.

Ønsker du å melde deg på med en art som ikke står i lista ovenfor, så er du også velkommen!
Ønsker du hjelp til å finne fram til et egnet objekt/lokalitet å påta deg, så bare si ifra!

Elven, R. 1989. Sibirstjerna - arten som overlevde til tross for fredning. - Blyttia 47: 51-53.
Halvorsen, R., Evje, G.A. & Iversen, I. 1984. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. VI Dvergtistel (Cirsium acaule). - Blyttia 42: 143-148.
Skifte, O. 1978. Polarflokk - Polemónium boreále Adams. - Polarflokken 2: 7-8.
Werner, R. 1995. Dvergtistelen på Ulvøya. - Firbladet 8: 3: 10.
Werner, R. 1997. Dvergtistel - Ulvøya. - Firbladet 10: 4: 2.
Werner, R. 2000. Rapport fra dvergtistelforekomst på Ulvøya. - Firbladet 13: 3: 2.
Werner, R. 2001. Dvergtistel på Ulvøya. - Firbladet 14: 2: 4.

Vi plusser også på med aktuelle lokaliteter i Hedmark fylke:

 

Hedmark

E=akutt truet, V=sårbar i henhold til den offisielle rødlista.

Bittergrønn Chimaphila umbellata (V) Ringsaker (Kiseskauen)
Grannjamne Diphasiastrum complanatum ssp. tristachyum (V) Elverum ( 3 km nord for sentrum).

Svartkurle Gymnadenia nigra (V) Os (Kløftåsen og Storfloen, samt flere forek. i Vanggrøftdalen), Rendalen (Ytre Rendalen), Tolga (Gjeldalen, Rysæteråsen, Rødslia og Øyanvollen), Tynset (Innerdalen i Kvikne, flere delforek.)

Vasskryp Lythrum portula (V) Grue (Evja og Silvatnet), Kongsvinger (Vingersjøen), Åsnes (Flisa, utløpet)
Knottblom Microstylis monophyllos (E) Ringsaker (Lagestuen), Stor Elvdal (Svartåsen), Sør Odal (Hølmyra), Åmot (Skynna)

Sprikesnøgras Phippsia concinna (V) Os (Dalbusjøhøgda, Gardåhøgda, Litjøyhøgda og Fjellsjøhøgda), Tolga (Håmålfjell)

Evjeslirekne Persicaria foliosa (V) Elverum (Bjølset), Grue (Silvatnet), Kongsvinger (Vingersjøen), Ringsaker (Sandvoll)

Kjempesoleie Ranunculus lingua (V) Stange (Vitbergtjernet, Oltjernet og Vikselva)
Vassveronika Veronica anagallisaquatica (V) Hamar (Hjellum og Åkersvika), Ringsaker (Gorum, Fossum, Bekken, Dæli, Bye, Sterud, Fredheim ), Stange (Ihletjern, Jemli, Sveen og Våletjernsbekken)

Bleikfiol Viola persicifolia (V) Elverum (Svartholtet), Hamar (Martodden og Åkersvika), Kongsvinger (Vingersjøen), Nord Odal (Svennebyvika i Storsjøen), Stange (Åkersvika)

Kontaktperson for Hedmark er: Asle Bruserud