FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE


 

Kartleggingsprosjektet har gjennom et omfattende samarbeid mellom amatørmiljøet og vitenskapelige institusjoner, bygget opp et landsdekkende nettverk av nærmere 200 frivillige medarbeidere (hvorav 35 regionsansvarlige) som gjennomfører feltarbeidet lokalt.

For å vedlikeholde dette nettverket avholdes det hvert år et 3-dagers fagkurs (med to feltdager) for prosjektets regionsansvarlige, der kartlegging av naturreservater o.a. kombineres med opplæring av medarbeiderne. Turlokalitetene velges ut i samarbeid med lokale og regionale forvaltningsmyndigheter. Hver lokalitet besøkes av en gruppe på ca. fem kursdeltakere. Besøkene varer opptil fem timer, avhengig av stedets størrelse og soppforekomstene, slik at hver gruppe kan undersøke 1-2 lokaliteter pr. dag. Med 20 deltakere og fire grupper vil man altså kunne kartlegge opptil 16 områder på to feltdager. Det blir gjort totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte soppartene registreres. Vanlige, lett bestembare arter noteres på en kryssliste i felt, mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter blir tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopiering). Alt innsamlet materiale blir utstilt på kvelden, slik at kursdeltakerne både kan øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Et utvalg av materialet blir så tørket og tatt med som belegg til herbariet ved Botanisk museum i Oslo, hvor det innlemmes i de mykologiske samlingene. Samtlige artsbestemte funn fra alle besøkte turlokalitetene blir stedfestet med UTM-koordinater og registrert i databasen. Etter hvert kurs blir det utarbeidet en kortrapport i form av en kommentert artsliste samt lokalitetsvise artslister som oversendes de lokale forvaltningsmyndighetene og som også legges ut på prosjektets hjemmesider (se under). De innsamlede dataene gjøres tilgjengelig gjennom vår database. Dataregistrering av funndataene og rapportskriving utføres vederlagsfritt av personalet ved Botanisk museum i Oslo.

Det første fagkurset ble avholt i Levanger i 1998. Herfra foreligger ingen rapport. Seinere fagkurs har egne rapporter, se under "Fagkurs" til venstre på siden.

Kursene er svært viktige for å bevare entusiasmen blant de regionsansvarlige, samtidig som de har vist seg å være veldig effektive for å gjennomføre artsinventeringer av utvalgte områder. De 20 deltakerne legger ned minst 50 dagsverk på de to feltdagene (inklusive bestemmelsesarbeid på kursstedet), slik at fagkursene er meget kostnadseffektive for de bevilgende myndighetene.


Sist oppdatert: 19.02.2005