KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetenes naturhistoriske museer

 og

Norges sopp- og nyttevekstforbund med lokallag

 

http://www.nhm2.uio.no/botanisk/sopp/kartlegging

_____________________________________________________________________________________

 

 

- Mykologiske undersøkelser i Kongsvinger og Sør-Odal kommuner, Hedmark fylke -

 

                

                                                                                                                                                                      Russula roseipes. Foto: Edvin W. Johannesen

 

Rapport fra fagkurs for kartleggingsprosjektets regionsansvarlige 2005 Bæreia, Kongsvinger, Hedmark, 25.08.-28.08.2005

 

av

Even W. Hanssen

 

 

 

Rapport 2-2005                                                                               


 

INNHOLD:

 

ISBN 82-0. SAMMENDRAG: 2

0. SAMMENDRAG: 3

1. INNLEDNING.. 3

2. DELTAKERNE. 4

3. LOKALITETENE/OMRÅDEBESKRIVELSE. 5

3.1 Første registreringsdag; fredag 26.8.2005. 5

3.1.1 Bæreia -Rålia (Kongsvinger kommune) 5

3.1.2 Edsberg(Sør-Odal kommune) 6

3.1.3 Odals Værk (Sør-Odal kommune) 6

3.1.4 Duvåsberget (Sør-Odal kommune) 6

3.1.5 Rastaberget (Kongsvinger kommune) 6

3.1.6 Berger (Kongsvinger kommune) 6

3.2 Andre registreringsdag; lørdag 27.8.2005. 7

3.2.1 Liermoen (Kongsvinger kommune) 7

3.2.2 Lierfløyta (Kongsvinger kommune) 7

3.2.3 Granlivarden (Kongsvinger kommune) 7

3.2.4 Overud (Kongsvinger kommune) 7

3.2.5 Særkilamp (Kongsvinger kommune) 7

3.2.6 Bolneset (Kongsvinger kommune) 8

3.2.7 Gjermshus (Kongsvinger kommune) 8

3.2.8 Dronningens Utsikt (Kongsvinger kommune) 8

3.4 Tredje registreringsdag; søndag 28.8.2005. 8

3.4.1 Vardåsen –luftforsvarets område (Kongsvinger kommune) 8

3.4.2 Kongsvinger Festning (Kongsvinger kommune) 8

4. GENERELT OM SOPPFUNNENE. 9

5. FUNN AV SJELDNE ARTER (RØDLISTA OG ANDRE) 9

4.1 Rødlistearter 9

4.2 Omtale av enkelte rødlistearter og andre sjeldenheter 10

4.2.1 Sårbare arter (kategori V) 10

4.2.2 Hensynskrevende (kategori DC) og sjeldne arter (kategori R) 10

4.2.3 Nye arter i Norge og andre sjeldenheter (ikke rødlistevurderte). 12

5. FULLSTENDIG ARTSLISTE. 12

Litteratur 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 82-
0. SAMMENDRAG:

 

I løpet av fagkurset som ble avholdt i Kongsvinger i Hedmark ble det funnet 484 sopptaksa. Det ble undersøkt i alt 14 lokaliteter i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner. Sopphøsten var brukbar på dette tidspunktet. Det ble først og fremst funnet mykorrhizasopper i slektene slørsopper, kremler og risker. Det ble gjort flere funn av rosenfotkremle som er oppført som sårbar på rødlista. Den resupinate thelophoraceen Tomentella badia ble funnet som ny for Norge. 25 deltagere deltok på kurset.

 

 

1. INNLEDNING

 

Årets fagkurs ble avholdt 25.8.-28.8.2004 i Kongsvinger i Hedmark fylke, med base på Bæreia sør for Kongsvinger by. Det var åpent for soppkartleggingsprosjektets regionsansvarlige. Det var totalt 25 deltagere på kurset. I tillegg deltok en del medlemmer av Kongsvinger Soppforening på turer og bestemmelsesarbeid. Regionsansvarlig Irene Tangen, medlem i Kongsvinger Soppforening, tok initiativet til å få avholdt kurset i området. Hun hadde lagt ned et meget stort arbeide med å finne fram til en plass å bo og arbeide, og å finne egnede lokaliteter. Hun hadde også lagt innsats i å involvere grunneiere og medlemmer i Kongsvinger Soppforening.

 

Kurset hadde fokus på kartlegging og kartleggingsmetodikk, herunder bruk av gps. Det var ikke lagt opp til fokus på spesielle arter eller grupper, og med konservator emeritus Sigmund Sivertsen (Vitenskapsmuseet, Trondheim) tilstede, ble det meste nøye gjennomgått.

 

Hver lokalitet ble besøkt av en gruppe på fire-fem kursdeltakere. I alt ble 14 lokaliteter undersøkt, henholdsvis 11 i Kongsvinger og 3 i Sør-Odal. Det ble gjort best mulige totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte og bestembare sopparter ble registrert. Funnsted for arter som ble belagt ble angitt med GPS med 10 x 10 m nøyaktighet så langt som mulig. Dette ble også gjort for rødlistearter og andre uvanlige arter som ikke ble belagt.

 

Vanlige, lett bestembare arter ble notert på en kryssliste i felt (angitt med "Field Note" i databasen), mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter ble tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopering) etter turene. Innsamlet materiale ble hver kveld satt ut på utstilling slik at kursdeltakerne både kunne øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Benyttet bestemmelseslitteratur var i første rekke Breitenbach & Kränzlin (1992-2005), Hansen & Knudsen red. (1992, 1997, 2000), Heilmann-Clausen & al. (1998), Nylen (2001) og Ryman & Holmåsen (1986), selv om også en rekke andre spesialbøker var tilgjengelige.

 

Et utvalg av det innsamla/utstilte materialet (114 kollekter, for det meste rødlista arter og andre sjeldenheter) ble så tørka og tatt med som belegg til herbariet ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (NHM), hvor det er innlemmet i de mykologiske samlingene (angitt med "O" i databasen). Resten av det innsamla/utstilte materialet (i alt 152 registreringer) ble kasta etter at funnopplysningene (etiketter) ble tatt vare på og er angitt med "P" (prosjekt) i databasen. Det ble i tillegg gjort 1442 artsregistreringer på krysslistene, slik at det samlede antallet registreringer løper opp i 1708.

 

Samtlige belegg og observasjoner er registrert i prosjektets database og er tilgjengelige på internett (http://www.nhm2.uio.no/botanisk/sopp/ ).

 

Vi var ganske heldige med tidspunktet for kurset, da det hadde vært godt med regn i deler av august. Det er alltid spenning ved å ha et slikt arrangement relativt tidlig på høsten, men sesongen 2005 sett under ett var tidspunktet gunstig valgt.

 

484 forskjellige arter ble funnet og bestemt (se kap.5), hvilket er et bra antall. Hovedmengden av de registrerte artene er mykorrhizasopper knyttet til barskoger. Når det gjelder rødlistearter ble det registrert 32 funn av 24 ulike arter (se kap. 4) som er oppført i nasjonal rødliste.

 

Fagkurset kunne i år gjennomføres takket være SABIMAs midler i rødlisteprosjektet. Det ble også søkt midler hos Fylkesmannen i Hedmark og de bidro med kr. 8000,- til registreringer i Særkilamp naturreservat (se egen rapport Hanssen 2005).

 

 

2. DELTAKERNE

 

Tabell 1 viser en liste over deltagerne på fagkurset.

 

 

Tabell 1. Liste over deltagere på fagkurs i Kongsvinger i Hedmark 2005.

Blikra

Kari

Stavanger

RA-Rogland

Bollingmo

Gunvor

Skien

RA-Telemark

Enzensberger

Tanaquil

Vang i Valdres

RA-Oppland

Eriksen

Harald

Sande i Sunnfjord

RA-Sunnfjord

Flatabø

Geir

Ulvik

RA-Indre Hordaland

Geelmuyden

Knut

Hjellestad

ekstra

Gjestland

Marthe

Trondheim

ekstra

Hanssen

Even W.

Oslo

Dagl.Leder

Johannesen

Eddi

Oslo

Styret

Karlsen

Hermod

Fredrikstad

RA- Østfold nord

Krømer

Berit

Vestfossen

RA-Buskerud sør

Molia

Anne

Nesodden

RA-Akershus/Follo

Myhre

Hans

Nes på Hedmarken

RA-Hedmark/Hedmarken

Nilsen

Terje Spolén

Tyristrand

RA-Buskerud nord

Olsen

Hege

Tistedal

ekstra

Pousi

Terhi

Hjellestad

RA-Ytre Hordaland

Handberg

Gry

Elverum

RA-Hedmark/Østerdal sør

Sivertsen

Sigmund

Trondheim

Styret

Solem

Thyra

Trondheim

RA- Sør Trøndelag

Strømsøe

Grete

(Sandefjord) Kolbotn

RA-Vestfold

Stærnes

Ann Britt Hals

Rollag

Buskerud vest

Tangen

Irene

Kongsvinger

RA-Hedmark/Glåmdalen

Walter

Inger Lise

Oslo

RA-Akershus/Oslo

Weme

Eva

Halden

RA-Østfold sør

Åsrum

Synnøve

Larvik

RA-Vestfold/Larvik

 

 

 

Kursdeltagerne ved Kongsvinger Festning ved avslutningen av kurset. Foto: Edvin W. Johannesen.

 

 

 

3. LOKALITETENE/OMRÅDEBESKRIVELSE

 

Det var områder i kommunene Sør-Odal og Kongsvinger i Hedmark som ble undersøkt. De fleste områdene lå i skog, hvor overveiende barskog dominerte. Lokalitetene var valgt ut på bakgrunn av den lokalkunnskapen Kongsvinger Soppforening og Kongsvinger kommune ved miljøvernleder satt inne med.

 

I utgangspunktet ble det valgt ut seks lokaliteter til fredag, sju til lørdag, og to til søndag. Ei gruppe delte sin lokalitet i to på lørdag slik at vi opererer med 16 lokaliteter. Hvilke personer som har undersøkt de ulike lokalitetene går fram av etikettinformasjon som er søkbar på internett (http://www.nhm2.uio.no/botanisk/sopp/ ). Her kan man også se hvem som eventuelt har gjort bestemmelsen eller konfirmert den, hvis det er andre en finner. Søket gjøres ved å angi kommune og lokalitetsnavn.

 

3.1 Første registreringsdag; fredag 26.8.2005

3.1.1 Bæreia -Rålia (Kongsvinger kommune)

UTM: PM 642-647 712-720- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Variert middelsrik granskog med innslag av småbregne-, storbregne og lågurtgranskog. Grasmark med noe slåtteeng.
Området hadde en del arter som liker rikere barskog, men ingen spesielt sjeldne arter. Slørsopper Cortinarius (16 taksa), risker Lactarius (10 taksa), kremler Russula (9 taksa) og fluesopper Amanita (5 taksa) var de vanligste slektene. Den rødlista barksoppen rynkeskinn Phlebia centrifuga ble funnet på en granlåg. På grasmarka virka det noe tørt. Det ble funnet fire arter vokssopper, deriblant brunfnokket vokssopp Hygrocybe helobia.

 

 

3.1.2 Edsberg(Sør-Odal kommune)
UTM: PM 596-602 816-821- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barskog med lauvinnslag og åpne sletter på kalkholdig grunn. Blåveisområde
Området er middelsrikt og mykorrhizaarter innen slektene slørsopper, kremler og risker dominerte. Det ble funnet enkelte sjeldne arter som karminslørsopp Cortinarius anthracinus, blå slimslørsopp Cortinarius salor og lærskjegghatt Ripartites metrodii. Den krevende kalksotgråhatt Lyophyllum deliberatum ble her funnet som ny for Hedmark fylke.

 

3.1.3 Odals Værk (Sør-Odal kommune)
UTM: PM 586-588 826-828- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barskog med lauvinnslag, temmelig rikt
Området var ikke spesielt artsrikt, med rundt 80 taksa funnet. Det ble heller ikke påvist rødlistearter eller andre sjeldne arter.

 

3.1.4 Duvåsberget (Sør-Odal kommune)
UTM: PM 543-552 820-828- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barskog med lauvinnslag, variert. Rik flora på kalkholdig grunn.

Duvåsberget var den tredje artsrikeste lokaliteten som ble registrert under kurset med 138 arter. Rødlistearten rank korallsopp Ramaria stricta ble funnet her. Videre ble den uvanlige kremla Russula brunneomaculata funnet to ganger, noe som også var tilfelle for oliven svovelriske Lacatarius olivinus som har svært få funn i Norge fra før. Flammeslørsopp Cortinarius callisteus (som lukter damplokomotiv fyrt med steinkull!) ble funnet her som ny for Hedmark. (Den ble samme dag funnet på Berger.)

3.1.5 Rastaberget (Kongsvinger kommune)
UTM: UG 352-357 736-740- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Næringsrik løvblandingsskog med innslag av gran. Lågurt. Blåveis
Rastaberget var den klart artsrikeste lokaliteten med 175 taksa registert. Rødlisteartene ametystkremle Russula amethystina, beltebrunpigg Hydnellum concrescens og seig østerssopp Pleurotus dryinus ble funnet. Området var rikt på kremler, risker og slørsopper.

 

3.1.6 Berger (Kongsvinger kommune)
UTM: UP 683-687 043-053 - M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Varierte gran og furuskoger, fattig og middels rikt
Området er middelsrikt. Det ble funnet krevende og rødlistete arter som gulskivevokssopp Hygrophorus karstenii og klumpfotsopp Leucocortinarius bulbiger. Flammeslørsopp Cortinarius callisteus ble funnet her som ny for Hedmark fylke (ble også samme dag funnet to ganger i Duvåsberget).

 

 

 

 

3.2 Andre registreringsdag; lørdag 27.8.2005

3.2.1 Liermoen (Kongsvinger kommune)

UTM: UG 357-359 706-708- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Furumo med bærlyngbarblandingsskog og granli med blåbærskog
Lokaliteten består av en tørr furumo og en frodigere granskogsli. Den ansees alt i alt som relativt fattig. Slørsopper og kremler var de mest artsrike gruppene, men de var relativt fåtallige. Ingen rødlistearter påvist.

3.2.2 Lierfløyta (Kongsvinger kommune)

UTM: UG 362-367 699-702- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Furuskog på sandbunn, lavfuruskog og bærlyng-barblandingsskog
Furuskogen var her tydeligvis noe mer spennende enn på Liermoen (se over).

Blåfotstorpigg Sarcodon glaucopus som er rødlista som sårbar, er den mest prominete arten. Det ble også funnet et funn hver av rødlisteartene svart sølvpigg Phellodon niger og fururiske Lactarius musteus.

 

 

3.2.3 Granlivarden (Kongsvinger kommune)
 UTM: UG 368-375 712-714- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi:
Lavfuruskog, bærlyng/barblandingskog, kalklågurtskog, storbregne– og høgstaude granskog.


Området er variert, men det var bare middels artsrikt på sopp. Det var slørsopper, kremler, risker og fluesopper som dominerte her også. Det ble funnet fire arter av skrubb Leccinum. Den sårbare børsteseigsoppen Marasmius cohaerens ble funnet i kalklågurtskogen. Dette er første funn av denne arten i Hedmark. Andre rødlistearter var fururiske Lactarius musteus og skarp orekremle Russula alnetorum.

 

3.2.4 Overud (Kongsvinger kommune)
 UTM: UG 341-376 711-749- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barblandingsskog, storbregne- og lågurtgranskog.

Området er relativt rikt og det ble påvist et brukbart mangfold av sopper, mest innen risker (17 arter) og kremler (13 arter). Ellers var det god variasjon med vedboende arter og strøsopper. Det ble funnet fire rødlistearter, deriblant rosenfotkremle Russula roseipes som er sårbar (v). De andre var vassbelteriske Lactarius aquizonatus, fururiske og duftkorallsopp Ramaria gracilis.

 

 

3.2.5 Særkilamp (Kongsvinger kommune)
 UTM: UP 691-694 003-009 - M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barskog, myr

Det var klart mest sopp å finne i granskogen, mens det i furuskogene (lavfuruskog, røsslyngfuruskog) og overgangen mot myr var veldig lite sopp. Det ble registrert hovedsakelig arter som har ektomykorrhiza (sopprot) med gran, furu og bjørk. Gode eksempler på dette er slektene slørsopper med 22 arter, risker med 10 arter, kremler 10 arter og kusopper 3 arter. Artsutvalget synes også å være typisk for et surbunnsmiljø med en god humus-oppbygning. 21 registrerte arter kan regnes som vedboende (svakhetsparasitter og saprotrofer). Av sjeldne og spesialiserte arter ble det registrert lite. Ingen rødlistearter ble funnet. Se forøvrig egen rapport om området (Hanssen 2005).

 

3.2.6 Bolneset (Kongsvinger kommune)
 UTM: UP 679-680 005-009 - M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Lerkeskog med stort innslag av nitrofile arter i feltskiktet.

Området er temmelig uegnet som soppområde, overgrodd som det er med næringskrevende planter. Lerkesoppen Suillus grevillei ble funnet. Artsfattig.

 

3.2.7 Gjermshus (Kongsvinger kommune)
 UTM: UG 377-385 704-709 - M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Blåbær- og storbregnegranskog, samt rikere lauvskog med innslag av hassel

Barskogen var ganske sopprik og artsrik, men ingen spesielle arter eller rødlistearter ble funnet. I den rike lia med hassel vokste hasselkjuke Dichomitus campestris som ikke var registrert i Kongsvinger tidligere.

 

3.2.8 Dronningens Utsikt (Kongsvinger kommune)
 UTM: - M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Barskog med noe lauvinnslag i varierende terreng med rik flora, mye lågurtskog
Dronningens utsikt var det nest artsrikeste området som ble registrert under kurset med 160 taksa. Rødlisteartene rosenfotkremle, gråkjuke Boletopsis leucomellaena og kjerneklubbe Podostroma alutaceum ble funnet, førstnevnte listet som sårbar. Den krevende barskogsarten fagerbrunpigg Hydnellum geogenoium med kromgule farger ble funnet her. Oliven svovelriske Lactarius olivinus med svært få funn på landsbasis, vokste også i området.

 

 

3.4 Tredje registreringsdag; søndag 28.8.2005

3.4.1 Vardåsen –luftforsvarets område (Kongsvinger kommune)

UTM: PM 649-662 788-798- M711: - UTM-type: WGS 84
Økologi: Gråorskog og blåbærgranskog med et visst innslag av furu.
 

Hovedmålet her var å registrere en frodig gråorskog som var ganske artsrik. Rødlistearten hvit vedkorallsopp Lentaria epichnoa (sjelden –R) ble funnet her på ei død rogn. I blåbærgranskogene rundt ble rødlisteartene vassbelteriske og fururiske funnet.

3.4.2 Kongsvinger Festning (Kongsvinger kommune)

UTM: PM 667-671 772-777- M711: - UTM-type: WGS 84

Økologi: Området er variert med naturlig skog med bartrær og lauvinnslag til mer parkmessig landskap med plener, grasmark og edellauvtrær.

 

Området hadde ikke det helt store mangfoldet av sopp, men skilte seg likevel en del ut fra de mange barskogsområdene som ble undersøkt i løpet av kurset. Det var et brukbart innslag av strøsopper, bl.a. ble fem arter av hettesopper Mycena funnet. Rødlistearten spiss vokssopp Hygrocybe persistens (hensynskrevende- DC)som er en ganske tidlig grasmarksvokssopp ble funnet på flere steder. Grå åmeklubbe Cordyceps entomorrhiza var et interessant funn. Den er rødlistet som hensynskrevende (DC). Rosenfotkremle ble også funnet her, for tredje gang under kurset.

 

 

4. GENERELT OM SOPPFUNNENE

Artslisten viser altså 484 arter og det er et bra antall. Det forteller både om en god sesong og variasjon i lokaliteter. Hovedtyngden av arter tilhører slekter og grupper som er mykorrhizasopper i barskog. Det er naturligvis også tidlige høstarter som dominerer. Kremler Russula utgjorde et fint innslag med 44 arter og av risker Lactarius var det 35 arter. Likevel er det den store slekta slørsopper Cortinarius som også her var tallrikest med 51 arter. Fluesoppene Amanita var representert med 10 arter og en varietet. To slekter mykorrhizasopp som vanligvis kommer seinere på høsten var mer beskjedent representert, nemlig skogvokssopper Hygrophorus med åtte arter og musseronger Tricholoma med sju arter. Av mykorrhizasopp som ikke er skivesopp ble det funnet seks arter brunpigger Hydnellum og åtte arter Ramaria (to av dem er strøsopper).

 

Av strøsopper var hettesoppene Mycena representert med 14 arter og rødskivesopp Entoloma med åtte arter. Det ble funnet en del kjuker og andre vedboende arter, og av disse var ildkjukeslekta Phellinus best representert med seks arter.

 

 

5. FUNN AV SJELDNE ARTER (RØDLISTA OG ANDRE)

 

Vi gjør oppmerksom på at de kommenterte funnene hovedsakelig er vurdert ut fra hva som ligger tilgjengelig i databasen på nettet (NSD 2006), dvs. registreringer fra herbariene i Oslo og Bergen, prosjektregistreringer, krysslister, og noen litteraturhenvisninger som er lagt inn i databasen i Oslo. En samla oversikt over rødlistearter med rødlistekategori er vist i tabell 2.

 

4.1 Rødlistearter

Det ble registrert totalt 32 rødlistefunn på kurset, som fordeler seg på 6 i kategori V, 11 i kategori DC og 15 i kategori R. Antall rødlistearter er 24 og de er vist i tabell 2.

 

Tabell 2. Rødlistearter funnet på fagkurset på Kongsvinger, Hedmark 25.-28.8.2005

Gyldig navn

Norsk navn

R.-kat.

Boletopsis leucomelaena

gråkjuke

DC

Cordyceps entomorrhiza

grå åmeklubbe

DC

Cortinarius anthracinus

karminslørsopp

R

Cortinarius salor

blå slimslørsopp

R

Hydnellum concrescens

beltebrunpigg

DC

Hygrocybe persistens

spiss vokssopp

DC

Hygrophorus karstenii

gulskivevokssopp

DC

Lactarius aquizonatus

vassbelteriske

R

Lactarius musteus

fururiske

R

Lentaria epichnoa

hvit vedkorallsopp

R

Leucocortinarius bulbiger

klumpfotsopp

DC

Marasmius cohaerens

børsteseigsopp

V

Phellinus ferrugineofuscus

granrustkjuke

DC

Phellodon niger

svart søvlpigg

DC

Phlebia centrifuga

rynkeskinn

DC

Pleurotus dryinus

seig østerssopp

R

Podostroma alutaceum

kjerneklubbe

R

Ramaria gracilis

duftkorallsopp

DC

Ramaria stricta

rank korallsopp

R

Ripartites metrodii

lærskjegghatt

R

Russula alnetorum

skarp orekremle

R

Russula amethystina

ametystkremle

DC

Russula roseipes

rosenfotkremle

V

Sarcodon glaucopus

blåfotstorpigg

V

 

 

 

4.2 Omtale av enkelte rødlistearter og andre sjeldenheter

 4.2.1 Sårbare arter (kategori V)

 

MARASMIUS COHAERENS -børsteseigsopp

Denne seigsoppen var kjent fra rundt 15 funn i Norge før den ble funnet på Granlivarden som ny for Hedmark fylke. Den har hvite sporer, men skiveeggen er brun på grunn av brune cheilo- og pleurocystider og det ser nesten ut som den har brunt sporepulver. Den vokste i kalklågurtskog.

 

 

RUSSULA ROSEIPES -rosenfotkremle

Denne vakre kremla (se forsidebilde) var kjent med 21 registreringer i NSD før kurset. Den ble funnet hele tre ganger, henholdsvis på Overud, Dronningens Utsikt og Kongsvinger Festning. Alle funnene ble gjort i rikere barskog. Den er nye for Hedmark fylke.

 

SARCODON GLAUCOPUS- blåfotstorpigg

Dette er en av de sjeldne jordboende piggsoppene som har mykorrhiza med furu. Den kjennetegnes av blågrønne farger i stilkbasis, tiltrykte skjell på hatten og melaktig lukt. Den ble funnet to steder på Lierfløyta, men er kjent fra Kongsvinger og Hedmark tidligere. Med de to funnene er det nå 31 registreringer i NSD av denne arten.

 

 

4.2.2 Hensynskrevende (kategori DC) og sjeldne arter (kategori R)

 

CORDYCEPS ENTOMORRHIZA –grå åmeklubbe (DC)

Dette er en ascomycet som snylter på og overtar billelarver og-pupper, samt voksne biller som er begravet i bakken. Den er noe klubbeformet med et utvidet grått hode øverst, stilken er mørkere og festet til verten. Det var registrert 35 funn i NSD, før den ble funnet på Kongsvinger Festning som ny for Hedmark fylke.

 

CORTINARIUS SALORblå slimslørsopp (R)

Denne arten vokser i magre barskoger, men er likevel sjelden, med tilsammen 26 registrerte funn i NSD. Funnet ved Edsberg er det første som er registrert for Hedmark fylke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGROCYBE PERSISTENS – spiss vokssopp (DC)

 


Dette er en beitemarkssopp som i sin spisse hatt og farger ligner ganske mye på kjeglevokssopp H. conica. Den svartner imidlertid ikke og er ofte mer gul og oransje i fargene. Den kommer ofte svært tidlig i sesongen. Den ble funnet et par steder på området ved Kongsvinger Festning. Den er funnet hele 164 ganger i følge NSD, men naturlige beitemarker er på tilbakegang på grunn av gjengroing eller gjødsling.


Spiss vokssopp  Foto: Edvin W. Johannesen

 

 

LACTARIUS AQUIZONATUS –vassbelteriske (R).

Dette er en ganske stor riske som nok krever noe baserikdom. Den kjennetegnes bl.a. av vasstrukne belter i hatten og et rosaskjær på skivene. Den er sjelden eller dårlig kjent i Norge. Den ble funnet både på Overud og Vardåsen under kurset. Dette var henholdsvis funn nr. 11 0g 12 i Norge i følge NSD.

 

 

LACTARIUS MUSTEUS -fururiske (R)

Den er kjennetegnet av sine lyse farger over det hele som går over mot litt gulbrunt. Den har et hvitt, ganske fast kjøtt som er noe skarpt i smaken. Fururiske er en art vi har lært å kjenne som ganske hyppig forekommende på furumoene med lav og mose i Elverumsområdet. Den ble da også funnet fem ganger under kurset. Det er nå i alt 56 funn i NSD.

 

 

PODOSTROMA ALUTACEUM –kjerneklubbe (DC)

Dette er en kjernesopp (Ascomycet) som minner litt om en klubbesopp (Clavaria). Den er en strøsopp. Den ble funnet ved Dronningens Utsikt i nålestrø under gran. Det er 17 registreringer i NSD av denne tidligere.

 

RUSSULA cf. AMETHYSTINA –ametystkremle (DC)

Dette er en ganske sjelden barskogsart med farger i blåfiolett til lilla og oliven. Den blir slimete i fuktig vær og man kan trekke hatthuden av over halvparten (Marstad 2004). Den vokste på granstrø under gran på Rastaberget. Det er angitt 11 funn i NSD tidligere. Bestemmelsen er noe usikker.

 

4.2.3 Nye arter i Norge og andre sjeldenheter (ikke rødlistevurderte).

 

CORTINARIUS COLUS -rødfotslørsopp. Den vokste i granskog med barstrø. Lokalisering UTM(WGS84): UG 6168 7528. Funnet fra Særkilampi er bare det tredje registrerte i Norge av denne arten (NSD 2005). Dette er en Telamonia som er typisk for sure til intermediære barskoger med gran. Den er sannsynligvis sterkt underrapportert, men er relativt lett å kjenne med sitt rødrosa skjær på stilken.

 

LACTARIUS OLIVINUS- oliven svovelriske. Dette er en relativt liten svovelriske som liker seg på kalkrik, fuktig grunn. Hatten kjennetegnes av å mangle soner, men har tiltrykte skjell. Melkesaften blir umiddelbart sitrongul i brudd. Den er relativt nylig beskrevet fra det nordlige Sverige (1984) og er derfor lite kjent fra Norge. Det var registrert fire funn i NSD før kurset og her ble den funnet i alt tre ganger, to funn i Duvåsberget og ett funn ved Dronningens Utsikt. Arten er ny for Hedmark fylke.

 

LACTARIUS QUETICOLOR-blåkjøttriske og LACTARIUS FENNOSCANDICUS

Detter er to matrisker som er lite kjent i Norge. Blåkjøttriske var før kurset registrert fem ganger i NSD og ble funnet to ganger, på Lierfløyta og ved Dronningens Utsikt. Ny for Hedmark fylke. Denne vokser under furu, og er som ung ofte blå i hatthuden. Den andre arten vokser under gran, og kjennetegnes på sin markert sonete hatt med grålilla fargenyanser. Den hadde seks funn i NSD fra før. Under kurset ble den funnet tre ganger (Duvåsberget, Edsberg og Rastaberget). Den har nå sin hovedtyngde av funn i Hedmark (alt fem).

 

RUSSULA PALLESCENS - ”nordlig støvkremle”. Dette er en art som i Norge ikke har vært kjent før i de seinere år til tross for at den er beskrevet fra Finland på 1800-tallet. Den vokser med gran og er nok ikke så uvanlig. Den har sannsynligvis vært forvekslet med støvkremle R. farinipes som er en sørlig lauvskogsart (Marstad 2004). Det var bare en registrering av denne i NSD tidligere, fra Trysil kommune.

 

TOMENTELLA BADIA – Dette er en brun resupinat thelephoracé som ble funnet på undersiden av ei furu på Liermoen. Mye tyder på at den er ny for Norge! Den er ikke registrert i NSD før, og den er heller ikke angitt for Norge i Nordic Macromycetes (Hansen & Knudsen 1997).

 

 

5. FULLSTENDIG ARTSLISTE

 

Lista (tabell 3) er basert på herbariebelegg, prosjektregistreringer og krysslister tatt på fagkurset.

 

Tabell 3. Fullstendig artsliste fra fagkurs i soppkartlegging i Kongsvinger i 2005

LATINSK NAVN

NORSK NAVN

Agaricus arvensis

Åkersjampinjong

Agaricus silvaticus

Blodsjampinjong

Agaricus silvicola

Snøballsjampinjong

Agrocybe arvalis

Knollåkersopp

Albatrellus confluens

Franskbrødsopp

Albatrellus ovinus

Fåresopp

Amanita battarrae

Sonet ringløs fluesopp

Amanita crocea

Gul ringløs fluesopp

Amanita fulva

Brun ringløs fluesopp

Amanita islandica

 

Amanita muscaria

Rød fluesopp

Amanita porphyria

Svartringfluesopp

Amanita regalis

Brun fluesopp

Amanita rubescens

Rødnende fluesopp

Amanita vaginata

Grå ringløs fluesopp

Amanita vaginata var. alba

Hvit ringløs fluesopp

Amanita virosa

Hvit fluesopp

Antrodia serialis

Rekkekjuke

Armillaria borealis

Skoghonningsopp

Armillaria gallica

 

Armillaria ostoyae

Mørk honningsopp

Arrhenia acerosa

Stilkmosekantarell

Arrhenia cf. lobata

Stor mosekantarell

Ascocoryne sarcoides

Søskenfiolbeger

Asterophora lycoperdoides

Brun snyltehatt

Auriscalpium vulgare

Konglepiggsopp

Basidioradulum radula

Tannsopp

Bisporella citrina

Gult dvergbeger

Bjerkandera adusta

Svartrandkjuke

Bjerkandera fumosa

Røykkjuke

Bolbitius titubans

Halmsopp

Boletopsis leucomelaena

Gråkjuke

Boletus badius

Svartbrun rørsopp

Boletus edulis

Steinsopp

Boletus pascuus

Ruterørsopp

Boletus pinophilus

Rødbrun steinsopp

Boletus subtomentosus

Fløyelsrørsopp

Calocera cornea

Dverggaffel

Calocera furcata

Grandverggaffel

Calocera viscosa

Gullgaffel

Calvatia utriformis

Ruterøyksopp

Cantharellus cibarius

Kantarell

Cantharellus tubaeformis

Traktkantarell

Cerrena unicolor

Labyrintkjuke

Chalciporus piperatus

Pepperrørsopp

Chlorociboria aeruginosa

Storsporet grønnbeger

Chondrostereum purpureum

Sølvglanssopp

Chroogomphus rutilus

Rabarbrasopp

Clavaria purpurea

Gråfiolett køllesopp

Clavariadelphus ligula

Liten klubbesopp

Clavariadelphus pistillaris

Stor klubbesopp

Clavariadelphus truncatus

Granklubbesopp

Claviceps purpurea

Meldrøye

Clavulina cristata

Kamfingersopp

Clavulinopsis laeticolor

Rødgul småkøllesopp

Clitocybe catinus

Hvit sommertraktsopp

Clitocybe clavipes

Klubbetraktsopp

Clitocybe fragrans

Hvit anistraktsopp

Clitocybe gibba

Sommertraktsopp

Clitocybe odora

Grønn anistraktsopp

Clitopilus prunulus

Melsopp

Collybia acervata

Knippeflathatt

Collybia cirrhata

Snylteflathatt

Collybia cookei

Gulknollet flathatt

Collybia tuberos

Spissknollet flathatt

Coltricia perennis

Sandkjuke

Conocybe albipes

Hvit kjeglesopp

Coprinus atramentarius

Grå blekksopp

Coprinus micaceus

Glimmerblekksopp

Cordyceps entomorrhiza

Grå åmeklubbe

Cortinarius alboviolaceus

Lysfiolett slørsopp

Cortinarius anomalus

Bjørkeslørsopp

Cortinarius armillatus

Rødbelteslørsopp

Cortinarius balteatus

Lærslørsopp

Cortinarius bataillei

Oransjefotslørsopp

Cortinarius bivelus

Tobelteslørsopp

Cortinarius brunneus

Mørkbrun slørsopp

Cortinarius callisteus

Flammeslørsopp

Cortinarius camphoratus

Blåkjøttbukkesopp

Cortinarius cinnamomeus

Kanelslørsopp

Cortinarius claricolor

Klyngeslørsopp

Cortinarius collinitus

Blåbelteslørsopp

Cortinarius colus

Rødfotslørsopp

Cortinarius crassus

Brødslørsopp

Cortinarius croceus

Sennepslørsopp

Cortinarius cyanites

Rødnende slørsopp

Cortinarius delibutus

Gul slørsopp

Cortinarius evernius

Lillastilket slørsopp

Cortinarius fervidus

Rustskivekanelslørsopp

Cortinarius flexipes

Pelargoniumslørsopp

Cortinarius fulvescens

Kjegleslørsopp

Cortinarius gentilis

Gulbelteslørsopp

Cortinarius glaucopus

Fibret slørsopp

Cortinarius huronensis var. huronensis

Myrslørsopp

Cortinarius infractus

Galleslørsopp

Cortinarius laniger

Ullringslørsopp

Cortinarius limonius

Oransjeslørsopp

Cortinarius malicorius

Gulkantslørsopp

Cortinarius mucosus

Sleipslørsopp

Cortinarius multiformis

Moltegul slørsopp

Cortinarius paragaudis

Falsk rødbelteslørsopp

Cortinarius percomis

Duftslørsopp

Cortinarius pholideus

Brunskjellet slørsopp

Cortinarius porphyropus

Lillaflekket slørsopp

Cortinarius quarciticus

Kvartsittslørsopp

Cortinarius rubellus

Spiss giftslørsopp

Cortinarius saginus

Grankransslørsopp

Cortinarius salor

Blå slimslørsopp

Cortinarius salor ssp. transiens

Oliven slimslørsopp

Cortinarius sanguineus

Blodrød kanelslørsopp

Cortinarius scaurus

Grønnskiveslørsopp

Cortinarius semisanguineus

Rødskivekanelslørsopp

Cortinarius spilomeus

Rustskjellet slørsopp

Cortinarius stillatitius

Honningslørsopp

Cortinarius subtortus

Oliven myrslørsopp

Cortinarius traganus

Brunkjøttbukkesopp

Cortinarius trivialis

Raspslørsopp

Cortinarius uliginosus

Kopperslørsopp

Cortinarius umbrinolens

Jordslørsopp

Cortinarius variicolor

Blåkantslørsopp

Cortinarius varius

Klumpslørsopp

Cortinarius vibratilis

Bitterslørsopp

Crepidotus applanatus

Glatt muslingsopp

Crepidotus inhonestus

Gulskivemuslingsopp

Crepidotus variabilis

Vrangmuslingsopp

Crucibulum laeve

Vanlig brødkorg

Cudonia circinans

Hjelmmorkel

Cudonia confusa

Ensfarget hjelmmorkel

Cystoderma amianthinum

Okergul grynhatt

Cystoderma granulosum

Rødbrun grynhatt

Cystoderma terrei

Sinobergrynhatt

Cytidia salicina

Vierblodsopp

Dacrymyces stillatus

Vanlig tåresopp

Datronia mollis

Skorpekjuke

Dichomitus campestris

Hasselkjuke

Entoloma asprellum

Blåstilket rødskivesopp

Entoloma cetratum

Oker rødskivesopp

Entoloma nidorosum

Lutrødskivesopp

Entoloma nitidum

Koboltrødskivesopp

Entoloma papillatum

Vorterødskivesopp

Entoloma rhodopolium

Lumsk rødskivesopp

Entoloma sericellum

Silkerødskivesopp

Entoloma sericeum

Beiterødskivesopp

Entoloma turbidum

Sumprødskivesopp

Exidia cartilaginea

Bruskbevre

Exidia glandulosa

Svartbevre

Exidia recisa

Seljebevre

Exidia saccharina

Kandisbevre

Fayodia gracilipes

Tussehatt

Fomes fomentarius

Knuskkjuke

Fomitopsis pinicola

Rødrandkjuke

Fuligo muscorum

 

Fuligo septica

Trollsmør

Galerina marginata

Flatklokkehatt

Ganoderma applanatum

Flatkjuke

Ganoderma lucidum

Lakk-kjuke

Gerronema chrysophyllum

Gullmosehatt

Gloeophyllum sepiarium

Vedmusling

Gloeoporus dichrous

Tofargekjuke

Gomphidius glutinosus

Sleipsopp

Gomphidius roseus

Rosa sleipsopp

Gymnopilus picreus

Furubittersopp

Gymnopilus sapineus

Fregnebittersopp

Gymnopus confluens

Klyngeflathatt

Gymnopus dryophila

Blek flathatt

Gymnopus ocior

Strengeflathatt

Gymnopus peronata

Pepperflathatt

Gymnosporangium cornutum

 

Gyromitra infula

Bispelue

Hapalopilus nidulans

Kanelkjuke

Hebeloma crustuliniforme

Vanlig reddiksopp

Hebeloma edurum

Kakaoreddiksopp

Hebeloma mesophaeum

Slørreddiksopp

Hebeloma sinapizans

Stor reddiksopp

Helvella lacunosa

Mørk høstmorkel

Helvella macropus

Lodden begermorkel

Heterobasidion annosum

Rotkjuke

Heyderia abietis

Granklubbemorkel

Humaria hemisphaerica

Blekt fløyelsbeger

Hydnellum aurantiacum

Oransjebrunpigg

Hydnellum concrescens

Beltebrunpigg

Hydnellum ferrugineum

Rustbrunpigg

Hydnellum geogenium

Fagerbrunpigg

Hydnellum peckii

Skarp rustbrunpigg

Hydnellum suaveolens

Duftbrunpigg

Hydnum repandum

Blek piggsopp

Hydnum rufescens

Rødgul piggsopp

Hygrocybe conica

Kjeglevokssopp

Hygrocybe helobia

Brunfnokket vokssopp

Hygrocybe insipida

Liten vokssopp

Hygrocybe lepida

Kantarellvokssopp

Hygrocybe persistens

Spiss vokssopp

Hygrocybe virginea

Krittvokssopp

Hygrophoropsis aurantiaca

Falsk kantarell

Hygrophorus agathosmus

Duftvokssopp

Hygrophorus camarophyllus

Sotvokssopp

Hygrophorus erubescens

Rødflekket vokssopp

Hygrophorus karstenii

Gulskivevokssopp

Hygrophorus korhonenii

Stor olivenvokssopp

Hygrophorus olivaceoalbus

Olivenbrun vokssopp

Hygrophorus piceae

Hvit granvokssopp

Hygrophorus pustulatus

Mørkprikket vokssopp

Hymenochaete cinnamomea

Kanelbroddsopp

Hymenochaete tabacina

Tobakkbroddsopp

Hymenoscyphus virgultorum

Kvistbeger

Hypholoma capnoides

Vanlig svovelsopp

Hypholoma elongatum

Gul myrsvovelsopp

Hypholoma fasciculare

Besk svovelsopp

Hypholoma lateritium

Teglrød svovelsopp

Hypholoma marginatum

Kjeglesvovelsopp

Hypholoma radicosum

Rotsvovelsopp

Hypocrea pulvinata

Kjukeputesopp

Hypocrea rufa

Brun putesopp

Hypomyces chrysospermus

Rørsoppsnylter

Hypoxylon fuscum

Hasselkullsopp

Hypoxylon multiforme

Bjørkekullsopp

Inocybe cookei

Gul knolltrevlesopp

Inocybe geophylla var. geophylla

Silketrevlesopp

Inocybe geophylla var. lilacina

Lilla silketrevlesopp

Inocybe grammata

Lyspuklet trevlesopp

Inocybe lanuginosa

Skjelltrevlesopp

Inocybe maculata

Stor knolltrevlesopp

Inocybe rimosa

Spiss trevlesopp

Inonotus obliquus

Kreftkjuke

Inonotus radiatus

Orekjuke

Ischnoderma benzoinum

Tjærekjuke

Laccaria amethystina

Ametystsopp

Laccaria bicolor

Tofargelakssopp

Laccaria laccata

Vanlig lakssopp

Laccaria proxima

Stor lakssopp

Lactarius aquizonatus

Vassbelteriske

Lactarius aspideus

Vierriske

Lactarius aurantiacus

Branngul riske

Lactarius badiosanguineus

Svartrød riske

Lactarius camphoratus

Duftriske

Lactarius deterrimus

Granmatriske

Lactarius duplicatus

Lappriske

Lactarius fennoscandicus

 

Lactarius flexuosus

Bølgeriske

Lactarius fuliginosus

Røykriske

Lactarius glyciosmus

Kokosriske

Lactarius helvus

Lakrisriske

Lactarius hemicyaneus

Blåkjøttmatriske

Lactarius hysginus

Fagerriske

Lactarius leonis

 

Lactarius lignyotus

Sotriske

Lactarius lilacinus

Lillariske

Lactarius mammosus

Mørk kokosriske

Lactarius musteus

Fururiske

Lactarius necator

Svartriske

Lactarius obscuratus

Oliven oreriske

Lactarius olivinus

Oliven svovelriske

Lactarius picinus

Bekriske

Lactarius pubescens

Blek skjeggriske

Lactarius repraesentaneus

Fiolett svovelriske

Lactarius rufus

Rødbrun pepperriske

Lactarius scrobiculatus

Svovelriske

Lactarius spinosulus

Skjellriske

Lactarius theiogalus

Gulmelksøtriske

Lactarius torminosus

Skjeggriske

Lactarius trivialis

Hulriske

Lactarius tuomikoskii

Sumpsvovelriske

Lactarius utilis

Blek hulriske

Lactarius uvidus

Gråfiolett riske

Lactarius vietus

Gråriske

Lactarius zonarioides

Granbelteriske

Laeticorticium roseum

Blekrosa barksopp

Leccinum aurantiacum

Ospeskrubb

Leccinum niveum

Myrskrubb

Leccinum piceinum

Granskrubb

Leccinum scabrum

Brunskrubb

Leccinum variicolor

Svartskrubb

Leccinum versipelle

Rødskrubb

Leccinum vulpinum

Furuskrubb

Lentaria epichnoa

Hvit vedkorallsopp

Lentinellus omphalodes

Sagsopp

Lentinus conchatus

Stor lærhatt

Lentinus suavissimus

Duftlærhatt

Leocarpus fragilis

Sjokoladeegg

Leotia lubrica

Slimmorkel

Lepiota clypeolaria

Filtskjellet parasollsopp

Lepiota ventriosospora

Gulfiltet parasollsopp

Lepista flaccida

Gulbrun ridderhatt

Lepista gilva

Oker ridderhatt

Leptoporus mollis

Kjøttkjuke

Leucocortinarius bulbiger

Klumpfotsopp

Leucopaxillus giganteus

Kjempetraktmusserong

Limacella glioderma

Melsneglehatt

Lycogala epidendum

Ulvemelk

Lycoperdon cf. lividum

Sandrøyksopp

Lycoperdon perlatum

Vorterøyksopp

Lycoperdon pyriforme

Pærerøyksopp

Lycoperdon umbrinum

Skogrøyksopp

Lyophyllum connatum

Hvit knippesopp

Lyophyllum decastes

Grå knippesopp

Lyophyllum deliberatum

Kalksotgråhatt

Lyophyllum palustre

Myrgråhatt

Macrolepiota rachodes

Rødnende parasollsopp

Marasmius androsaceus

Lyngseigsopp

Marasmius chordalis

Bregneseigsopp

Marasmius cohaerens

Børsteseigsopp

Marasmius epiphyllus

Løvseigsopp

Marasmius rotula

Hjulseigsopp

Marasmius scorodonius

Løksopp

Marasmius wettsteinii

Grannålseigsopp

Megacollybia platyphylla

Tægesopp

Merulius tremellosus

Gelénettsopp

Micromphale perforans

Barnålsopp

Mucilago crustacea

Heksespytt

Mycena epipterygia

Flåhette

Mycena epipterygia var. viscosa

Stor flåhette

Mycena flavoalba

Elfenbenhette

Mycena galericulata

Rynkehette

Mycena galopus

Melkehette

Mycena haematopus

Blodhette

Mycena laevigata

Bruskhette

Mycena leucogala

Kullmelkehette

Mycena megaspora

Myrhette

Mycena polygramma

Sølvhette

Mycena pura

Reddikhette

Mycena rosella

Rosehette

Mycena rubromarginata

Rødkanthette

Mycena sanguinolenta

Kantblodhette

Mycena viridimarginata

Olivenbrun luthette

Mycena zephirus

Flekkhette

Nectria cinnabarina

Rødvorte

Neobulgaria pura

Lysfiolett gelébeger

Oligoporus caesius

Blåkjuke

Oligoporus fragilis

Brunkjuke

Oligoporus stipticus

Bitterkjuke

Oligoporus subcaesius

Blek blåkjuke

Omphalina epichysium

Svart vednavlesopp

Omphalina umbellifera

Torvnavlesopp

Otidea alutacea

Lærøre

Otidea cf. concinna

Fagerøre

Otidea leporina

Hareøre

Otidea onotica

Eseløre

Otidea propinquata

 

Otidea sp.

 

Panaeolus foenisecii

Slåttesopp

Paxillus atrotomentosus

Fløyelspluggsopp

Paxillus filamentosus

Orepluggsopp

Paxillus involutus

Pluggsopp

Peckiella lateritia

Blek riskesnylter

Peckiella luteovirens

Grønn riskesnylter

Peziza alcidis

Elgmøkkbegersopp

Peziza badia

Brun begersopp

Phaeocollybia christinae

Christines topphatt

Phaeocollybia lugubris

Sleip topphatt

Phaeolus schweinitzii

Gulrandkjuke

Phallus impudicus

Stanksopp

Phanerochaete sanguinea

Rødvedbarksopp

Phellinus conchatus

Seljekjuke

Phellinus igniarius

Ildkjuke

Phellinus nigricans

Svart ildkjuke

Phellinus punctatus

Putekjuke

Phellinus tremulae

Ospeildkjuke

Phellinus viticola

Hyllekjuke

Phellodon niger

Svartsølvpigg

Phellodon tomentosus

Beltesølvpigg

Phlebia centrifuga

Rynkeskinn

Phlebia cf. rufa

Labyrintskinn

Pholiota alnicola

Oreskjellsopp

Pholiota flammans

Svovelskjellsopp

Pholiota lenta

Slimskjellsopp

Pholiota mutabilis

Stubbeskjellsopp

Pholiota spumosa

Stiskjellsopp

Piptoporus betulinus

Knivkjuke

Pleurotus dryinus

Seig østerssopp

Pleurotus ostreatus

Blågrå østerssopp

Plicatura nivea

Hvit rynkesopp

Pluteus atricapillus

Vanlig skjermsopp

Pluteus leoninus

Gul skjermsopp

Podostroma alutaceum

Kjerneklubbe

Polyporus brumalis

Grovporet vinterstilkkjuke

Polyporus melanopus

Svartstilkkjuke

Polyporus varius

Sokkjuke

Psathyrella spadicea

Stor knippesprøsopp

Pseudohydnum gelatinosum

Issvullsopp

Ramaria abietina

Grønntuppkorallsopp

Ramaria aurea

Gullkorallsopp

Ramaria cf. flava

Gul korallsopp

Ramaria cf. stricta

Rank korallsopp

Ramaria eumorpha

Grankorallsopp

Ramaria gracilis

Duftkorallsopp

Ramaria paludosa

Blek korallsopp

Ramaria testaceoflava

Mørknende korallsopp

Rhodocollybia butyracea var. butyracea

Rødbrun flathatt

Rhodocollybia butyracea var. asema

Horngrå flathatt

Rhodocollybia maculata

Flekket flathatt

Rhodocollybia prolixa var. distorta

Tannflathatt

Rhytisma acerinum

 Lønnetjæreflekk

Rickenella fibula

Gul nålehatt

Ripartites metrodii

Lærskjegghatt

Rozites caperata

Rimsopp

Russula acrifolia

Skarp røykkremle

Russula adusta

Røykkremle

Russula aeruginea

Grønnkremle

Russula albonigra

Gråsvart kremle

Russula alnetorum

Skarp orekremle

Russula atrorubens

Svartrød kremle

Russula betularum

Blek giftkremle

Russula brunneomaculata

 

Russula cessans

Furukremle

Russula cf. amethystina

Ametystkremle

Russula cf. citrinochlora

 

Russula chloroides

 

Russula claroflava

Mild gulkremle

Russula consobrina

Neslekremle

Russula cyanoxantha

Broket kremle

Russula decolorans

Gulrød kremle

Russula elaeodes

Olivengrønn sildekremle

Russula emetica

Giftkremle

Russula farinipes

Støvkremle

Russula favrei

Brun sildekremle

Russula foetens

Stankkremle

Russula fragilis

Skjørkremle

Russula gracillima

Bjørketårekremle

Russula integra

Mandelkremle

Russula lundellii

Stor bjørkekremle

Russula lutea

Smørkremle

Russula mustelina

Røyskattkremle

Russula nauseosa

Vrangkremle

Russula nigricans

Svartkremle

Russula ochroleuca

Skarp gulkremle

Russula pallescens

“Nordlig støvkremle”

Russula paludosa

Storkremle

Russula postiana

Sprø olivenkremle

Russula puellaris

Frøkenkremle

Russula queletii

Grantårekremle

Russula rhodopoda

Lakkremle

Russula romellii

Hvitstilket lærkremle

Russula roseipes

Rosenfotkremle

Russula sanguinea

Blodkremle

Russula taigarum

Falsk sildekremle

Russula velenovskyi

Stor teglkremle

Russula vesca

Nøttekremle

Russula vinosa

Vinrød kremle

Sarcodon glaucopus

Blåfotstorpigg

Sarcodon imbricatus

Skjellstorpigg

Schizopora paradoxa

Kløyvporesopp

Skeletocutis amorpha

Gullkjuke

Spathularia flavida

Gul spademorkel

Spathularia rufa

Oker spademorkel

Spinellus fusiger

Hettemugg

Stemonitis axifera

Ruststift

Stereum rugosum

Skorpelærsopp

Stereum sanguinolentum

Toppråtesopp

Stropharia aeruginosa

Irrgrønn kragesopp

Stropharia alcis

 

Stropharia semiglobata

Sitronkragesopp

Suillus bovinus

Seig kusopp

Suillus flavidus

Sumpkusopp

Suillus grevillei

Lerkesopp

Suillus luteus

Smørsopp

Suillus variegatus

Sandsopp

Thelephora palmata

Fingerfrynsesopp

Thelephora terrestris

Frynsesopp

Tomentella badia

 

Trametes hirsuta

Raggkjuke

Trametes ochracea

Beltekjuke

Trametes pubescens

Fløyelskjuke

Tremella encephala

Furugelésopp

Tremella foliacea

Bladgelésopp

Trichaptum abietinum

Fiolkjuke

Trichaptum fuscoviolaceum

Tannet fiolkjuke

Tricholoma albobrunneum

Kastanjemusserong

Tricholoma album

Reddikmusserong

Tricholoma fulvum

Bjørkemusserong

Tricholoma inamoenum

Stankmusserong

Tricholoma saponaceum

Såpemusserong

Tricholoma sejunctum var. viridilutescens

Gulkantmusserong

Tricholoma virgatum

Gallemusserong

Tricholomopsis decora

Brungul stubbmusserong

Tricholomopsis rutilans

Rød stubbemusserong

Tubaria conspersa

 

Tubaria furfuracea

Pinnehatt

Tubifera ferruginosa

Bringebærslim

Tylopilus felleus

Gallerørsopp

Typhula uncialis

Staudetrådkølle

Volvariella gloiocephala

Kompostsliresopp

Vuilleminia comedens

Barksprengersopp

Xeromphalia campanella

Stubberusthette

 

Når det gjelder fullstendige artslister for enkeltlokalitetene henviser vi til søkefunksjon i databasen (NSD). Ved å søke på fylke, kommune og lokalitetsnavn, og be om ”sjekkliste”, så får du opp en rein artsliste uten andre opplysninger. Du kan også be om en liste over alle funn ved å velge ”etiketter”. Da vil du også få data om økologi, finner osv. på hvert belegg.

 

 

 

 

 

Litteratur

 

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1992-2005. Fungi of Switzerland. Bd. 1-6. Edition Mykologia, Luzern

 

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 1992. Nordic Macromycetes (vol.2 Agaricales). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

 

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 1997. Nordic Macromycetes (vol.3 Aphylloporales, Boletales). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 2000. Nordic Macromycetes (vol.1 Ascomycetes). Nordsvamp. Helsinki University Printing House.

Hanssen, E.W. 2005. Mykologiske undersøkelser i Særkilampi naturreservat (Særgilamp) Kongsvinger kommune, Hedmark. Kartlegging av Storsopper i Norge. Rapport 1-2005. 11 s.


Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. 1998. Mælkehatte. Nordeuropas Svampe Bd. 2. Svampetryk.

 

Marstad, P. 2004. Kremler i Norden. Utgitt på eget forlag, Tønsberg. 69s. ISBN 82-996854-0-0

 

NSD 2006. Norsk Soppdatabase www.nhm2.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm (søkbar database på internett). Naturhistorisk Museum/Kartlegging av Storsopper i Norge.

 

Nylén, B. 2001. Sopp i Norden og Europa. Landbruksforlaget, Oslo. 702s.

 

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1986. Svamapar. Interpublishing, Stockholm. 718s.