KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetenes naturhistoriske museer

 og

Norges sopp- og nyttevekstforbund med lokallag

 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/kartlegging

_____________________________________________________________________________________

 

 

-        Mykologiske undersøkelser ved Konnuliåsen, Rollag kommune, Buskerud fylke –

 

Rapport fra befaring 10.10. 2006 og et sammendrag om storsopper (utenom pore- og barksopper) i Trillemarka-Rollagsfjell

 

av

Even W. Hanssen og Tom Hellik Hofton

 

Rapport 1 - 2006

 

 

Figur 1. Utsikt mot nordøst fra åsen sør-sørvest for Konnulisetrene, øverst i kjerneområdet. En ser Myklevatnet sentralt i den vide dalgangen, med vidstrakte omkringliggende furuskoger. I bakgrunnen midt i bildet Slettefjell, og lengst bak til venstre skimtes Norefjell.

 

Foto: Tom H. Hofton

 


0. SAMMENDRAG

 

Foreliggende rapport presenterer mykologiske undersøkelser i 2006 av storsopp (unntatt pore- og barksopp) i Konnuliåsen i Rollag kommune, innenfor ”storområdet” Trillemarka-Rollagsfjell, Buskerud fylke. Det er funnet tre nye rødlistearter for ”storområdet”, de kalkkrevende slørsoppene besk slørsopp og blå slimslørsopp (begge DC på rødliste), samt barksoppen Pseudomerulius aureus (rødliste R). Det er nå til sammen funnet seks arter av rødlista mykorrhizasopper i Konnuliåsen, ingen av dem er funnet ellers i ”storområdet”. Totalt er det kjent 33 arter i Konnuliåsen som ikke er funnet ellers i ”storområdet”. Flere av disse artene er kalkkrevende arter som har mykorrhiza med skogstrær.  De foreliggende data understreker at Konnuliåsen med sitt innslag av kalkgranskog er helt spesiell innen Trillemarka-Rollagsfjell, og også spesiell i en større regional sammenheng.

 

Det er videre gjort en oppdatering av oversikten over storsopp (dvs. hovedsakelig jordboende sopp, og unntatt pore- og barksopp) i hele ”storområdet”. Det er funnet 29 nye slike arter. Artslista inneholder nå 374 arter (593 hvis vi regner med pore- og barksopper), hvorav 22 arter er rødlistet. ”Storområdet” preges av en høy diversitet av mykorrhizasopper knyttet til gran, furu og bjørk. Dette er en indikasjon på stabile forhold i mark- og jordbunnsskikt.

 

INNHOLD

 

0. SAMMENDRAG.. 3

1. INNLEDNING.. 4

2. UNDERSØKELSEN.. 4

3. LOKALITETENE/OMRÅDEBESKRIVELSE. 5

4. OM FUNGAEN I TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL. 6

4.1. Generelt om fungaen i Trillemarka - Rollagsfjell 6

4.2. Spesielt om fungaen i Konnuliåsen. 7

5. FUNN AV SJELDNE ARTER (RØDLISTA OG ANDRE) 7

5.1 Rødlistearter 7

5.2 Omtale av enkelte rødlistearter og andre sjeldenheter 7

5.2.1 Nye rødlistearter i Konnuliåsen. 7

5.2.2 Andre sjeldenheter i Konnuliåsen. 8

6. NATURVERDIER I KONNULIÅSEN.. 9

7. SAMLET VURDERING AV FUNGAEN I STOROMRÅDET.. 10

8. FULLSTENDIG ARTSLISTE. 10

9. LITTERATUR.. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 82-

 


1. INNLEDNING

 

Området ved Konnuliåsen i Rollag kommune viser seg å være spesielt i Numedal, bl.a. på grunn av forekomster av kalkførende bergarter (Hofton 2005). Det ble gjort enkelte fine funn av markboende sopper i området i 2005, uten at det var noen særlig god sesong. Da 2006 har vært en bedre soppsesong ble det bestemt å gjøre en ny inventering av dette området. Området ligger innenfor det såkalte ”Storområdet” i Trillemarka- Rollagsfjell som er foreslått fredet som naturreservat (Bendiksen 2004).

 

For en fullstendig oversikt over sopp i ”storområdet” er det i denne rapporten gjort en oppdatering av eksisterende artsliste over storsopper utenom gruppene poresopper (Polyporaceae s.l.) og barksopper (Corticiaceae s.l.). Dette er viktig fordi det er gjort relativt lite undersøkelser av disse gruppene i ”storområdet”. Det må tydelig understrekes at denne rapporten i all hovedsak omhandler storsopper utenom de to nevnte gruppen pore- og barksopper.

 

2. UNDERSØKELSEN

 

Området ble befart av Even W. Hanssen og Tom Hellik Hofton den 10.10.2006 i totalt 8 timer hvorav 6 timer ble brukt i Konnuliåsen. Det ble gått ei rute fra Nedalen via Åsetsetra til Låkåset og derfra sørover til Konnuliåsen. Nordskråningen av åsen ble befart og videre sørøstover. Åssiden med de tre Konnulisetrene ble ganske grundig undersøkt. Det ble lagt vekt på en grundig inventering av fruktlegemer av markboende sopp. Setervollene ble undersøkt spesielt med henblikk på beitemarkssopp. Lett kjennelige arter ble bestemt i felt, mer kritiske arter ble innsamlet for grundigere bestemmelse. Som bestemmelseslitteratur er først og fremst benyttet Hansen & Knudsen red. (1992, 1997, 2000), Breitenbach & Kränzlin (1992-2005), Nylén 2001, Ryman & Holmåsen (1986) og Brandrud & al. (1989-98).

 

Posisjonen for en del arter, særlig sjeldne, rødlista og arter som skulle belegges, ble plottet inn med gps. En del innsamlede arter har blitt tørket og levert som belegg til Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

 

Undersøkelsen ble gjort noe seint i sesongen og kunne nok med fordel ha vært utført noe tidligere. En del av fruktlegmene var preget av lett frost og av å ha stått lenge. Det var derfor ikke noe optimalt inventeringstidspunkt.

 


3. LOKALITETENE/OMRÅDEBESKRIVELSE

 

Området er boreal barskog i høydelaget rundt 600-700 moh. En beskrivelse finnes hos Hofton (2005) s. 21-25, så det henvises til den publikasjonen for nærmere detaljer. Som det der er angitt finnes det kalkrike metasedimenter i området. Dette kunne tydelig observeres på setervollen på den nordre Konnulisetra, hvor det er marmor i dagen. Flere steder i åssida kunne en se bergvegger med marmor og tendenser til karstdannelse. Den kalkholdige berggrunnen gir et godt grunnlag for basekrevende arter i området. Blant annet ble den kalkkrevende bregna murburkne Asplenium ruta-muraria og den likeledes kalkkrevende erteplanta rundbelg Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria funnet. Fløyelsmarikåpe og sandarve ble også funnet, slik at det ble fire nye karplanter for storområdet.

 

 

Figur 2. Flere steder i lia går langstrakte marmorbergvegger, stedvis med tendenser til karstformasjoner.

Foto: Tom H. Hofton.

 

Figur 3. Marmorberg i tilknytning til setervollen. Murburkne vokser som en ser på dette berget, sammen med flere andre kalkkrevende karplanter.

 

Foto: Tom H. Hofton

4. OM FUNGAEN I TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL

4.1. Generelt om fungaen i Trillemarka - Rollagsfjell

Bendiksen (2004) skriver følgende om sin liste over soppene (unntatt pore- og barksopper) i Trillemarka-Rollagsfjell: ”Registreringene er gjort av forfatteren 1996, 1997 og 2003, med

unntak av arter merket *, hentet fra Botanisk museum, Oslo, soppherbariedatabasen. Da registreringene er foretatt innenfor et begrenset tidsrom innenfor tre sesonger med varierende kvalitet, er det opplagt mange arter, også vanlige, som fortsatt mangler i forhold til en mer fullstendig liste.”

 

Det er derfor fortsatt sannsynligvis en hel del arter som gjenstår å finne i området mht. jordboende sopp. I den foreliggende undersøkelsen ble det funnet 29 nye arter for ”storområdet” (tabell 1) i forhold til det som er publisert hos Bendiksen (2004) og Hofton (2005,2006). Artsantallet for storsopper utenom pore- og barksopper er dermed oppe i 374. Tar vi med poresopper og barksopper som utgjør henholdsvis 90 og 129 arter (Hofton 2005, 2006) blir det totale antallet storsopper 593 arter.

 

Tabell 1. Nye arter av storsopp (unntatt pore- og barksopp) for ”storområdet” i Trillemarka – Rollagsfjell, Buskerud funnet under befaringen 10.10.2006.

 

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Agaricus silvaticus var. pallidus

Blodsjampinjong, hvit varietet

Arrhenia acerosa

Stilkmosekantarell

Baeospora myosura

Konglemyldrehatt

Clavaria argillacea var. sphagnicola

Torvkøllesopp

Clavulina cinerea

Grå fingersopp

Collybia cirrhata

Snylteflathatt

Cortinarius acutus

 

Cortinarius bataillei

Oransjefotslørsopp

Cortinarius bovinus

Kuslørsopp

Cortinarius caesiostramineus

Besk slørsopp

Cortinarius elegantior

Gyllenbrun slørsopp

Cortinarius papulosus

Grynslørsopp

Cortinarius salor ssp. salor

Blå slimslørsopp

Cortinarius stillatitius

Honningslørsopp

Cortinarius umbrinolens

Jordslørsopp

Cortinarius varius

Klumpslørsopp

Cudonia confusa

Ensfarget hjelmmorkel

Gymnopus putillus

Nåleflathatt

Hygrocybe chlorophana

Gul vokssopp

Lactarius badiosanguineus

Svartrød riske

Lactarius fuliginosus

Røykriske

Lyophyllum decastes

Grå knippesopp

Mycena aetites

Gråhette

Mycena rosella

Rosehette

Pholiota squarrosa

Raspskjellsopp

Rhodocollybia maculata

Flekket flathatt

Russula adusta

Røykkremle

Russula fragilis

Skjørkremle

Russula integra

Mandelkremle

 

Ser en på artslista for området under ett er det mykorrhizasopper som dominerer. De store slektene er slørsopper Cortinarius 71 arter, kremler Russula 25 arter, risker Lactarius 22 arter, musseronger Tricholoma 13 arter og skogvokssopp Hygrophorus 12 arter. Dette er slekter som har mange arter som har mykorrhiza med gran, furu og bjørk og det er derfor naturlig at de er dominerende i et borealt skogsområde. Strøsoppene (saprotrofene) er noe mindre representert. Her er slektene hettesopp Mycena 15 arter, engvokssopp Hygrocybe 11 arter, rødskivesopp Entoloma 9 arter, skjellsopp Pholiota 6 arter og kragesopp Stropharia 5 arter de største. Mange av artene er knyttet til grasmark i forbindelse med setervoller, men flere er også knyttet til strø og død ved i barskogen.

 

Det er en klar overvekt av arter som er knyttet til sure og humusrike skoger, f.eks. av underslekta Telemonia innen slørsoppene. Dette samsvarer med skogtypene som dominerer i Trillemarka- Rollagsfjell. Rikere skogtyper som ved Konnuliåsen (se nedenfor) er derfor sjeldne i området og viktige i den totale variasjonsbredden og for det totale artsmangfoldet.

 

4.2. Spesielt om fungaen i Konnuliåsen

Fungaen i Konnuliåsen skiller seg en del fra de øvrige delene av storområdet, slik også Hofton (2005) påpeker. Det skyldes først og fremst forekomsten av kalkrike bergarter og kalkgranskog. Det er nå kjent 33 arter (unntatt pore- og barksopper), hvorav seks rødlistearter som bare finnes i dette området av Trillemarka – Rollagsfjell. Det er et betydelig innslag av arter i slørsoppunderslekta Phlegmacium, ei gruppe som forekommer hovedsakelig i baserike og mineralrike skoger. Det er 10 arter i denne underslekta av totalt 14 arter i ”storområdet”. Seks av artene er bare påvist i Konnuliåsen. I skogvokssopp-slekta er seks av 12 arter som er registrert i ”storområdet” også påvist i Konnuliåsen. En av artene, den kalkkrevende duftvokssopp Hygrophorus agathosmus er bare påvist her. Også enkelte andre kalkkrevende arter er påvist.

 

Totalt ble 118 arter (unntatt pore- og barksopper) påvist i Konnuliåsen på befaringen 10.10.06.

 

 

5. FUNN AV SJELDNE ARTER (RØDLISTA OG ANDRE)

5.1 Rødlistearter

Seks rødlistearter av jordboende sopp er nå kjent fra Konnuliåsen (tabell 2).

 

Tabell 2. Rødlista sopp (utenom pore- og barksopp) i Konnuliåsen, Rollag kommune

 Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Forekomst

 

 

 

 

Cortinarius aureofulvus

Gullslørsopp

DC

1

Cortinarius caesiostramineus

Besk slørsopp

DC

4

Cortinarius mussivus

Slank bananslørsopp

DC

1

Cortinarius salor ssp. salor

Blå slimslørsopp

R

1

Hydnellum concrescens

Beltebrunpigg

DC

1

Tricholoma atrosquamosum

Svartspettet musserong

DC

1

 

5.2 Omtale av enkelte rødlistearter og andre sjeldenheter

5.2.1 Nye rødlistearter i Konnuliåsen

Rødlisteartene gullslørsopp, slank bananslørsopp, beltebrunpigg og svartspettet musserong er omtalt hos Hofton (2005). De tre andre besk slørsopp, blå slimslørsopp og Pseudomerulius aureus, er nye rødlistearter for Trillemarka-Rollagsfjell.

 

Besk slørsopp Cortinarius caesiostramineus tilhører underslekta Phlegmacium som kjennetegnes av en slimete hatt og tørr stilk. Stilken på besk slørsopp er utvidet til en knoll ved basis. Ellers er soppen relativt spinkel og med med ganske lyst gråhvite –gråbeige farger. Den har en besk til bitter smak på hatthuden. Den har mykorrhiza med gran og furu. Det er 23 registreringer i Norsk Soppdatabase, og på 10 av disse står det kalkbarskog, på de fleste øvrige står det rik skog. En kan regne med at besk slørsopp er en karakterart i kalkbarskoger og derfor en god indikator på de forholdene en finner i Konnuliåsen. Den dukket da også opp fire forskjellige steder i lia. Arten er rødlistet som hensynskrevende (DC).

 

Den er utbredt både på Øst- og Vestlandet og er funnet nord til Tingvoll på Nord-Møre.

 

Blå slimslørsopp Cortinarius salor ssp. salor tilhører underslekta Myxacium som kjennetegnes av at både hatt og stilk er dekket av et slimlag. Den har en vakker blå farge både i hatt og stilk. Denne fargen blekes med alderen, men synes lenge i kanten av hatten. Arten skiller seg fra de fleste andre i Myxacium ved at den foretrekker rikere barskoger, gjerne med kalk. Den har mykorrhiza med gran og furu. Den er registrert med 26 funn totalt i Norsk Soppdatabase, og er funnet hovedsakelig på Østlandet og går nord til Nord-Trøndelag, rødlistet som sjelden (R).

 

 

Figur 4. Blå slimslørsopp Cortinarius salor ssp. salor er en kalkkrevende og rødlistet mykorrhizasopp som ble funnet  i granskogslia ved Konnuliåsen.

 

Foto: Tom H. Hofton

 

Pseudomerulius aureus er en barksopp som vi fant ny for storområdet, på gammelt bygningstømmer (nedrast ruin ved den midtre av Konnulisetrene). Denne arten er vedboende, nedbryter på furulæger, og finnes mest i varme furuskoger. Den er tidligere funnet rundt 15 ganger, hovedsakelig på sørlige Østlandet, og er rødlistet som sjelden (R).

 

5.2.2 Andre sjeldenheter i Konnuliåsen

Grynslørsopp Cortinarius papulosus er en sjeldenhet i Norge hvis en ser på de 16 registreringene i Norsk Soppdatabase. Den er for første gang påvist i storområdet Trillemarka – Rollagsfjell. Det angis ofte at den vokser i kalkrik skog, og den har mykorrhiza med gran og furu. Den har en økologi som minner om de to ovennevnte besk slørsopp og blå slimslørsopp. Den er registrert nord til Hattfjelldal i Nordland.

 

Gyllenbrun slørsopp Cortinarius elegantior har 47 registreringer i Norsk Soppdatabase. Den er altså ikke så sjelden som foregående og forekommer nok gjennomgående litt tørrere. Arten ser ut til først og fremst å være knyttet til kalkrike skoger med furu, gran og lind. Den er en ganske stor og spektakulær slørsopp i underslekta Phlegmacium og er påvist for første gang i ”storområdet”.

 

6. NATURVERDIER I KONNULIÅSEN

Konnuliåsen skiller seg klart fra alle andre områder i Trillemarka – Rollagsfjell med sine forekomster av kalkgranskoger og en tilhørende kalkkrevende funga. Det er over 30 arter som bare er funnet her, og det er et godt potensial for å finne flere. Det er arter som i Østlandsområdet ellers stort sett finnes i Oslofeltets kambrosilur-område. Kalkbarskoger i den naturgeografiske regionen som Trillemarka – Rollagsfjell hører til er en stor sjeldenhet. Konnuliåsen er derfor viktig for den totale variasjonsbredden i ”storområdet”. Dette gjelder både mht. biologisk mangfold (særlig jordboende mykorrhizasopp, samt karplanter), og også geologi, der forekomsten av baserike metasedimenter (marmor) er et svært spesielt trekk som er sjeldent i regionen.

 

De nye registreringene styrker tidligere vurderinger av dette som et meget verdifullt kjerneområde av regional til nasjonal verdi (**-***).

 

 


7. SAMLET VURDERING AV FUNGAEN I STOROMRÅDET

 

Totalt sett er det nå funnet et ganske høyt antall arter av storsopp med 593 arter, i Trillemarka-Rollagsfjell. Det er likevel et potensial for en god del flere jordboende arter og strøsopper. En skal huske at de undersøkelsene som har vært gjort på dette har vært ganske få, spredte og utført av en eller to personer over et kort tidsrom. Skal en kartlegge fungaen i et område trenger en å følge utviklingen gjennom en hel sesong (våraspekt, sommer-tidlighøst aspekt og høst-seinhøst aspekt). Det er dessuten behov for supplerende undersøkelser i mange sesonger. Dertil kommer at området har et stort areal som det er krevende å nå over, slik at det teknisk sett kreves mange personer samtidig.

 

Foreliggende data gir likevel en god pekepinn på forholdene. Totalt sett må det sies at det er en rik og variert funga med mykorrhiza knyttet til boreale treslag som gran, furu og bjørk. De store skivesoppslektene slørsopp Cortinarius, kremle Russula og riske Lactarius er representert med et stort utvalg arter, i alt 118. Dette tyder på overveiende humusrike skoger med god kontinuitet i markskiktet (rotskiktet) slik det vil være i skoger som ikke har vært snauhogd. Strøsopper som ofte dominerer i kulturskoger spiller en mer underordnet rolle.

 

8. FULLSTENDIG ARTSLISTE

 

I tabell 3 presenteres en total artsliste over storsopper (unntatt pore- og barksopper i ”storområdet” Trillemarka-Rollagsfjell. Lista er en oppdatering av lista som ble publisert av NINA (Bendiksen 2004). Den er supplert med undersøkelser fra 2005 og årets undersøkelser.

 

Tabell 3. Artliste over storsopp (unntatt pore- og barksopp) i Trillemarka-Rollagsfjell (”storområdet”), Buskerud fylke.

Kolonne 1-4:

1.        Funn gjort på denne befaringen

2.        Funn angitt som nye hos Hofton (2005)

3.        Funn angitt hos Bendiksen (2004).

4.        Funn angitt som nye hos Hofton (2006)

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Agaricus silvaticus var. pallidus

Blodsjampinjong, hvit variant

 

x

 

 

 

Agaricus silvaticus

Blodsjampinjong

 

 

 

x

 

Agaricus silvicola

Snøballsjampinjong

 

 

 

x

 

Aleuria aurantia

Oransjebeger

 

 

 

x

 

Amanita fulva

Brun ringløs fluesopp

 

 

 

x

 

Amanita muscaria

Rød fluesopp

 

x

 

x

 

Amanita porphyria

Svartringfluesopp

 

 

 

x

 

Amanita regalis

Brun fluesopp

 

 

 

x

 

Amanita submembranacea

Olivenbrun ringløs fluesopp

 

 

 

x

 

Amanita vaginata

Grå ringløs fluesopp

 

 

 

x

 

Amanita virosa

Hvit fluesopp

 

 

 

x

 

Armillaria mellea coll.

honningsopp

 

 

 

x

 

Arrhenia acerosa

Stilkmosekantarell

 

x

 

 

 

Ascocoryne sarcoides

Søskenfiolbeger

 

 

 

x

 

Baeospora myosura

Konglemyldrehatt

 

x

 

 

 

Bankera fuligineoalba

Lurvesøtpigg

R

 

 

 

x

Bankera violascens

Knippesøtpigg

 

 

x

 

 

Bisporella citrina

Gult dvergbeger

 

 

 

x

 

Boletus edulis

Steinsopp

 

 

 

x

 

Boletus subtomentosus

Fløyelsrørsopp

 

x

 

x

 

Bovista plumbea

Liten eggrøyksopp

 

 

 

x

 

Bovita nigrescens

Stor eggrøyksopp

 

 

 

x

 

Calocera cornea

Dverggaffel

 

 

 

x

 

Calocera viscosa

Gullgaffel

 

x

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Cantharellula umbonata

Navletraktsopp

 

 

 

x

 

Cantharellus cibarius

Kantarell

 

x

 

x

 

Cantharellus tubaeformis

Traktkantarell

 

x

 

x

 

Catathelasma imperiale

Keisersopp

 

 

 

x

 

Chalciporus piperatus

Pepperrørsopp

 

x

 

x

 

Cheimonophyllum candidissimum

Snømusling

 

 

 

x

 

Chlorociboria sp.

Grønnbeger

 

 

 

x

 

Chroogomphus rutilus

Rabarbrasopp

 

 

 

x

 

Clavaria amoenoides

Vridd køllesopp

V

 

 

x

 

Clavaria argillacea var. sphagnicola

Torvkøllesopp

 

x

 

 

 

Clavaria purpurea

Gråfiolett køllesopp

 

 

x

 

 

Clavariadelphus ligula

Liten klubbesopp

 

 

 

x

 

Clavariadelphus truncatus

Granklubbesopp

 

x

 

x

 

Clavicorona pyxidata

Begerfingersopp

DC

 

 

x

 

Clavulina cinerea

Grå fingersopp

 

x

 

 

 

Clavulina coralloides

Kamfingersopp

 

 

 

x

 

Clavulinopsis helvola

Gul småkøllesopp

 

x

 

x

 

Clavulinopsis luteoalba

Blektuppet småkøllesopp

 

x

x

 

 

Clitocybe candicans

Krittraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe clavipes

Klubbetraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe fragrans

Hvit anistraktsopp

 

x

 

x

 

Clitocybe gibba

Sommertraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe metachroa

Grå traktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe nebularis

Puddertraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe odora

Grønn anistraktsopp

 

x

x

 

 

Clitocybe phyllophila

Løvtraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe sinopica

Maitraktsopp

 

 

 

x

 

Clitocybe vibecina

Grå meltraktsopp

 

 

 

x

 

Collybia acervata

Knippeflathatt

 

 

 

x

 

Collybia cirrhata

Snylteflathatt

 

x

 

 

 

Collybia distorta

Vridd flathatt

 

 

 

x

 

Collybia dryophila

Blek flathatt

 

 

 

x

 

Collybia peronata

Pepperflathatt

 

 

 

x

 

Collybia tuberosa

Spissknollet flathatt

 

x

 

x

 

Conocybe sp.

Kjeglesopp

 

 

 

x

 

Coprinus sp. -

blekksopp

 

 

 

x

 

Cortinarius acutus

 

 

x

 

 

 

Cortinarius aff. praestigiosus

 

 

 

 

x

 

Cortinarius agathosmus

Granringslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius albovariegatus

 

 

 

 

x

 

Cortinarius alboviolaceus

Lysfiolett slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius anomalus

Bjørkeslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius armeniacus

Aprikosslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius armillatus

Rødbelteslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius aureofulvus

Gullslørsopp

DC

 

x

 

 

Cortinarius aureovelatus ined.

Gullfotslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius balteatus

Lærslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius bataillei

Oransjefotslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius biformis

Glimmerslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius bovinus

Kuslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius brunneus

Mørkbrun slørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius caesiostramineus

Besk slørsopp

DC

x

 

 

 

Cortinarius calochrous

Rosaskiveslørsopp

DC

 

 

x

 

Cortinarius camphoratus

Blåkjøttbukkesopp

 

x

 

x

 

Cortinarius casimiri

 

 

 

 

x

 

Cortinarius collinitus

Blåbelteslørsopp

 

 

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Cortinarius croceoconus

Spiss kanelslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius croceus

Sennepslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius cupreorufus

Kobberrød slørsopp

DC

 

x

 

 

Cortinarius decipiens

Mørkpuklet slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius delibutus

Gul slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius duracinus

Spissfotslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius elegantior

Gyllenbrun slørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius evernius

Lillastilket slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius fervidus

Rustskivekanelslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius flexipes

Pelargoniumslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius fulvescens

Kjegleslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius gentilis

Gulbelteslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius glaucopus

Fibret slørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius griseolilacinus

Slank slimslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius huronensis/tubarius

 

 

 

 

x

 

Cortinarius illuminus

Rundsporet slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius laniger

Ullringslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius leucophanes

kremslørsopp

R

 

 

x

 

Cortinarius limonius

Oransjeslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius lux-nymphae

Stislørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius mucifluus

Lyngslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius mucosus

Sleipslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius multiformis

Moltegul slørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius mussivus

Slank bananslørsopp

DC

 

x

 

 

Cortinarius obtusus

Jodslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius ochrophyllus

Okerskjellet slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius olidus

Maisslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius papulosus

Grynslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius paragaudis

Falsk rødbelteslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius percomis

Duftslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius pholideus

Brunksjellslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius quarciticus

Kvartsittslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius raphanoides

Reddikslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius rubellus

Spiss giftslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius saginus

Grankransslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius salor ssp. salor

Blå slimslørsopp

R

x

 

 

 

Cortinarius sanguineus

Blodrød kanelslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius scaurus

Grønnskiveslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius semisanguineus

Rødkivekanelslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius septentrionalis

Fjellbjørkslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius sommerfeltii

Mørk kanelslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius spilomeus

Rustskjellet slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius stillatitius

Honningslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius subbalaustinus

Nøttebrun slørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius subtortus

Oliven myrslørsopp

 

x

 

x

 

Cortinarius tortuosus

Purpurbrunslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius traganus

Brunkjøttbukkesopp

 

x

 

x

 

Cortinarius trivialis

Raspslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius turmalis

Dråpeslørsopp

 

 

 

x

 

Cortinarius umbrinolens

Jordslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius varius

Klumpslørsopp

 

x

 

 

 

Cortinarius vespertinus

Rotslørsopp

DC

 

 

x

 

Cortinarius violaceus

Mørkfiolett slørsopp

 

 

 

x

 

Crepidotus cesatii

Granmuslingsopp

 

 

 

x

 

Crepidotus sp. -

muslingsopp

 

 

 

x

 

Cudonia circinans

Hjelmmorkel

 

x

 

x

 

Cudonia confusa

Ensfarget hjelmmorkel

 

x

 

 

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Cystoderma amianthinum

Okergul grynhatt

 

x

 

x

 

Cystoderma carcharias

Blekrød grynhatt

 

x

 

x

 

Cystoderma jasonis

Rustoker grynhatt

 

 

 

x

 

Cystolepiota seminuda

Rosa melparasollsopp

DC

 

 

x

 

Dacrymyces ovisporus

Rundsporetåre

R

 

x

 

 

Dacrymyces stillatus

Vanlig tåresopp

 

 

 

x

 

Entoloma (Leptonia) sp.

 

 

 

 

x

 

Entoloma aff. caeruleopolitum

Glassblå rødskivesopp

 

 

 

x

 

Entoloma asprellum

Blåstilket rødskivesopp

 

 

 

x

 

Entoloma cetratum

Oker rødskivesopp

 

x

 

x

 

Entoloma conferendum

Stjernesporet rødskivesopp

 

x

 

x

 

Entoloma rhodopolium

Lumsk rødskivesopp

 

 

 

x

 

Entoloma sericellum

Silkerødskivesopp

 

 

 

x

 

Entoloma sericeum

Beiterødskivesopp

 

x

 

x

 

Entoloma turbidum

Sumprødskivesopp

 

 

 

x

 

Exidia pithya

Tjærebevre

 

 

 

x

 

Exidiopsis calcea

Kalktalg

 

 

 

x

 

Exobasidium splendidum

 

 

 

 

x

 

Fayodia gracilipes

Tussehatt

 

 

 

x

 

Flammulaster limulatus coll.

Stor fnokkhatt

 

 

 

x

 

Flammulina velutipes

Vintersopp

 

 

 

x

 

Galerina atkinsoniana

Dunklokkehatt

 

 

 

x

 

Galerina hypnorum

Moseklokkehatt

 

 

 

x

 

Galerina marginata

Flatklokkehatt

 

x

 

x

 

Galerina mniophila

Gråbrun klokkehatt

 

 

 

x

 

Galerina pumila

Honningklokkehatt

 

 

 

x

 

Galerina stylifera

Fnokket stubbeklokkehatt

 

 

 

x

 

Galerina tibiicystis

Melet torvmoseklokkehatt

 

 

 

x

 

Geastrum quadrifidum

Styltejordstjerne

DC

 

 

 

x

Gerronema chrysophyllum

Gullmosehatt

 

 

 

x

 

Gomphidius glutinosus

Sleipsopp

 

x

 

x

 

Gomphidius roseus

Rosa sleipsopp

 

 

 

x

 

Gymnopilus picreus

Furubittersopp

 

x

 

x

 

Gymnopilus sapineus

Fregnebittersopp

 

x

 

x

 

Gymnopus putillus

Nåleflathatt

 

x

 

 

 

Gyromitra esculenta

Vanlig sandmorkel

 

 

 

x

 

Gyromitra infula

Bispelue

 

 

 

x

 

Hebeloma bryogenes

Høy reddiksopp

 

 

 

x

 

Hebeloma remyi

Gulbeltereddiksopp

 

 

 

x

 

Hericium coralloides

Korallpiggsopp

DC

 

 

x

 

Hydnellum caeruleum

Blåbrunpigg

 

 

 

 

x

Hydnellum concrescens

Beltebrunpigg

DC

 

x

 

 

Hydnellum ferrugineum

Rustbrunpigg

 

 

 

x

 

Hydnellum peckii

Skarp rustbrunpigg

 

 

 

 

x

Hydnellum suaveolens

Duftbrunpigg

 

 

 

x

 

Hydnum repandum

Blek piggsopp

 

x

 

x

 

Hydnum rufescens

Rødgul piggsopp

 

 

 

x

 

Hygrocybe ceracea

Skjør vokssopp

 

 

 

x

 

Hygrocybe chlorophana

Gul vokssopp

 

x

 

 

 

Hygrocybe coccinea

Mønjevokssopp

 

x

 

x

 

Hygrocybe conica

Kjeglevokssopp

 

x

 

x

 

Hygrocybe laeta

Seig vokssopp

 

 

 

x

 

Hygrocybe miniata

Liten mønjevokssopp

 

x

 

x

 

Hygrocybe pratensis

Engvokssopp

 

 

 

x

 

Hygrocybe psittacina

Grønn vokssopp

 

x

 

x

 

Hygrocybe punicea

Skarlagensvokssopp

 

 

 

x

 

Hygrocybe reidii

Honningvokssopp

 

x

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Hygrocybe virginea

Krittvokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus agathosmus

Duftvokssopp

 

x

x

 

 

Hygrophorus camarophyllus

Sotvokssopp

 

 

 

x

 

Hygrophorus discoideus

Gulbrun vokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus erubescens

Rødflekket vokssopp

 

 

 

x

 

Hygrophorus hypothejus

Frostvokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus inocybiformis

Mørkfibret vokssopp

V

 

 

x

 

Hygrophorus korhonenii

Stor olivenvokssopp

 

 

 

x

 

Hygrophorus melizeus

Bjørkevokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus olivaceoalbus

Olivenbrun vokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus piceae

Hvit granvokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus pustulatus

Mørkprikket vokssopp

 

x

 

x

 

Hygrophorus secretanii

Rødnende vokssopp

 

 

 

x

 

Hypholoma capnoides

Vanlig svovelsopp

 

x

 

x

 

Hypholoma elongatum

Gul myrsvovelsopp

 

x

 

x

 

Hypholoma marginatum

Kjeglesvovelsopp

 

 

 

x

 

Hypocrea pulvinata

Kjukeputesopp

 

 

 

x

 

Hypoxylon multiforme

Bjørkekullsopp

 

 

 

x

 

Inocybe cervicolor

Hjortetrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe cf. bongardii

Dufttrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe flocculosa

Filttrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe geophylla

Silketrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe lanuginosa

Skjelltrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe nitidiuscula

Rosastilket trevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe subcarpta

Vrangtrevlesopp

 

 

 

x

 

Inocybe umbrina

Lyngtrevlesopp

 

 

 

x

 

Laccaria laccata

Vanlig lakssopp

 

x

 

x

 

Laccaria proxima

Stor lakssopp

 

 

 

x

 

Lactarius aurantiacus

Branngul riske

 

x

 

x

 

Lactarius badiosanguineus

Svartrød riske

 

x

 

 

 

Lactarius camphoratus

Duftriske

 

 

 

x

 

Lactarius deterrimus

Granmatriske

 

x

 

x

 

Lactarius fuliginosus

Røykriske

 

x

 

 

 

Lactarius glyciosmus

Kokosriske

 

x

 

x

 

Lactarius helvus

Lakrisriske

 

x

 

x

 

Lactarius hysginus

Fagerriske

 

 

 

x

 

Lactarius lignyotus

Sotriske

 

 

 

x

 

Lactarius mammosus

Mørk kokosriske

 

x

 

x

 

Lactarius musteus

Fururiske

R

 

 

x

 

Lactarius necator

Svartriske

 

 

 

x

 

Lactarius repraesentaneus

Fiolett svovelriske

 

x

 

x

 

Lactarius rufus

Rødbrun pepperriske

 

x

 

x

 

Lactarius scrobiculatus

Svovelriske

 

x

 

x

 

Lactarius sphagneti

Torvmoseriske

 

 

 

x

 

Lactarius theiogalus

Gulmelksøtriske

 

x

 

x

 

Lactarius torminosus

Skjeggriske

 

x

 

x

 

Lactarius trivialis

Hulriske

 

x

 

x

 

Lactarius tuomikoskii

Sumpsvovelriske

 

 

 

x

 

Lactarius vietus

Gråriske

 

x

 

x

 

Lactarius zonarioides

Belteriske

 

 

 

x

 

Leccinum niveum

Myrskrubb

 

 

 

x

 

Leccinum palustre

Gråskrubb

 

 

 

x

 

Leccinum scabrum

Brunskrubb

 

 

 

x

 

Leccinum variicolor

Svartskrubb

 

 

 

x

 

Leccinum versipelle

Rødskrubb

 

x

 

x

 

Lentinellus ursinus/castoreus

Filt-/beversagsopp

R

 

 

x

 

Leotia lubrica

Slimmorkel

 

 

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Lepiota cristata

Stankparasollsopp

 

 

 

x

 

Lepiota ventriosospora

Gulfiltet parasollsopp

 

 

 

x

 

Lepista gilva

Oker ridderhatt

 

 

 

x

 

Lepista nuda

Blå ridderhatt

 

 

 

x

 

Lycogala epidendron

Ulvemelk

 

 

 

x

 

Lycoperdon perlatum

Vorterøyksopp

 

 

 

x

 

Lycoperdon pyriforme

Pærerøyksopp

 

x

 

x

 

Lycoperdon umbrinum

Skogrøyksopp

 

x

 

x

 

Lyophyllum decastes

Grå knippesopp

 

x

 

 

 

Macrolepiota rhacodes

Rødnende parasollsopp

 

 

 

x

 

Marasmius androsaceus

Lyngseigsopp

 

 

 

x

 

Marasmius wettsteinii

Grannålseigsopp

 

 

 

x

 

Melanophyllum echinatum

Granathuldrehatt

DC

 

x

 

 

Micromphale perforans

Barnålsopp

 

x

 

x

 

Mycena aetites

Gråhette

 

x

 

 

 

Mycena alcalina coll.

Luthette

 

 

 

x

 

Mycena cinerella

Melhette

 

 

 

x

 

Mycena epipterygia

Flåhette

 

x

 

x

 

Mycena filopes

Stripehette

 

 

 

x

 

Mycena flavoalba

Elfenbenshette

 

x

 

x

 

Mycena galericulata

Rynkehette

 

x

 

x

 

Mycena galopus

Melkehette

 

 

 

x

 

Mycena laevigata

Bruskhette

 

 

 

x

 

Mycena maculata

Flekkskivehette

 

 

 

x

 

Mycena metata

Frosthette

 

x

 

x

 

Mycena pura

Reddikhette

 

x

 

x

 

Mycena rosella

Rosehette

 

x

 

 

 

Mycena septentrionalis

Blåbærhette

 

 

 

x

 

Mycena vulgaris

Klisterhette

 

 

 

x

 

Naucoria escharioides

Lys orebrunhatt

 

 

 

x

 

Nectria cinnabarina

Rødvorte

 

 

 

x

 

Omphaliaster borealis

Stjernenavlesopp

 

 

 

x

 

Omphalina hudsoniana

Lavnavlesopp

 

 

 

x

 

Omphalina oniscus

Sotnavlesopp

 

 

 

x

 

Omphalina sphagnicola

Myrnavlesopp

 

 

 

x

 

Panaeolus acuminatus

Slank flekkskivesopp

 

 

 

x

 

Panaeolus fimicola

Grå flekkskivesopp

 

 

 

x

 

Panellus mitis

Vinterlærhatt

 

 

 

x

 

Paxillus filamentosus

Orepluggsopp

 

 

 

x

 

Paxillus involutus

Pluggsopp

 

x

 

x

 

Paxillus panuoides

Huspluggsopp

 

 

 

x

 

Peckiella luteovirens

Grønn riskesnylter

 

 

 

x

 

Peziza badia

Brun begersopp

 

 

 

x

 

Phellodon melaleucus

Svarthvit sølvpigg

DC

 

 

 

x

Pholiota alnicola

Oreskjellsopp

 

 

 

x

 

Pholiota astragalina

Safranskjellsopp

 

 

 

x

 

Pholiota lenta

Slimskjellsopp

 

 

 

x

 

Pholiota mixta

Blek stiskjellsopp

 

 

 

x

 

Pholiota scamba

Dvergskjellsopp

 

 

 

x

 

Pholiota squarrosa

Raspskjellsopp

 

x

 

 

 

Pleurotus pulmonarius

Bjørkeøsterssopp

 

 

 

x

 

Pluteus cervinus

Vanlig skjermsopp

 

 

 

x

 

Psathyrella lacrymabunda

Lodnehatt

 

 

 

x

 

Psathyrella spadicea

Stor knippesprøsopp

 

 

 

x

 

Pseudohydnum gelatinosum

Issvullsopp

 

 

 

x

 

Psilocybe montana

Rødbrun fleinsopp

 

 

 

x

 

Psilocybe semilanceata

Spiss fleinsopp

 

 

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Ramaria abietina

Grønntuppsopp

 

x

x

 

 

Ramaria sp.

Gul korallsopp coll.

 

 

 

x

 

Rhodocollybia butyracea

Rødbrun flathatt

 

x

 

x

 

Rhodocollybia butyracea var. asema

Horngrå flathatt

 

x

 

x

 

Rhodocollybia fodiens

Bitter tannflathatt

 

 

 

x

 

Rhodocollybia maculata

Flekket flathatt

 

x

 

 

 

Rozites caperata

Rimsopp

 

 

 

x

 

Russula adusta

Røykkremle

 

x

 

 

 

Russula aeruginea

Grønnkremle

 

x

 

x

 

Russula aquosa

Sumpkremle

 

 

 

x

 

Russula atrorubens

Svartrød kremle

 

 

 

x

 

Russula betularum

Blek giftkremle

 

 

 

x

 

Russula cf. parazurea

Blågrønn kremle

 

 

 

x

 

Russula claroflava

Mild gulkremle

 

 

 

x

 

Russula consobrina

Neslekremle

 

 

 

x

 

Russula decolorans

Gulrød kremle

 

 

 

x

 

Russula depallens

Bleknende kremle

 

 

 

x

 

Russula emetica

Giftkremle

 

x

 

x

 

Russula firmula

Blåfiolett kremle

 

 

 

x

 

Russula fragilis

Skjørkremle

 

x

 

 

 

Russula integra

Mandelkremle

 

x

 

 

 

Russula mustellina

Røyskattkremle

 

 

 

x

 

Russula nauseosa

Vrangkremle

 

 

 

x

 

Russula nitida

Liten bjørkekremle

 

 

 

x

 

Russula ochroleuca

Skarp gulkremle

 

x

 

x

 

Russula paludosa

Storkremle

 

 

 

x

 

Russula puellaris

Frøkenkremle

 

 

 

x

 

Russula queletii

Grantårekremle

 

x

 

x

 

Russula sphagnophila

Torvmosekremle

 

 

 

x

 

Russula taigarum

Falsk sildekremle

 

 

 

x

 

Russula vesca

Nøttekremle

 

 

 

x

 

Russula vinosa

Vinrød kremle

 

 

 

x

 

Russula xerampelina

Rød sildekremle

 

 

 

x

 

Sarcodon imbriactus

Granskjellpiggsopp

 

x

 

x

 

Sarcodon squamosus

Furuskjellpiggsopp

 

x

 

x

 

Scutellinia sp. -

kransøye

 

 

 

x

 

Stemonitis sp. -stift

 

 

 

 

x

 

Strobilurus esculentus

Grankonglehatt

 

 

 

x

 

Stropharia aeruginosa

Irrgrønn kragesopp

 

x

 

x

 

Stropharia alcis

 

 

 

 

x

 

Stropharia cyanea

Blågrønn kragesopp

 

 

 

x

 

Stropharia hornemannii

Stor kragesopp

 

 

 

x

 

Stropharia semiglobata

Sitronkragesopp

 

 

 

x

 

Suillus bovinus

Seig kusopp

 

x

 

x

 

Suillus flavidus

Sumprørsopp

 

 

 

x

 

Suillus luteus

Smørsopp

 

 

 

x

 

Suillus variegatus

Sandsopp

 

 

 

x

 

Tephrocybe rancida

Rotgråhatt

 

 

 

x

 

Tremella foliacea

Bladgelesopp

 

 

 

x

 

Trichia sp.

 

 

 

 

x

 

Tricholoma aestuans

Bitter riddermusserong

 

 

 

x

 

Tricholoma albobrunneum

Kastanjemusserong

 

 

 

x

 

Tricholoma album

Reddikmusserong

 

 

 

x

 

Tricholoma arvernense

Brungul musserong

 

 

 

x

 

Tricholoma atrosquamosum

Svartspettet musserong

DC

 

x

 

 

Tricholoma equestre

Riddermusserong

 

 

 

x

 

Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Tricholoma flavobrunneum

Bjørkemusserong

 

 

 

x

 

Tricholoma inamoenum

Stankmusserong

 

x

 

x

 

Tricholoma pessundatum

Dråpemusserong

 

 

 

x

 

Tricholoma saponaceum

Såpemusserong

 

x

 

x

 

Tricholoma terreum

Grå jordmusserong

 

 

x

 

 

Tricholoma vaccinum

Skjeggmusserong

 

x

 

x

 

Tricholoma virgatum

Gallemusserong

 

x

 

x

 

Tricholomopsis decora

Rød stubbemusserong

 

 

 

x

 

Tubaria confragosa

Ringpinnehatt

 

 

 

x

 

Xeromphalina campanella

Stubberusthette

 

 

 

x

 

 

 


9. LITTERATUR

 

Bendiksen E. 2004. Barskogsundersøkelser med hensyn til biologiske verdier i forbindelse med verneplan for

Trillemarka – Rollag Østfjell. NINA Oppdragsmelding 830: 1-60 + 26 s. vedlegg

 

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989-1998. Cortinarius Flora Photographica. Del 1-4. Härnösand.

 

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1992-2005. Fungi of Switzerland. Bd. 1-6. Edition Mykologia, Luzern

 

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 1992. Nordic Macromycetes (vol.2 Agaricales). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

 

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 1997. Nordic Macromycetes (vol.3 Aphylloporales, Boletales). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 2000. Nordic Macromycetes (vol.1 Ascomycetes). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

Hofton, T.H. 2005. Supplerende biologiske registreringer i deler av Trillemarka-Rollagsfjell i 2005. Siste Sjanse-notat 2005-11: 1-40 + 4 vedl. (5 s.)

 

Hofton, T.H.  2006. Nye artsfunn i Trillemarka-Rollagsfjell i 2006. Siste Sjanse-notat 2006-7: 1-6

 

NSD 2006. Norsk Soppdatabase www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm (søkbar database på internett). Naturhistorisk Museum/Kartlegging av Storsopper i Norge.

 

Nylén, B. 2001. Sopp i Norden og Europa. Landbruksforlaget, Oslo. 702s.

 

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1986. Svampar. Interpublishing, Stockholm. 718s.