NORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN

 

 

 

Botanisk museum, Sarsgate 1,  0562 Oslo

 


Norwegian Botanical Association

Botanical Garden and Museum

Sarsgate 1, 0562 Oslo, Norway

 


 

 

 

 

ÅRSMELDING 01.01.2002 – 31.12.2002

 

 

Medlemssituasjonen pr. 31.12.2002

 

A-medlemmer

B-medlemmer

C-medlemmer

Livsvarig

Æresmedlemmer

1999

289

76

18

29

1

2000

282

86

17

28

1

2001

291

80

18

28

1

2002

307

77

19

26

1

 

Styrets medlemmer 2002

 

Styret har i 2002 bestått av Anders Bryn, Astrid Eithun, Astrid Byre (Jørild Haugen fram til sommeren), Bjørg Føyn Hofsvang, Auen Korbøl, Kim Hartvig og Randi Werner.

 

Medlemmer i komiteene

 

Ekskursjonskomiteen:

Astrid Skrindo (leder), Finn Wischmann, Tore Berg, Kåre Homble, Ivar Holtan og Tor Øystein Olsen.

Møtekomiteen:

Jørn Stave, Anne-Line Bjerknes, Nanna Winger Steen, Øyvind Traagstad, Klaus Høiland.

Hemulene:

Kristina Bjureke, Helge Høeg, Siri Rui og Aslaug Hagen.

Firbladkomiteen:

Komiteen har i 2002 ikke eksistert, og styret har i løpet av året ikke klart å finne noen som ville påta seg vervet. Vervet har vært utlyst flere ganger, bla. i Firbladet. Styret i ØLA, med Auen som redaktør, har tatt Firbladet på dugnad.

Revisorer:

Stein Flateby og Odd Stabbetorp.

Valgkomiteen:

Randi Werner og Anders Bryn.

Arrangementskomiteen:

Sonja Eide og Jorunn Saastad (sistnevnte frem til sommeren).

Lokalflorakomiteen:

Harald Bratli (Jan Wesenberg, Finn Wischmann, Odd Stabbetorp, Øystein Ruden og Jorunn Marie Haugen m. flere).

 

I de følgende viser alle tall i parentes oppmøte på ulike typer arrangementer.

 

Møter

Møtene er holdt på rom 3508, Kristine Bonnevies Hus (Biologi bygget), Blindern og startet kl 19.00. Etter hvert foredrag solgte arrangementskomiteen kaffe og kaker og med jevne mellomrom var det utlodding av bøker.

Vårprogrammet:

16. januar  (32) Torbjørn Røberg: Vern og forvaltning av rødlistearter i Oslo og Akershus. - Ofret på sektortenkningens alter?

20. februar - Årsmøtet! (23) Charlotte Sletten Bjorå: Fra ørken til mangroveskog - glimt av natur og kultur i det østlige Afrika.

Onsdag 6. mars  (20) Helge Irgens Høeg: Pollen - arkeologenes verktøy, allergikernes skrekk.

Onsdag 17. april  (28) Jørn Erik Bjørndalen: Blant fagre blomsterenger og høystammete mastefuruer. - Kalkfuruskogene vår mest rødlistete naturtype?

Høstprogrammet:

11. september  (16) Lars Ove Hansen: Insekter og planter - med hovedfokus på sommerfugler.  Foredragsholderen ba på flotte lysbilder og et spennende foredrag. 

2. oktober  (18) Haavard Østhagen: Gotland og orkidéer.  Utlodding av bøker sponset av Leif Ryvarden.

6. november  (21) Olav Skarpaas: Fra økologisk teori til praktiske prinsipper for vern og forvaltning av sjeldne arter.  Foredraget tok for seg praktiske konsekvenser av nyere teori innen landskapsøkologi og metapopulasjonsbiologi, noe som ble illustrert med bla. strandkål, østersurt og gul hornvalmue.  Utlodding av bøker.

4. desemberJulemøtet  (34) Jan Ingar I. Båtvik, Geir Hardeng og Bjørn Petter Løfall: Botaniske godbiter i Østfold og litt om forvaltningen av disse.

 

Vårtreff i Botanisk Hage på Tøyen ble arrangert i juni av styret i ØLA.

 

Firbladet

Firbladet kom ut med to nummer i 2002. Det har inneholdt møte, ekskursjons og hemulprogrammer i tillegg til små artikler, vernesaker, anekdoter og referater. Firbladet har manglet en egen komité og redaksjon, og styret i ØLA har tatt jobben.

 

Lokalflorakomitéen 2002

Lokalflorakomiteen har i 2002 hatt 8 møter. Frammøtet har variert mellom 3 og 7 personer. Vi har fortsatt arbeidet med dataregistrering og koordinatfesting av herbariebelegg ved Botanisk museum, Tøyen og koordinatfesting av opplysninger fra ekskursjonsberetninger i Blyttia. Vi har også dataregistrert diverse notater og tilbakemeldinger om artsfunn. Tre personer deltok på lokalfloraseminar i Asker.

 

Valgkomite

Valgkomiteen har i 2002 jobbet tett sammen med styret i ØLA for å rekruttere medlemmer til verv i ulike komiteer og styret. Innsats på dette arbeidet vil på sikt bedre ressurstilgangen for Østlandsavdelingen.

 

Hemulene

Østlandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening tilbyr alle planteinteresserte familier et barnetilbud som heter "Hemulene". 2002 har vært et år med noe aktivitet, men ganske lavt frammøte.

 

Mandag 20. mai. Hanne Sickel og Sigurd Engelhart Spiselige og nyttige ville planter. Turen gikk til Østmarka (Ulsrudvann)

Søndag 2. juni. Vårtreff. Kristian Bjureke hadde natur- og aktivitetsløype (42 deltok). Det ble delt ut springfrøplanter til alle som deltok. På samme sted hadde styret stand, og det ble rekrutert 4-5 medlemmer, samt informert om NBF-ØLA og Villblomstenes Dag.

Søndag 9. juni. Villblomstens dag og Hemuletur til Bleikøya med Odd

Stabbetorp (9).

Søndag 16. juni. Astrid Skrindo, tur til Østensjøvannet. Tema: Vannplanter og fugler (0).

Søndag 25. august. Siri Kjølner, tur til Sognsvann (0).

Lørdag 28. september. Jan Wesenberg og Anders Often. Tema: Sopptur (5).

 

Naturvernsaker

NBF ØLA har i løpet av 2002 engasjert seg spesielt i Bygdøy-området: Kim Hartvig har sammen med Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) jobbet fram mot vern av Bygdøy. Arbeidet har resultert i 8-10 medieoppslag, 2 møter med Byråd Erling Lae, møter med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gårdsbestyreren og hoffmarskalken, med Friluftsetaten, med Bydelen Bygdøy-Frogner og svært mange andre interessenter. Brev om vern av Bygdøy fra ØLA er sendt Fylkesmannen Miljøvernavdeling (de har ikke svart på brevet etter flere oppfordringer), indre bydeler i Oslo, Friluftsetaten i Oslo, Byantikvaren og mange flere. Saken står nå mye sterkere enn tidligere, men det er fortsatt langt igjen. I den anledning har ØLA og NOA sendt søknad til byrådet om finansiell støtte til deler av arbeidet (som så langt nok har tatt Kim i hvert fall et par fulle månedsverk), men svaret gjenstår å se. Arbeidet til Kim har hatt en del kostnader (foto, dokumenter m.m.), men styret mener arbeidet er viktig og utgiftene rimelige sett i forhold til arbeidet.

 

Kim arrangerte også dugnad i strandsonen på Bygdøy, og 4 fulle søppelsekker ble fjernet.

 

ØLA har inngått en dugnadsavtale med Friluftsetaten i Oslo. Mot et svært beskjedent dugnadsbeløp (dekker våre utgifter og en runde med Firbladet) skal vi se igjennom Oslo-kartene deres, og føye til forekomster vi mener bør med i deres naturbase over Oslo innenfor byggesonen.

 

Følgende møter var relatert til miljøvern i 2002: Torbjørn Røberg: Vern og forvaltning av rødlistearter i Oslo og Akershus. Jørn Erik Bjørndalen: Kalkfuruskogene vår mest rødlistete naturtype? Olav Skarpaas: Fra økologisk teori til praktiske prinsipper for vern og forvaltning av sjeldne arter. Jan Ingar I. Båtvik, Geir Hardeng og Bjørn Petter Løfall: Botaniske godbiter i Østfold og litt om forvaltningen av disse.

 

Ivar Holtan har gjort styret oppmerksomme på problemene med innførte arter, og ønsker bedre dokumentasjon av disse. Han har også kartlagt svært mange lokaliteter, og vil komme tilbake til dette i Firbladet.

 

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag ble arrangert av hovedforeningen søndag den 9. juni 2002, men med 10 ekskursjoner i ØLA sitt område. Dette er etter styrets mening ganske få turer med tanke på størrelsen av vårt ansvarsområde, men samtidig er det opp til medlemmene å melde seg som turledere. Vi håper flere vil melde seg i 2003, ettersom dette er en positiv måte å vise frem NBF-ØLA og botanikk på.

 

Ekskursjoner

Tirsdag 7. mai: Tanumplatået. Turleder Øyvind Traagstad (8).

Søndag 26. mai. Bygdøy. Turleder Klaus Høiland (15).

Søndag 16. juni. Nesøya. Turleder Oddvar Pedersen (?).

Lørdag 29. juni. Laskerud Nittedal. Turleder Tor Øystein Olsen (3).

Lørdag 20. til lørdag 27. juli. Sommerekskursjon i Engerdal. Turleder Leif Galten (12)

Fredag 9. til søndag 11. august. Trysil. Turleder Trond Østby (2).

Søndag 25. august. Bjørnsonskogen og ”Abildsømyra”. Turleder Ivar Holtan (?).

Søndag 1. september. Sykkeljakt på lodneperikum, Oslo Vest. Turleder Jan Wesenberg (3)

Fredag 6. til søndag 8. september. Ukeslutt-ekskursjon i Aurskog-Høland. Ledere: Anders Often og Tore Berg (Avlyst).

Onsdag 18. september. Padda. Turledere Anders Often og Tore Berg (8).

Lørdag 21. eller søndag 22. september. Ruderattur. Turleder Tore Berg (5).

 

Kurs

Anne Brysting har vært kursleder på et nybegynnerkurs for ØLA. 8 deltakere var med på 2 kurskvelder og en dagsekskursjon på Sognsvann. Astrid Eithun og Anders Bryn var assistenter. Kurset fikk svært god tilbakemelding.

 

Styrets tanker om året som har vært

Styret har hatt 10 ordinære møter, i tillegg til møter om Vårtreff, nybegynnerkurs, naturvernsaker, lokalfloraseminar, villblomstenes dag osv. Det har vært avholdt et felles møte med alle komiteene, et såkalt stormøte. Vi har holdt stand på Vårtreffet. Styret har vært representert på de fleste møtene, og mange av ekskursjonene i 2002. Styret i ØLA har hatt forholdsvis lite kontakt med hovedforeninga, men vi har fått det presset på naturvernsaker som vi gjerne ville. Kim Hartvig har gjentatte ganger vært i landsdekkende medier, han har vært i flere møter med Byrådsleder Erling Lae og samarbeider svært godt med NOA. Vi har vervet flere nye A-medlemmer og vært aktive i prosessen fram mot nye styre- og komite-medlemmer for 2003. Styret ønsker dessuten å takke alle i komiteene for flott innsats i 2002!