KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

28.-31.8.2003, Larvik, Vestfold


[Sammendrag]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [fullstendig rapport2003]  
[Lokalitetsbeskrivelse]   [Lokalitetsvise artslister]   [Fullstendig artsliste]   [Vedlegg] [Rødlista og andre sjeldne arter]


SAMMENDRAG:

I løpet av fagkurset, som blei avholdt 28.-31. august, blei storsopper registrert på 13 lokaliteter i de tre kommunene Lardal (1), Larvik (9) og Sandefjord (3) i Vestfold fylke. Totalt blei det funnet over 400 arter, hvorav 33 er oppført i den norske rødlista for trua og sårbare sopper. Bare fire av disse artene: lys stankflathatt Collybia hariolorum (V), lys hårkjuke Coriolopsis trogii (E), bøkekreftkjuke Inonotus nodulosus (V) og safranhette Mycena crocata (V) hører til de sterkeste truethetskategoriene. Én art (Inocybe flavella) blei registrert for første gang i Norge, og flere arter blei registrert for første gang i Vestfold fylke. Etter langvarig tørke på Vestfoldkysten var tidspunktet muligens ugunstig, spesielt for de jordboende storsoppene som stort sett ikke var å finne. Den overveiende andelen av de registrerte soppene var arter knytta til ved. Det vil helt klart være nyttig å gjennomføre en tilsvarende kartlegging i en virkelig god soppsesong.


INNLEDNING:

Årets fagkurs for soppkartleggingsprosjektets regionsansvarlige blei avholdt 28.8.-31.8.2003 i Vestfold fylke, med base i Larvik, i samarbeid med Larvik Soppforening. Synnøve Aasrum tok initativet til dette fagkurset, og har lagt ned et ikke ubetydelig arbeid før og under kurset. Gro Gulden, UiO har vært faglig ansvarlig. På de to feltdagene kurset bestod av blei det kartlagt lokaliteter i kommunene Lardal, Larvik og Sandefjord, der stedene blei valgt ut i samarbeid med de lokale forvaltningsmyndighetene. Torsdag (ankomstdagen), og søndag (hjemreisedagen) blei én lokalitet ekstra undersøkt. Hver lokalitet blei besøkt av en gruppe på fire-fem kursdeltakere. Besøkene varte opptil fem timer, avhengig av lokalitetens størrelse og soppforekomst. Alt i alt blei 13 lokaliteter undersøkt. Det blei forsøkt gjort totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte soppartene blei registrert. Vanlige, lett bestembare arter blei notert på en kryssliste i felt (angitt med "Field Note" i databasen), mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter blei tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopering) etter turene. Alt innsamlet materiale blei hver kveld satt ut på utstilling slik at kursdeltakerne både kunne øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Et lite utvalg av det utstilte materialet (ca. 115 kollekter, for det meste rødlistede arter og andre sjeldenheter) blei så tørka og tatt med som belegg til herbariet ved Universitetets naturhistoriske museer (UNM) i Oslo, hvor det vil innlemmes i de mykologiske samlingene (angitt med "O" i databasen). Resten av det utstilte materialet blei kasta etter at funnopplysningene (etiketter) blei tatt vare på (angitt med "P" (prosjekt) i databasen). Samtlige belegg og observasjoner er registrert i prosjektets database og tilgjengelig på internett.

Dessverre utviklet ikke årets soppsesong seg slik vi hadde håpet. En varm og nedbørsfattig sommer blei etterfulgt av en like nedbørsfattig høst for "solkystens" vedkommende. Mange av de utvalgte lokalitetene var sterkt prega av forutgående tørke slik at det var vanskelig å bedømme deres naturverdi bare ut fra dette årets soppforekomster. Mange av de kystnære områdene virka svært lovende, dvs. at de antakelig ville utvist en høy artsdiversitet i et godt soppår. Flere av de lokalitetene som stod på fylkets ønskeliste blei ikke besøkt på bakrunn av rekognoseringsturer like i forkant av fagkurset fra de lokale arrangørene. Det var rett og slett for tørt, og ingen jordboende storsopper fantes. Sopp er generelt vanskeligere å kartlegge enn planter, da sesongen når soppene (fruktlegemene) viser seg over bakken for de aller fleste artenes vedkommende er ganske kort. Fruktlegmedannelsen påvirkes sterkt av årlige vekslinger i nedbør- og temperaturforhold, og man må regne med gjentatte undersøkelser for å vurdere et områdes kvalitet ut fra soppfloraens sammensetning. Fruktlegmer av vedboende arter har i regelen lenger levetid, for noen arters vedkommende flere år.

Over 407 forskjellige arter blei funnet og bestemt (Vedlegg 1), hvilket er et høyt tall tatt i betraktning den nedbørsfattige høsten. Hovedmengden av de registrerte artene er vedboende. Det vil helt klart være nyttig å gjennomføre en tilsvarende kartlegging i en virkelig god soppsesong. Rødlistearter er alltid ettertrakta på en slik samling, og 33 av artene som blei funnet er oppført på den nasjonale rødlista for sopp. Mange av disse artene er knytta til eik eller bøk. Bare fire av disse tilhører de sterkest trua kategoriene E (direkte truet) og V (sårbar): lys stankflathatt (Collybia hariolorum) (V), lys hårkjuke (Coriolopsis trogii)(E), bøkekreftkjuke (Inonotus nodulosus)(V) og safranhette (Mycena crocata)(V). Det blei i tillegg funnet en art som ny for landet (Inocybe flavella), samt flere arter som ikke er kjent fra Vestfold tidligere (se den kommenterte artslista). Man har således fått et godt grunnlagsmateriale for videre undersøkelser.

Fagkurset hadde besøk av to finske mykologer, Jukka Vauras og Juhani Ruotsalainen, spesialister først og fremst på trevlesopper (Inocybe) og kremler (Russula). Relativt mange arter innen disse slektene blei derfor denne gangen identifisert.

Fagkurset kunne gjennomføres takket være økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Vestfold, Norsk Soppforening, Larvik kommune (Miljøvernavd.), Sandefjord kommune (Miljøvernavd.), Larvik Soppforening, Sandefjord Soppforening, Nyttevekstforeningen, Nærings- og miljøtilsynet, Larvik og Studieforbundet Natur og Miljø. Valg av kurssted stod Larvik Soppforening ved Synnøve Aasrum for, samt ansvaret for kontakt med miljøvernmyndighetene og utvelgelse av lokalitetene i samarbeid med de bevilgende myndigheter. En stor takk rettes til alle sammen. Uten deres bidrag og innsats ville ikke fagkurset kunne blitt avholdt i år.


PROGRAM:

Torsdag

28.08.

17.00-18.00

Ankomst

19.00

Middag

20.00

Velkomst v/ Synnøve Aasrum, Larvik Soppforening

20.15

Foredrag v/Gro Gulden: Gamle og nye oppgaver for Kartleggingsprosjektet. Søkelys på Biodiversitetsmeldinga (St.tings melding 42 (2000-2001)), ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold” og Artsdatabanken. Diskusjon om Kartleggingsprosjektet

21.00

Foredrag v/Jukka Vauras. Om slekten Inocybe

ca. 22.00

Presentasjon av fredagens lokaliteter v/Larvik Soppforening Gruppeinndeling

Fredag

29.08.

07.30

Frokost

09.00

Turer (Hvor? -ikke helt bestemt enda)

15.00-16.00

Retur til Trudvang Gjestegaard. Kaffe/te & kake

Bestemmelsesarbeid

NY tid: 18.00

Middag

20.00-20.30

Foredrag v/ miljøvernsjef Jon Østgård, Larvik kommune. Vernearbeid, og -statusen lokalt.

Bestemmelsesarbeid

21.30

Presentasjon av lørdagens lokaliteter v/Larvik Soppforening

Gjennomgang av dagens funn v/Gro Gulden

Lørdag

30.08.

07.30

Frokost

09.00

Turer (Hvor? -ikke helt bestemt enda)

15.00-16.00

Retur til Trudvang Gjestegaard. Kaffe/te & kake

Bestemmelsesarbeid

19.00

Middag

20.00

Lysbildeforedrag v/ Juhani Ruotsalainen og Jukka Vauras. Tema Russula.

Bestemmelsesarbeid

22.00

Gjennomgang av dagens funn v/Gro Gulden

Søndag

31.08.

08.00

Frokost

09.00

Opprydning

10.00

ca. 10.00

Utsjekking / Avreise

Fellestur til Bøkeskogen.

Matpakke smører vi sjøl til turene fredag, lørdag og søndag.  Vil du ha noe varmt i koppen så ta med termos!


DELTAKERE:


1. Bollingmo, Gunvor Baldensgt. 16, 0263 Oslo
2. Dahl, Tove Hafnor Lyngheiveien 3, 4824 Bjorbekk
3. Flatabø, Geir 5730 Ulvik
4. Flatabø, Gunnhild 5730 Ulvik
5. Fonneland, Inger-Lise Mellomvn. 11, 4870 Fevik
6. Gulden, Gro Tord Pedersensgt. 95B, 3014 Drammen
7. Hansen, Sieglinde Rekkevikbrygga 6, 3260 Larvik
8. Hanssen, Even W. Knuts vei 16, 1450 Nesoddtangen
9. Håve, Egil Remyra, 7500 Stjørdal
10. Karlsen, Hermod Herregårdsveien 11, 1634 Gamle Fredrikstad
11. Kittilsen, Inger Johanne Tunv. 46, 4790 Lillesand
12. Krømer, Berit Legehuset, 3300 Hokksund
13. Molia, Anne Knuts vei 16, 1450 Nesoddtangen
14. Myhre, Hans Bergsmeierivegen 362, 2350 Nes på Hedmark
15. Nilsen, Terje Spolén Pjåkaveien 50, 3533 Tyristrand
16. Strømsøe, Grethe Buskvn. 59, 3236 Sandefjord
17. Tangen, Irene Vestlivn. 7, 2200 Kongsvinger
18. Torjesen, Tore Kirsten Flagstadv. 11, 4621 Kristiansand
19. Walter, Inger-Lise Akersv. 24E, 0177 Oslo
20. Weme, Eva Sollihøgda 10b, 1783 Halden
21. Winter, Lisa Skovly, 1850 Mysen
22. Aasrum, Synnøve Torstvedtåsen 7, 3271 Larvik


Sist oppdatert: 09.01.2003 (Anne Molia)