KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

16.09.-19.09.2004, Herøysundet, Nordland

 


[Sammendrag]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [fullstendig rapport2004]  
[Lokalitetsbeskrivelse med enkelte funn]  [Fullstendig artsliste]   [Rødlista og andre sjeldne arter] [Sjeldne arter] [Litteraturliste]


SAMMENDRAG:

I løpet av fagkurset, som blei avholdt 16.-19. september 2004, blei storsopper registrert på 25 lokaliteter i de fire kommunene Alstahaug (10), Dønna (3), Herøy (5) og Vega (7) i Nordland fylke. Totalt blei det funnet 270 arter + 6 varieteter, hvorav 29 er oppført i den norske rødlista for trua og sårbare sopper. Av disse blei Entoloma bloxamii (E - direkte truet) funnet i alt fire ganger. Videre blei rødskivesoppene Entoloma callichroum, E. rugosum og E. broesarpensis registrert for første gang i Norge, den sistnevnte sågar for andre gang i verden. En sprøsopp som muligens kan være arten Psathyrella clivensis blei også registrert og hvis bestemmelsen er riktig er også dette første funn i Norge.

Alt i alt ga fagkurset et betydelig bidrag til kunnskapen om fungaen i dette området. Området har nærmest vært en hvit flekk på det mykologiske kartet fram til nå.


INNLEDNING:

Årets fagkurs blei avholdt 16.9.-19.9.2004 på ytre Helgeland i Nordland fylke, med base ved Herøysundet på Herøy. Det var åpent både for soppkartleggingsprosjektets regionsansvarlige og andre som er ivrige på å kartlegge rødlistearter. Det var totalt 32 deltagere på kurset som var fulltegnet. Lise Hatten som bor på Tjøtta, hadde ideen til å avholde et kurs i Nordland, og har lagt ned et stort arbeide med å finne fram til egnede lokaliteter og organisere transport. Dette har vært spesielt krevende i et område som består av tusenvis av små og store øyer.

Kurset hadde fokus på rødskivesopp Entoloma spesielt, beitemarkssopp og rødlistearter generelt, samt kartleggingsmetodikk. Det var derfor et krevende kurs. Machiel Noordeloos fra Universitetet i Leiden, Nederland var mykologisk ansvarlig under kurset. Han er verdens ledende ekspert på rødskivesopp. På de tre feltdagene kurset bestod av blei det kartlagt lokaliteter i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega. Stedene var valgt ut av Lise Hatten på grunnlag av viktige kulturlandskapsverdier og karplanteflora. Hver lokalitet blei besøkt av en gruppe på fire-fem kursdeltakere. I alt blei 25 lokaliteter undersøkt. Det var fokus på Entoloma som er en viktig slekt i naturbeitemarker og som har mange rødlista arter. Det klaffa meget godt med sesongen for rødskivesopper. Det blei også gjort best mulige totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte soppartene blei registrert. Funnsted for arter som blei belagt blei angitt med GPS med 10 x 10 m nøyaktighet så langt som mulig. Dette blei også gjort for rødlistearter og andre uvanlige arter som ikke blei belagt.

Vanlige, lett bestembare arter blei notert på en kryssliste i felt (angitt med "Field Note" i databasen), mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter blei tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopering) etter turene. Innsamlet materiale blei hver kveld satt ut på utstilling slik at kursdeltakerne både kunne øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Machiel Noordeloos er som nevnt en ledende autoritet på Entoloma, men har også bred erfaring med andre skivesopper. Sammen med professor Gro Gulden, Norges ledende kapasitet på hvitsporete skivesopper og Galerina, kunne Noordeloos bestemme og konfirmere en lang rekke bestemmelser direkte. Benyttet bestemmelseslitteratur var i første rekke Boertmann (1995), Hansen & Knudsen red. (1992, 1997, 2000), Noordeloos (1992, 2004) og Vesterholt (2002), selv om også en rekke andre spesialbøker var tilgjengelige.

Et utvalg av det innsamla/utstilte materialet (254 kollekter, for det meste rødlista arter og andre sjeldenheter) blei så tørka og tatt med som belegg til herbariet ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (NHM), hvor det vil innlemmes i de mykologiske samlingene (angitt med "O" i databasen). Resten av det innsamla/utstilte materialet (i alt 73 registreringer) blei kasta etter at funnopplysningene (etiketter) blei tatt vare på (er angitt med "P" (prosjekt) i databasen). Det blei i tillegg gjort 520 artsregistreringer på krysslistene, slik at det samlede antallet registreringer løper opp i 847.

Samtlige belegg og observasjoner er registrert i prosjektets database og er tilgjengelige på internett.

Det virket som det var relativt tørt i området, men sesongen var altså glimrende for Entoloma. Totalt blei 50 arter + tre varieteter registrert. Det var denne slekta som var best representert på beitemarkene, men det blei også funnet 25 arter + 4 varieteter av vokssopp Hygrocybe.


270 forskjellige arter + 7 varieteter blei funnet og bestemt (se kap.5), hvilket er et bra tall tatt i betraktning at det hovedsakelig var grasmarker som blei undersøkt. Hovedmengden av de registrerte artene er derfor saprotrofer knyttet til nedbrytning av gras og gjødselrester. Når det gjelder rødlistearter blei det registrert 29 ulike arter (se kap. 4) som er oppført i nasjonal rødliste.


Fagkurset kunne i år gjennomføres takket være SABIMAs midler i rødlisteprosjektet. Det blei også søkt midler hos de aktuelle kommuner, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, men uten resultat.

Geir Gaarder, John Bjarne Jordal og Finn Oldervik har bidratt med opplysninger om upubliserte funn, og John Bjarne Jordal har lest gjennom rapporten og kommet med forslag til rettinger. Alle tre takkes så mye for dette.


DELTAKERE:


1. Bollingmo, Gunvor Aallsgt. 11, 3922 Porsgrunn
2. Enzensberger, Tanaquil Vennis, 2974 Vang i Valdres
3. Fadnes, Per Hadlabrekko 75, 5417 Stord
4. Flatabø, Geir 5730 Ulvik
5. Flatabø, Gunnhild 5730 Ulvik
6. Fonneland, Inger-Lise Mellomvn. 11, 4870 Fevik
7. Frilund, Gunn Innervollan 31B, 8657 Mosjøen
8. Gaarder, Geir Tingvoll
9. Gjestland, Marthe Njordsvei 43, 7032 Trondheim
10. Gulden, Gro Tord Pedersensgt. 95B, 3014 Drammen
11. Hanssen, Even W. Knuts vei 16, 1450 Nesoddtangen
12. Hatten, Lise Parkv. 3 A, 8860 Tjøtta
13. Haugan, Reidar Frederik Glads g 22 A, 0482 Oslo
14. Håve, Egil Remyra, 7500 Stjørdal
15. Johannesen, Edvin W. Nedre Silkestrå 19, 0375 Oslo
16. Jordal, John Bjarne 6610 Øksendal
17. Knutsen, Asbjørn Granås, 5440 Mosterhamn
18. Krømer, Berit Legehuset, 3300 Hokksund
19. Larsen, Bjørn Harald Ringvn. 6A, 2830 Raufoss
20. Larsen, Perry Gunnar Reiakvam, 6260 Skodje
21. Molia, Anne Knuts vei 16, 1450 Nesoddtangen
22. Myhre, Hans Bergsmeierivegen 362, 2350 Nes på Hedmark
23. Nilsen, Terje Spolén Pjåkaveien 50, 3533 Tyristrand
24. Noordeloos, Machiel E. Nationaal Herbarium Nederland, Univ. Leiden branch, P.O. Box 9514
NL-2300 RA Leiden, NEDERLAND
25. Pedersen, Bodil K. Granheimlia 28, 1430 Ås
26. Pettersen, Dag Mellomvn. 11, 4870 Fevik
27. Rørhus, Gry H. Linneavn. 40, 2400 Elverum
28. Solem, Thyra Tyholtveien 32, 7052 Trondheim
29. Strømsøe, Grete Buskvn. 59, 3236 Sandefjord
30. Stærnes, Ann Britt H. Stærnes, 3626 Rollag
31. Tangen, Irene Vestlivn. 7, 2200 Kongsvinger
32. Walter, Inger-Lise Akersv. 24E, 0177 Oslo


Laget: 29.03.2003 av Anne Molia