ÅRSMELDING 01.01.2001 - 31.12.2001

Medlemssituasjonen pr. 31.12.2001

A-medlemmer B-medlemmer C-medlemmer Livsvarig Æresmedlemmer 1999 289 76 18 29 1 2000 282 86 17 28 1 2001 291 80 18 28 1

Styrets medlemmer 2001

Styret har i 2001 bestått av Anders Bryn, Astrid Eithun, Hanne Hegre Grundt, Bjørg Føyn Hofsvang, Auen Korbøl, Randi Werner. Gry Hoell var med i styret fra april til oktober.

Medlemmer i komiteene Ekskursjonskomiteen: Astrid Skrindo (leder), Finn Wischmann, Tore Berg, Kåre Homble og Kjell Tore Hansen.

Møtekomiteen: Anne-Cathrine Scheen, Øyvind Traagstad, Klaus Høiland, Siri Kjølner.

Hemulene: Kristina Bjureke, Helge Høeg, Siri Rui og Aslaug Hagen.

Firbladkomiteen: Tor Arne Carlsen, Siri Fjellheim, Pernille Bronken. Revisorer: Stein Flateby og Odd Stabbetorp.

Valgkomiteen: Aslaug Hagen, Randi Werner og Ivar Holtan.

Arrangementskomiteen: Sonja Eide og Jorunn Saastad.

Lokalflorakomiteen: Harald Bratli, Jan Wesenberg, Finn Wischmann, Odd Stabbetorp, Øystein Ruden, Jorunn Marie Haugen, John Magne Grindeland og Gunnar Engan.

I de følgende viser alle tall i parentes oppmøte på ulike typer arrangementer.

Møter

Møtene er holdt klokken 19.00 på rom 3508, Biologibygget på Blindern. Kaffe og kaker er servert etter hvert foredraget av arrangementskomiteen. Det er fortsatt problem å få yngre medlemmer til å interessere seg for møtene til ØLA. Møtekomiteen har høsten 2001 hatt avlastning av styret i ØLA til å arrangere møtene.

24. januar: Klaus Høiland: Livets tre! Organismenes system og evolusjon belyst med de nye molekylære teknikkene. (28).

14. februar: Årsmøtet! Tor Arne Carlsen og Astrid Eithun fortalte fra hovedfagsekskursjonen på Madeira. (24).

21.mars: Tor Øystein Olsen: Orkidéprakt på Slåttemyra. (29).

25.april: Brita Stedje: Fra fargesprakende blomsterprakt til underlige endemismer. Inntrykk fra Kapplandets flora. (21).

10. juni: Vårtreff i Botanisk Hage på Tøyen. Arrangert av styret i ØLA.

19. september: Ørjan Totland: Hvorfor er det så mange "kjedelige" blomster i fjellet? (19).

17. oktober: Rune Anderaa: Ser vi ikke skogen for bare trær? (18).

7. november: Ivar Mysterud: Rome, sau og alveld - fortsatt en gåte? (23). 5. desember: Thomas Marcussen: På fioljakt i Europa og Kaukasus. (31).

Firbladet

Firbladet kom ut med fire nummer i 2001. Det har inneholdt møte, ekskursjons og hemulprogrammer i tillegg til små artikler, vernesaker, anekdoter og referater. Innholdet er også blitt lagt ut på foreningens hjemmesider.

Lokalflorakomitéen 2001

Lokalflorakomitéen har i 2001 hatt 8 arbeidsmøter. Frammøtet har variert mellom 3 og 6 personer. Vi har fortsatt arbeidet med dataregistrering og koordinatfesting av herbariebelegg ved Botanisk museum, Tøyen og koordinatfesting av opplysninger fra ekskursjonsberetninger i Blyttia. Vi har også dataregistrert diverse notater og tilbakemeldinger om artsfunn. En del tid ble brukt til tilrettelegging av herbariebelegg for registrering i Museumsprosjektet. Dette materialet vil i 2002 bli korrekturlest og koordinatfestet. Vi arrangerte en inventeringstur ved Blylaget på grensa mellom Frogn og Nesodden.

Valgkomite

Valgkomiteen har i 2001 jobbet tett sammen med styret i ØLA for å rekruttere medlemmer til verv i ulike komiteer og styret. Innsats på dette arbeidet vil på sikt bedre ressurstilgangen for Østlandsavdelingen.

Hemulene

Østlandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening tilbyr alle planteinteresserte familier et barnetilbud som heter "Hemulene". Navnet har vi lånt fra Hemulen i Mummidalen som går og undersøker planter med sin lupe. Styret har i 2001 hatt kontakt med Tove Jansson som har godkjent at vi bruker dette navnet. 2001 har vært et år med lav aktivitet. Programpunktene har vært like mange som tidligere, men vi har hatt færre barn per arrangement. Flere tidligere ekskursjonsledere har ikke hatt mulighet til å stille i år, og Aftenposten har flere ganger ikke tatt inn våre meldinger om aktiviteter. Har snakket med dem, og de vil fra nå av ha programmet pr. mail, og ikke fax - da tar de det inn i fortsettelsen. Vi håper år 2002 blir et mer aktivt år!

24. januar: Blomsterliv i vintermørke! Blomstertur i veksthusene på Tøyen med spesiell vekt på spredning og tilpassing. Ledere: Aslaug Hagen og Anne Cathrine Scheen. Godt fremmøte.

14. februar: Kom å se på 10 000 år gammelt pollen! Helge Høeg kom til Botanisk museum på Tøyen for å lære oss noe nytt. Helge Høeg er til daglig ansatt ved oldsakssamlingen i Oslo. Han studerer hvordan man kan bruke gamle pollenkorn for å danne seg et bilde av hvordan vegetasjonen var her for tusener av år siden. 3 barn, 2 voksne. Meget bra opplegg, så det var synd at det kom så få.

24 mai: Tur med tema: Spiselige planter Vandring til Sarabråten i Østmarka med Sigurd Engelhart og Hanne Sickel. De lærte ut mye om både spiselige og mindre spiselige planter. Møteplass var Skullerud T-banestasjon

6. juni: Blomster og bier og annet rart i Botanisk hage Denne forsommerkvelden (Sveriges nasjonaldag)så vi dypt inn i blomstenes hemmelige liv. Vi arbeidet med lupe og fant pollenbærere og arr i mange forskjellige blomster og snakket om hvordan blomstene pollineres. Leder var Kristina Bjureke. 5 barn, 5 voksne.

13. juni: Blomstertur mitt inne i byen! Dette ble en annerledes bytur - hemulene vandret langs nedre Akerselva og kikket på plantelivet. Klaus Høiland ledet turen, og han kunne konstatere at middelalderen på hemulene lå over 50 år. Programmet ble satt inn under "Hva skjer i Aftenposten" - men ikke under "For barn". Møtested var Bentsebru bussholdeplass.

9.juni. Natursti i Botanisk hage. Program i tilknytning til NBF/ØLA's info-stand på Vårtreffet. Ansvarlig: Kristina Bjureke og Aslaug Hagen. Meget bra besøkt natursti med planter som pris.

29. august: Bli gartner for en kveld i Victoriahuset på Tøyen. Hvordan er det å jobbe med planter hele dagen? Gartnerne Anne Finnanger og Nils Skinnarland hadde satt opp ett flott program hvor barn fikk sette avleggere, vanne og stelle planter, men det kom kun 2 barn med sine foresatte. De fikk en fin kveld og to store poser med hjem med avleggere m.m.

14. oktober: Oppdag moser og lav! Tur i Østmarka med Siri Rui og Einar Timdal som ledere. Oppstart ved Sandbakken. 5 barn og deres foresatte. Fin tur, til tross for lavt oppmøte.

Naturvernsaker

NBF ØLA har i løpet av 2001 engasjert seg i følgende saker:

Dvergtistelens skjebne på Ulvøya er fulgt opp etter at eiendommen fikk nye eiere som var i gang med å bygge på huset. Vi fikk kontakt med de nye eierne, men siden det var ukjente folk som stod for utgraving osv, fikk vi i hvert fall markert det aktuelle området. Dette ble det tatt hensyn til, men i begynnelsen av august når plantene ble sjekket, var ingen av rosettene i blomst. I slutten av august ble Randi Werner kontaktet av Østlandssendingen radio avd. I morgensendingen 17.sept. sendte de et intervju med Jan Wesenberg, Torbjørn Rødberg og Randi Werner om vern av truede planter i Oslo kommune. Samme dag sendte NRK Østlandssendingen fjernsynsavd. opptak fra Ulvøya hvor T. Rødberg og R. Werner viste og fortalte om dvergtistelen. ØLA regner med å kunne følge med på dvergtistelens skjebne også i år 2002.

Villnissaken - ØLA har jobbet for å kunne ivareta resterende villmarksbiotoper i nærmiljøet (innenfor ring tre). Alle bydeler har mottatt brev fra ØLA hvor vi uttrykker bekymring for nedbygging av slike områder i Oslo. Golfbaneforslag i Maridalen - det ble gitt full støtte til aksjonsgruppa som arbeider mot opprettelsen av golfbanen. ØLA ble etter styrevedtak kollektivt meldt inn i aksjonsgruppa mot bygging av golfbanen. Forslaget om utbygging ble senere lagt til side, og området er nå fredet som landskapsvernområde.

ØLA-observatører - det ble holdt kontakt med noen av ØLA-observatørene, men ingen tok kontakt med ØLA om hjelp til konkrete saker. Fornebu - det ble foretatt en tur til Fornebu for å se på en dragehodelokalitet truet av utbygging, men saken har ikke blitt fulgt opp med videre arbeid. Det er avholdt et møte med Torbjørn Røberg: "Vern og forvaltning av rødlistearter i Oslo og Akershus. - Ofret på sektortenkningens alter?" Prosjektet setter fokus på utrydningstruete arter og deres stillinger i Oslo og Akershus med hovedvekt på ukjente og lite kjente dyre- og plantearter.

Ekskursjoner

13. mai: Bønsnes i Hole. Turledere: Tore Berg og Tor Kristensen. Fellestur med Buskerudavdelingen. (10).

22. mai: Ettermiddagstur til Hovedøya. Turleder: Per Sunding. (25).

17. juni: Sandvika til Kolsås. Turleder: Anders Bryn. (6).

27. juni og 25. juli: Turer til Slåttemyra ved Movatn. Turleder Tor Øystein Olsen. (27 og 5).

1. juli: Ramsåsen Bærum. Turledere: Kåre Homble og Finn Wischmann. (6).

8. august: Ettermiddagstur til Langvannet i Lørenskog. Turleder: Ivar Holtan. (2).

19. august. Til Kongsrudtjern-området. Turleder: Kåre Homble. (6).

1-2. september: Gamle Nes kommune. Turleder: Anders Often. (6).

23.september: Akershus festning. Turleder: Tore Berg. (5).

29. september: Adventivplantetur til Tofte på Hurum. Turleder: Tore Berg. (10).

Komiteen har hatt to møter i 2001 samt kontakt via telefon og e-post. Nytt av året er at 2001-komiteen skal lage vårprogrammet for 2002 slik at programmet kan komme med i Blyttia før sommeren.

Styrets tanker om året som har vært

Styret har vært underbemannet i hele styreperioden. Vi har hatt 10 ordinære møter, i tillegg til møter om Vårtreff, hjemmesider, naturvernsaker osv. Det har vært avholdt et felles møte med alle komiteene, et såkalt stormøte. Vi har holdt stand på Vårtreffet, i år med lysbildeshow og nye plakater. ØLAs hjemmesider har i løpet av året blitt tilgjengelig for alle via hovedforeningens side, og all nødvendig informasjon om møter og ekskursjoner har vært tilgjengelig der. Styret har vært representert på alle møtene, og de fleste av ekskursjonene i 2001. Styret i ØLA har hatt forholdsvis lite kontakt med hovedforeninga og vi har ikke fått det presset på naturvernsaker som vi gjerne ville. Til gjengjeld har vi vært noe mer synlige i mediebildet og innad i ØLA, vi har vervet flere nye A-medlemmer og vært aktive i prosessen fram mot nye styre- og komite-medlemmer for 2002.

Styret ønsker dessuten å takke alle i komiteene for flott innsats i 2001!