NORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN

 

Norwegian Botanical Association

Botanical Garden and Museum

Sarsgate 1, 0562 Oslo, Norway

 

                                                                   Botanisk museum, Sarsgate 1,  0562 Oslo

 

 

 

ÅRSMELDING 01.01.2003 – 31.12.2003

 

 

Medlemssituasjonen pr. 31.12.2003

 

A-medlemmer

B-medlemmer

C-medlemmer

Livsvarig

Æresmedlemmer

1999

289

76

18

29

1

2000

282

86

17

28

1

2001

291

80

18

28

1

2002

307

77

19

26

1

2003

308

69

20

25

1

 

 

Styrets medlemmer 2003

Styret har i 2003 bestått av Astrid Eithun, Astrid Byre, Kim Hartvig, John Magne Grindeland, Cathrine Curle, Charlotte Sletten Bjorå, Ane Vollsnes og Marit H. Lie .

 

Medlemmer i komiteene

 

Ekskursjonskomiteen:

Tore Berg, Kåre Homble, Finn Wischmann, Tor Øystein Olsen og Ivar Holtan

Møtekomiteen:

Klaus Høiland, Anne-Line Bjerknes, Nanna Winger Steen, Jørn Stave og Øyvind Traagstad

Hemulene:

Siri Rui, Rose Tollefsen, Helge Irgens Høeg, Kristina Bjureke og Sigurd Engelhart

Firbladkomiteen:

Redaksjonen har bestått av Dag Viggo Nilsen og Per Madsen. Firbladets komité har i hele 2003 bestått av medlemmer fra styret i ØLA.

Revisorer:

Stein Flateby og Odd Stabbetorp.

Valgkomiteen:

Anders Bryn og Charlotte Sletten Bjorå.

Arrangementskomiteen:

Sonja Eide.

Lokalflorakomiteen:

Harald Bratli (Jan Wesenberg, Finn Wischmann, Odd Stabbetorp, Øystein Ruden og Jorunn Marie Haugen og mange andre...).

I de følgende viser alle tall i parentes oppmøte på ulike typer arrangementer.

 

Møter

Møtene ble holdt på rom 3508, Kristine Bonnevies Hus (Biologibygget), Blindern med start kl.1900. Etter hvert foredrag solgte arrangementskomiteen kaffe og kaker, og med jevne mellomrom var det utlodning av bøker/blomster.

 

Vårprogrammet:

19. februar - Årsmøtet  (25) Finn Wischmann og Øystein Ruden: Lysbildeforedrag.

19. mars  (16) Klaus Høiland: Diskusjon om rødlister, lokalmiljø, Floravokterprosjektet og ansvarsarter. Klaus innledet med lysbilder av truede arter i Oslo og Akershus, og fortalte litt om status og hva som skjer/burde skje. Jonathan Colman skulle egentlig holdt foredrag om overbeitingsproblematikk denne kvelden, men ble forhindret fra å stille opp, så Klaus steppet inn på kort varsel.

9. april  (8) Ingrid Nesheim: Planter, bruk og ny bosetting i Guatemalas regnskog.

 

Høstprogrammet:

24. september  (15) Klaus Høiland: Reisen til Livets Tre. 

29. oktober  (25) Anders Often: Floraen på Nes, Ringsaker: 1864-2003. Endringer og floristiske godbiter.

3. desember  (28) Per Øystein Klunderud: Fra å betrakte til å oppleve – om biologisk og menneskelig mangfold i jordbrukets kulturlandskap.

 

Vårtreff i Botanisk Hage på Tøyen ble arrangert 1. juni av styret i NBF-ØLA.

 

Firbladet

Firbladet kom ut med fire nummer i 2003. Det har inneholdt møte-, ekskursjons- og hemuleprogrammer i tillegg til små artikler, vernesaker, anekdoter og referater. Firbladet har fra utgave nr. 2 2003 fått ny redaksjon, bestående av Dag Viggo Nilsen og Per Madsen. Firbladets komité har i hele 2003 bestått av medlemmer fra styret i ØLA.

 

Lokalflorakomitéen 2003

Lokalflorakomitéen har i 2003 hatt 6 arbeidsmøter. Vi har fortsatt arbeidet med dataregistrering og koordinatfesting av herbariebelegg ved Botanisk museum, Tøyen, og det er utført feltregistreringer på Romerike.

 

Hemulene

På grunn av manglende oppmøte på arrangementer har det i 2003 vært liten eller ingen aktivitet i Hemulene. Det har blitt etablert kontakt med juniorgruppa på Lilleøyplassen (Fornebu) og det er håp om å få til et samarbeid på tvers av faggrupper.

 

Naturvernsaker

Kim Hartvig har på vegne av NBF ØLA også i 2003 lagt ned en betydelig innsats for å ivareta Bygdøys natur- og kulturverdier. Iherdig arbeid med brevskriving, møtevirksomhet og ikke minst gjentatte oppslag i media, har nå gitt gode resultater. Oslo kommune ga 2.juni 2003 Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen i oppgave å registrere verneverdier - både kulturverdier og naturverdier - og i tillegg utarbeide en "skisse til verneplan for deler av Bygdøy”. Kim Hartvig utfører dette arbeidet på vegne av ØLA. Et nytt kapittel av Bygdøys lange historie ble i 2004 innledet ved at bruksretten til Bygdø Kongsgård formelt ble overført til Norsk Folkemuseum. Den formelle overtagelsen skjedde 1. januar 2004.

 

Etter forslag fra Øyvind Traagstad som hadde inventert området, fremmet Kim Hartvig på vegne av NBF ØLA et forslag om å verne en englokalitet på Oksenøya. Forslaget ble fremmet 1. juni 2004, men forarbeidet ble utført i 2003. Forslaget ble begrunnet med unike funn av sjeldne og spesielle planter på lokaliteten.

 

Dugnad

Helga 25.-27. april ble det holdt dugnad for Friluftsetaten i Oslo på Botanisk Museum. Oppgaven var å  se igjennom Friluftsetatens Oslo-kart, og føye til botaniske forekomster vi mener bør være med i deres naturbase over Oslo innenfor byggesonen. Dugnaden var vellykket og innbrakte ØLA 15.000 kr som har blitt fordelt videre til gode formål (se regnskap).

 

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag ble arrangert av hovedforeningen søndag den 15. juni 2003, med 10 ekskursjoner i ØLA sitt område. Turene gikk til Nord-Fron: Hesteskobakken, Ringebu: omkring Venabygd kirke, Vågå: Høgloft, Trysil: Flenneset ved Trysilelva, Bærum: Veritasparken- Høvikområdet, Lørenskog: langs Fjellhamar­dammen miljøpark, Ås: Årungens østside, Oslo: Nordre Abildsø gård ved Østensjøvannet, Ljanskollen og Voksenkollen til Tryvann. Deltakelsen varierte fra 2 til 32 personer.

 

Ekskursjoner

Onsdag 14. mai: Padda.  Turledere: Anders Often og Tore Berg (?)

Fredag 16. mai: Bygdøy.  Turleder:  Klaus Høiland (6)

Onsdag 21. mai: Grefsenkollen.  Turleder: Tore Berg (6)

Lørdag 31. mai: Fornebulandet.  Turledere Andrs Often og Tore Berg (?)

Søndag 22. juni: Blankvannsbråten, Slakteren og Svartor.  Fellestur med "Maridalens     Venner" og "Skiforeningen".  Turleder: Tor Øystein Olsen (30)

Søndag 29. juni: Slåttemyra.  Fellestur med "Maridalens Venner" og Nittedal Historielag".  Turleder: Tor Øystein Olsen (80)

Søndag 6. juli: Ringsaker: Turledere: Torbjørn Horsberg Kornstad og Asle Bruserud (8)

Søndag 10. august: Trysil. Turleder Trond Østby (8)

Lørdag  23. august: Mellomkollen.  Turleder: Tor Øystein Olsen (4)

Søndag 24. august: Fornebulandet:  Turledere: Anders Often og Tore Berg (?)

Lørdag 30. til søndag 31. august: Aurskog-Høland: Turleder: Anders Often (?)

Søndag 7. september: Skjervungsfjell, Nordre Land (avlyst)

Lørdag 20. september. Ruderattur, Moss. Turleder: Tore Berg (4)

Søndag 21. september: Ruderattur, Fredrikstad.  Turleder: Tore Berg (5)

 

 

Styrets tanker om året som har vært

Styret har hatt 8 ordinære møter, et inspirasjonsmøte med møtekomiteen og vi har dessuten holdt stand på Vårtreffet. Styret har i 2003 hatt flat struktur uten leder fordi ingen av styremedlemmene ønsket ledervervet. Vi ser at det ikke er en optimal løsning, men det fungerer på et minimumsnivå slik at de mest nødvendige oppgavene til styret blir ivaretatt. Styret ønsker å takke alle i komiteene for flott innsats i 2003!