KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetenes Naturhistoriske Museer,

Norsk Soppforening og Nyttevekstforeningen med lokallag

 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/kartlegging

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

-Mykologiske undersøkelser i Larvik og Sandefjord -

 

Feltregistreringer 25. og 26. september 2004

 

 

 

 

 

Tilleggsrapport utarbeidet av Anne Molia

 

 

1 LITT GENERELT OM REGISTRERINGENE   3

2 LARVIK KOMMUNE   4

2.1 Styggås - Løvall, Brunlanes  4

2.1.1. Litt om funna fra Styggås – Løvall 4

2.1.2 Belegg fra Styggås – Løvall 6

2.1.3 Total artsliste fra Styggås - Løvall 6

2.2 Vikerøya, Indre Viksfjord, Tjølling  10

2.2.1 Litt om funna fra Vikerøya  10

2.2.2 Belegg fra Vikerøya  11

2.2.3 Total artsliste fra Vikerøya  11

2.3. Fritzøehus Park   16

2.3.1 Litt om funna fra Fritzøehus Park  16

2.3.2 Belegg fra Fritzøehus Park  17

2.3.3 Total artsliste fra Fritzøehus Park  17

2.4 Kinnhalvøya  21

2.4.1 Litt om funna på Kinnhalvøya  21

2.4.2 Belegg fra Kinnhalvøya  22

2.4.3 Total artsliste fra Kinnhalvøya  22

3. SANDEFJORD KOMMUNE   24

3.1 Strandvika  24

3.1.1 Litt om funna på Strandvika  24

3.1.2 Belegg fra Strandvika  24

3.1.3 Total artsliste fra Strandvika  25

4 VEDLEGG   29


 

 

1 LITT GENERELT OM REGISTRERINGENE

 

Det var penger igjen etter fjorårets fagkurs  for ”Kartlegging av Storsopp i Norge”. Larvik Soppforening v/Synnøve Aasrum og Sieglinde Hansen i samråd med fjorårets daglige leder, Anne Molia, og daværende leder i prosjektet, Gro Gulden, bestemte seg for å sette av penger til ei ny registrering av sopp i Vestfold høsten 2004. Forutsetningen for denne løsningen var at de bevilgende myndigheter også mente at dette var en god løsning, og soppregistreringer blei det!

 

Feltarbeidet blei utført den 25. og 26. september 2004. Tilbud om å delta gikk ut til de regionsansvarlige i prosjektet som hadde deltatt på fagkurset i Larvik i 2003, pluss at noen lokale interesserte også fikk tilbud om å være med. Det blei delt opp i tre arbeidsgrupper lørdag. Disse bestod av: Synnøve Aasrum, Eva Weme, Hermod Karlsen og Anne Molia (Vikerøya, Tjølling, Larvik kommune), Grete Strømsøe, Inger Kristoffersen, Per Marstad og Erik Blomdal (Fritzøehus Park, Larvik kommune), Gunvor Bollingmo, Inger Johanne Kittilsen, Sieglinde Hansen og Even W. Hanssen (Styggås- Løvall og Kinnhalvøya, begge Larvik kommune). Søndag dro ei gruppe bestående av Synnøve Aasrum, Sieglinde Hansen, Hermod Karlsen, Inger Kristoffersen, Even W. Hanssen og Anne Molia til Strandvika naturreservat, Østerøya (Sandefjord kommune). Til sammen blei fem lokaliteter undersøkt.

 

Det blei leid to hytter på Nalumstranda fra fredag til søndag. På ”vanlige” fagkurs tas mange arter med hjem, man fyller ut etiketter, og har en sopputstilling. Disse artene som har fått en ekstra sjekk hjemme, men som ikke blir belagt, har blitt registrert som prosjekt-registreringer (P i databasen, Soppherbariet, Botanisk museum, Oslo). Dette blei ikke gjort denne gangen. Mange arter blei tatt med hjem for bestemmelse/kontrollbestemmelse, men de artene som ikke blei belagt har kun blitt registrert på kryssliste (fieldnote (her kalt n) i databasen). En samla oversikt over alle belegg, med kartfesting, fra alle lokalitetene er vist som vedlegg (Vedlegg 1).

 

Det må gjøres oppmerksom på at kommentarer til funn kun er gjort på bakgrunn av de registreringer som er foretatt i herbariet i Oslo (Herb.O) og Bergen (Herb. BG).

 

 

Vi håper registreringene kan være til nytte i naturvernarbeidet i Vestfold. Vi har etter beste evne holdt oss innenfor foreslåtte eller eksisterende verneområder. For rødlistearter og andre sjeldne funn som blir belagt i herbariet ved Botanisk Museum i Oslo, vil det være knyttet eksakte UTM-angivelser. Dette vil gjøre det mulig å kartfeste funnene nøyaktig, selv om ingen kart er med i denne rapporten.


 

2 LARVIK KOMMUNE

 

2.1 Styggås - Løvall, Brunlanes

 

Kartblad:                                              1712 I, 32 V 

UTM-koordinater:                                NL 518-522  368-375

Areal:                                                  86 da.

 

Områdebeskrivelse:    Lokaliteten ligger på sørkysten av Brunlanes,

midt mellom Hummerbakkfjorden og Havnebukta, ca. 2 km øst for Nevlunghavn. Den består av 2 lave åsrygger hvor de ytre delene stikker ut mellom Ødegårdsbukta og Smørvika. Største høyde er 22 m o.h.

 

Dette er den eneste lokaliteten med kalkstein på fastlandet i søndre Vestfold, og vegetasjonen skiller seg spesielt ut, med kalkfuruskog og kalkkrevende arter for øvrig.

 

Berggrunnen er kalk fra kambrosilur.

 

Forslått vernekategori:                     

Naturreservat.

 

 

2.1.1. Litt om funna fra Styggås – Løvall

 

Det blei totalt registrert 116 arter i Styggås-området i 2004. Av disse var fem rødlistearter.

Den mest uvanlige var en temmelig liten parasollsopp med navnet Lepiota langei, som er ny for Vestfold. Den er rødlista som sårbar. Den er spesiell ved at hattoversiden har utsperra brune skjell som er spisse i tuppen slik at soppen virker piggete. Den vokste i kalkrik skog med gran, furu, eik og hassel, og blei funnet flere ganger. Arten er lite kjent fra Norge, hvor den er funnet tre ganger i oreskog i Nord-Norge og en gang i eikeskog ved Os utenfor Bergen. Arten er også sjelden i det øvrige Norden, men ellers kjent fra en rekke europeiske land.

 

Rynkeskjermsopp (Pluteus plautus) er en meget sjelden art i Norge, bare funnet to ganger tidligere. Den vokste på død ved og er rødlistet som sjelden. Funnet er det andre i Vestfold, i det den er funnet ved Almedalen i Holmestrand i 1981 av Steinar Aase.

 

Ellers blei filtkjuke (Inonotus tomentosus) funnet, en art som ikke er så sjelden å finne i kalkfuruskoger. Den er funnet på Løvallåsen tidligere, i 2001. Den er ellers registrert på to andre lokaliteter i Vesfold.

 

Pukkelkremle (Russula caerulea) blei også registrert i kalkfuruskogen oppe på ryggen av Løvallåsen, hvor den vokste i ganske store mengder. Den er tidligere innsamlet herfra i 2001. Dette er en kalkart som er ganske uvanlig i Vestfold, og den er funnet vel 60 ganger på landsbasis.

 

Dermoloma atrocinereum er en grynmusserong som vanligvis regnes som en beitemarkssopp, men som her vokste i skog. Den har en ganske begrenset utbredelse i det sørøstre Norge og er funnet 14 ganger tidligere, hvorav seks ganger i Vestfold. Det kan derfor tyde på at den har et tyngdepunkt i dette fylkets rikere skoger og beitemarker.

2.1.2 Belegg fra Styggås – Løvall

 

11 arter blei belagt fra denne lokaliteten (Tabell 1). Av disse var fire arter rødlista.

 

Tabell 1: Belagte funn fra Styggås (Larvik kommune) etter inventering 25. september 2004. Registreringsnr. (Herb. O), latinsk navn, norsk navn (der dette finnes), samt rødlistekategori er vist i tabellen.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

O 67054

Dermoloma atrocinereum

 

 

O 67049

Hygrophorus discoideus

Gulbrun vokssopp

 

O 67052

Hypocrea gelatinosa

Grønnprikkpute

 

O 67047

Inocybe bongardii

Dufttrevlesopp

 

O 67046

Inonotus tomentosus

Filtkjuke

DC

O 67053

Leccinum pseudoscabrum

Hasselskrubb

R

O 67048

Lepiota castanea

Kastanjeparasollsopp

 

O 67051

Lepiota langei

 

V

O 67055

Pluteus plautus

Rynkeskjermsopp

R

O 67050

Russula pectinatoides

Mild kamkremle

 

O 67045

Tricholoma scalpturatum

       Gulnende jordmusserong

 

 

2.1.3 Total artsliste fra Styggås - Løvall

 

Samla oversikt over alle funn fra Løvall – Styggås er gitt i tabell 2. Totalt blei det registrert 116 arter på denne lokaliteten fordelt på 11 belegg og 105 krysslisteregistreringer.


 

Tabell 2: Registrerte funn fra Styggås -  Løvall (Larvik kommune) etter inventering 25. september 2004. Arter som har blitt sendt inn på krysslister (fieldnote = n), eller belagt (vist ved reg.nr. Herb O), latinsk navn, norsk navn og rødlistekegori er vist i tabellen.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Amanita mappa

Gul fluesopp

 

n

Amanita muscaria

Rød fluesopp

 

n

Amanita pantherina

panterfluesopp

 

n

Amanita porphyria

Svartringfluesopp

 

n

Amanita regalis

Brun fluesopp

 

n

Amanita rubescens

rødnende fluesopp

 

n

Auriscalpium vulgare

Konglepiggsopp

 

n

Boletus badius

svartbrun rørsopp

 

n

Boletus edulis

steinsopp

 

n

Calvatia excipuliformis

Stilkrøyksopp

 

n

Cantharellus aurora

Gul trompetkantarell

 

n

Cantharellus cibarius

Kantarell

 

n

Cantharellus tubaeformis

Traktkantarell

 

n

Chalciporus piperatus

Pepperrørsopp

 

n

Chroogomphus rutilus 

Rabarbrasopp

 

n

Clavulina cristata

Kamfingersopp

 

n

Clitocybe candicans

Krittraktsopp

 

n

Clitocybe clavipes

Klubbetraktsopp

 

n

Clitocybe fragrans

Hvit anistraktsopp

 

n

Clitocybe nebularis

puddertraktsopp

 

n

Clitocybe odora

Grønn anistraktsopp

 

n

Clitopilus prunulus 

Melsopp

 

n

Collybia confluens 

Klyngeflathatt

 

n

Coniophora olivacea

Oliven tømmersopp

 

n

Cortinarius bolaris

Rødskjellslørsopp

 

n

Cortinarius cinnamomeus

Kanelslørsopp

 

n

Cortinarius collinitus

Blåbelteslørsopp

 

n

Cortinarius delibutus

Gul slørsopp

 

n

Cortinarius infractus

Galleslørsopp

 

n

Cortinarius malicorius

Gulkantslørsopp

 

n

Cortinarius spilomeus

Rustskjellet slørsopp

 

n

Cortinarius trivialis 

Raspslørsopp

 

n

Cortinarius varius

Klumpslørsopp

 

n

Cystoderma amianthinum

okergul grynhatt

 

n

Cystoderma granulosum

Rødbrun grynhatt

 

O 67054

Dermoloma atrocinereum

 

 

n

Entoloma sericellum

Silkerødskivesopp

 

n

Entoloma sericeum 

Beiterødskivesopp

 

n

Galerina marginata

flatklokkehatt

 

n

Gomphidius glutinosus 

Sleipsopp

 

n

Gymnopilus sapineus

Fregnebittersopp

 

n

Hydnellum peckii 

Skarp rustbrunpigg

 

n

Hydnum repandum

Blek piggsopp

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Hydnum rufescens

rødgul piggsopp

 

n

Hygrocybe conica

Kjeglevokssopp

 

n

Hygrocybe insipida

Liten vokssopp

 

n

Hygrocybe miniata

Liten mønjevokssopp

 

n

Hygrocybe pratensis

Engvokssopp

 

n

Hygrocybe psittacina

Grønn vokssopp

 

n

Hygrophoropsis aurantiaca

Falsk kantarell

 

n

Hygrophorus agathosmus

Duftvokssopp

 

O 67049

Hygrophorus discoideus

Gulbrun vokssopp

 

n

Hygrophorus karstenii 

Gulskivevokssopp

DC

O 67052

Hypocrea gelatinosa

Grønnprikkpute

 

n

Hypomyces chrysospermus

Rørsoppsnylter

 

n

Hypoxylon fuscum

Hasselkullsopp

 

O 67047

Inocybe bongardii

Dufttrevlesopp

 

n

Inocybe geophylla

silketrevlesopp

 

n

Inocybe geophylla var. lilacina

Lilla silketrevlesopp

 

O 67046

Inonotus tomentosus

Filtkjuke

DC

n

Laccaria amethystina

Ametystsopp

 

n

Laccaria laccata

Vanlig lakssopp

 

n

Lactarius aurantiacus

branngul riske

 

n

Lactarius deliciosus

Furumatriske

 

n

Lactarius deterrimus

Granmatriske

 

n

Lactarius necator

svartriske

 

n

Lactarius pyrogalus 

Hasselriske

 

n

Lactarius rufus 

Rødbrun pepperriske

 

n

Lactarius scrobiculatus

Svovelriske

 

n

Leccinum aurantiacum

Ospeskrubb

 

O 67053

Leccinum pseudoscabrum

Hasselskrubb

R

n

Leccinum scabrum

Brunskrubb

 

n

Leccinum scabrum

Brunskrubb

 

O 67048

Lepiota castanea

Kastanjeparasollsopp

 

O 67051

Lepiota langei

 

V

n

Lepiota cristata

Stankparasollsopp

 

n

Limacella glioderma

Melsneglehatt

 

n

Lycoperdon umbrinum 

Skogrøyksopp

 

n

Lyophyllum rancidum

Rotgråhatt

 

n

Megacollybia platyphylla

Tægesopp

 

n

Mucilago crustacea

Heksespytt

 

n

Mycena epipterygia

Flåhette

 

n

Mycena flavoalba

Elfenbenhette

 

n

Mycena polygramma

Sølvhette

 

n

Mycena pura

reddikhette

 

n

Oligoporus fragilis

Brunkjuke

 

n

Plicatura nivea

Hvit rynkesopp

 

O 67055

Pluteus plautus

Rynkeskjermsopp

R

n

Rhodocollybia butyracea var. asema

Horngrå flathatt

 

n

Rhodocybe nitellina

Oransjebrun væpnerhatt

 

n

Rickenella fibula

Gul nålehatt

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Russula chloroides

 

 

n

Russula coerulea

Pukkelkremle

R

n

Russula fragilis

Skjørkremle

 

n

Russula integra

Mandelkremle

 

n

Russula lutea

Smørkremle

 

O 67050

Russula pectinatoides

Mild kamkremle

 

n

Russula puellaris

Frøkenkremle

 

n

Russula queletii

Grantårekremle

 

n

Russula sanguinea

Blodkremle

 

n

Russula vinosa

Vinrød kremle

 

n

Russula xerampelina

Rød sildekremle

 

n

Sarcodon imbricatus

 Skjellstorpigg

 

n

Strobilurus esculentus

Grankonglehatt

 

n

Stropharia aeruginosa

Irrgrønn kragesopp

 

n

Suillus bovinus

Seig kusopp

 

n

Suillus granulatus 

Ringløs smørsopp

 

n

Suillus variegatus

Sandsopp

 

n

Tricholoma equestre

Riddermusserong

 

n

Tricholoma fulvum

Bjørkemusserong

 

n

Tricholoma imbricatum 

Finskjellet musserong

 

n

Tricholoma inamoenum

Stankmusserong

 

n

Tricholoma saponaceum

såpemusserong

 

O 67045

Tricholoma scalpturatum

Gulnende jordmusserong

 

n

Tricholoma terreum

Grå jordmusserong

 

n

Tricholoma vaccinum

Skjeggmusserong

 

 


 

2.2 Vikerøya, Indre Viksfjord, Tjølling

 

Kartblad:                                              1813 III, 32V

UTM-koordinater                                  NL 662-665,448-450

 

Områdebeskrivelse:

 

Vikerøya ligger innerst i Viksfjord, i tidligere Tjølling kommune. Adkomst til øya via Rv. 303 til Tjøllingvollen. Videre Østbyveien til Vikerøysundet, hvor det er bruforbindelse til øya.

 

Karakteristisk for Vikerøya er de mange små åkerholmene som skyter opp mellom jordbruksflatene og skaper et livfullt kulturlandskap. Eikehagen øst på øya er en sjelden kulturmarkstype med en artsrik flora.

 

 

2.2.1 Litt om funna fra Vikerøya

 

Det blei funnet totalt 159 arter på Vikerøya dette året. Fjoråret hadde totalt 20 arter. Det blei nok gjort en betydelig større innsats på denne lokaliteten i år i forhold til i fjor. Det er likevel veldig tydelig at årets soppsesong -, samt tidspunktet for kartleggingen, gav stort utslag. Lokaliteten er spennende, med mange treslag representert, og mye død ved av eik og osp. Denne mengden av død ved av osp gav gode vekstforhold for blant annet begerfingersopp (Clavicorona pyxidata), en art som blei funnet i store mengder på flere plasser i området. En sjelden og rødlista slørsopp; karminslørsopp (Cortinarius anthracinus) har flest funn fra Agder-fylkene, og spredte funn fra enkelte andre fylker. Denne arten er registrert fra Vestfold en gang tidligere, fra Stokke 1978 av Tor Erik Brandrud. En annen sjeldenhet, som er knytta til eik, er eikevokssopp (Hygrophorus persoonii). Den blei funnet i store mengder i knipper ved basis av storvokst eik. Arten har en sør-østlig utbredelse, med funn fra Aust-Agder (fire funn), Telemark (to funn), Vestfold (11 funn, nå 13), Akershus (seks funn), Oslo (tre funn), og Østfold (fire funn). Vestfold har desidert flest funn til tross for at man kunne anta at dette burde være Agder-fylkene i forhold til mengde av eik. En annen sjeldenhet fra denne lokaliteten er jodoformkremle (Russula turci), med bare 26 funn fra landet, fra Nord-Trøndelag og sørover, godt spredt utover denne delen av landet. En art ny for Norge blei funnet; solkremle (Russula solaris).


 

2.2.2 Belegg fra Vikerøya

 

Det blei belagt 18 forskjellige arter fra denne lokaliteten (Tabell 3). Ni av disse er rødlista arter. Dette var den lokaliteten med flest funn registrert.

 

 

Tabell 3: Belegg fra Vikerøya, Tjølling (Larvik kommune) belagt etter inventering 25. september 2004.  Registreringsnr. (Herb. O), latinsk navn, norsk navn og rødlistekategori er vist i tabellen.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

O 67009

Boletus reticulatus

Bleklodden steinsopp

 R

Ureg.

Ceriporiopsis aneirina

Ospekjuke

DC

O 67008

Clavicorona pyxidata

Begerfingersopp

DC

O 67005

Cortinarius anthracinus

Karminslørsopp

R

O 67002

Crepidotus mollis var.calolepis

Skjellmuslingsopp

 

O 67006

Flammulina velutipes

Vintersopp

 

O 67012

Hygrophorus persoonii

Eikevokssopp

DC

O 67011

Leccinum pseudoscabrum

Hasselskrubb

R

O 67003

Mycena inclinata

Eikehette

 

O 67042

Oligoporus subcaesius

Blek blåkjuke

 

O 67043

Oligoporus tephroleucus

Melkekjuke

 

O 67013

Oxyporus corticola

Storporet ospekjuke

 

O 67007

Pleurotus dryinus

Seig østerssopp

R

O 67010

Russula raoultii

Blekgul kremle

 

O 67000

Russula solaris

Solkremle

 

O 67001

Russula turci

Jodoformkremle

R

O 67004

Thelephora penicillata

Skjeggfrynsesopp

R

O 67041

Trametes ochracea

Beltekjuke

 

 

 

 

2.2.3 Total artsliste fra Vikerøya

 

Av de 159 artene som blei registrert på denne lokaliteten blei 141 arter registrert på kryssliste, og 18 som belegg. Fullstendig artsliste fra Vikerøya er vist under (Tabell 4).


 

Tabell 4: Fullstendig artsliste fra Vikerøya, Tjølling (Larvik kommune)  etter inventering 25. september 2004. Registreringsnr. (Herb. O) er vist på belegg, n = krysslisteregistreringer. Latinsk navn, norsk navn og rødlistekategori er vist i tabellen.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Agaricus silvicola

Snøballsjampinjong

 

n

Amanita battarrae

sonet ringløs fluesopp

 

n

Amanita fulva

brun ringløs flues

 

n

Amanita mappa

gul fluesopp

 

n

Amanita muscaria

Rød fluesopp

 

n

Amanita pantherina

panterfluesopp

 

n

Amanita phalloides

grønn fluesopp

 

n

Amanita rubescens

rødnende fluesopp

 

n

Amanita submembranacea

olivenbrun ringløs fluesopp

 

n

Amanita vaginata

grå ringløs fluesopp

 

n

Antrodia serialis

rekkekjuke

 

n

Bjerkandera adusta

svartrandkjuke

 

n

Boletus badius

svartbrun rørsopp

 

n

Boletus edulis

steinsopp

 

n

Boletus pascuus

Ruterørsopp

 

O 67009

Boletus reticulatus

Bleklodden steinsopp

 R

n

Boletus rubellus

Skarlagenrørsopp

 

n

Boletus subtomentosus

fløyelsrørsopp

 

n

Calocera cornea

Dverggaffel

 

n

Calvatia excipuliformis

Stilkrøyksopp

 

n

Calvatia excipuliformis

Stilkrøyksopp

 

n

Cantharellus cibarius

kantarell

 

n

Cantharellus tubaeformis

traktkantarell

 

ureg.

Ceriporiopsis aneirina

Ospekjuke

DC

n

Chlorociboria aeruginascens

Småsporet grønnbeger

 

O 67008

Clavicorona pyxidata

Begerfingersopp

DC

n

Clavulina cristata

Kamfingersopp

 

n

Clavulinopsis luteoalba

Blektuppetsmåkøllesopp

 

n

Climacocystis borealis

vasskjuke

 

n

Clitocybe candicans 

Krittraktsopp

 

n

Clitocybe clavipes

klubbetraktsopp

 

n

Clitocybe fragrans

hvit anistraktsopp

 

n

Clitocybe gibba

Sommertraktsopp

 

n

Clitocybe nebularis

puddertraktsopp

 

n

Clitocybe odora

grønn anistraktsopp

 

n

Collybia dryophila

Blek flathatt

 

n

Coprinus micaceus

glimmerblekksopp

 

O 67005

Cortinarius anthracinus

Karminslørsopp

R

n

Cortinarius bolaris

Rødskjellslørsopp

 

n

Cortinarius camphoratus

 Blåkjøttbukkesopp

 

n

Cortinarius croceus 

Sennepslørsopp

 

n

Cortinarius elatior

Rynkeslørsopp

 

n

Cortinarius malicorius

Gulkantslørsopp

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Cortinarius semisanguineus 

Rødskivekanelslørsopp

 

n

Cortinarius torvus

Bøkeringslørsopp

 

n

Cortinarius triumphans

Kransslørsopp

 

n

Cortinarius variicolor

Blåkantslørsopp

 

n

Cortinarius violaceus

Mørkfiolett slørsopp

 

n

Craterellus cornucopioides

svart trompetsopp

 

O 67002

Crepidotus mollis var.calolepis

Skjellmuslingsopp

 

n

Cystoderma amianthinum

okergul grynhatt

 

n

Cystoderma carcharias

Blekrød grynhatt

 

n

Daedalea quercina

Eikemusling

 

n

Daedaleopsis confragosa

Teglkjuke

 

n

Dichomitus campestris

Hasselkjuke

 

n

Entoloma sericellum

silkerødskivesopp

 

O 67006

Flammulina velutipes

Vintersopp

 

n

Fomes fomentarius

Knuskkjuke

 

n

Fomitopsis pinicola

rødrandkjuke

 

n

Galerina marginata

flatklokkehatt

 

n

Gloeophyllum odoratum

Duftkjuke

 

n

Gloeophyllum sepiarium

vedmusling

 

n

Gloeoporus taxicola

Blodkjuke

 

n

Helminthosphaeria clavariarum

 

 

n

Humaria hemisphaerica

Blekt fløyelsbeger

 

n

Hydnum repandum

Blek piggsopp

 

n

Hydnum rufescens

rødgul piggsopp

 

n

Hygrocybe conica

Kjeglevokssopp

 

n

Hygrocybe lepida 

Kantarellvokssopp

 

O 67012

Hygrophorus persoonii

Eikevokssopp

DC

n

Hymenochaete rubiginosa

eikebroddsopp

 

n

Hypholoma capnoides

vanlig svovelsopp

 

n

Hypholoma fasciculare

besk svovelsopp

 

n

Hypholoma lateritium

Teglrød svovelsopp

 

n

Hypomyces chrysospermus

Rørsoppsnylter

 

n

Hypoxylon fuscum

Hasselkullsopp

 

n

Inocybe geophylla

silketrevlesopp

 

n

Inocybe rimosa

Spiss trevlesopp

 

n

Laccaria amethystina

Ametystsopp

 

n

Laccaria laccata

Vanlig lakssopp

 

n

Lactarius aurantiacus

branngul riske

 

n

Lactarius bertillonii

filthvitriske

 

n

Lactarius camphoratus

Duftriske

 

n

Lactarius deterrimus

Granmatriske

 

n

Lactarius flexuosus

Bølgeriske

 

n

Lactarius necator

svartriske

 

n

Lactarius pyrogalus 

Hasselriske

 

n

Lactarius quietus

Eikeriske

 

n

Lactarius rufus 

Rødbrun pepperriske

 

n

Lactarius torminosus

Skjeggriske

 

n

Leccinum aurantiacum

Ospeskrubb

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

O 67011

Leccinum pseudoscabrum

Hasselskrubb

R

n

Leotia lubrica 

Slimmorkel

 

n

Lycogala epidendum

Ulvemelk

 

n

Lycoperdon perlatum

Vorterøyksopp

 

n

Lycoperdon pyriforme

Pærerøyksopp

 

n

Lyophyllum rancidum

Rotgråhatt

 

n

Megacollybia platyphylla

Tægesopp

 

n

Merulius tremellosus

Gelénettsopp

 

n

Mycena galericulata

rynkehette

 

n

Mycena haematopus

Blodhette

 

O 67003

Mycena inclinata

Eikehette

 

n

Mycena polygramma

sølvhette

 

n

Mycena pura

reddikhette

 

n

Mycena rosea

blekrosa reddikhette

 

n

Oligoporus caesius

blåkjuke

 

O 67042

Oligoporus subcaesius

blek blåkjuke

 

O 67043

Oligoporus tephroleucus

Melkekjuke

 

O 67013

Oxyporus corticola

storporet ospekjuke

 

n

Paxillus involutus

pluggsopp

 

n

Phellinus nigricans

svart ildkjuke

 

n

Phellinus tremulae

ospeildkjuke

 

n

Phlebia radiata

rosettsopp

 

n

Pholiota mutabilis

Stubbeskjellsopp

 

n

Piptoporus betulinus

knivkjuke

 

O 67007

Pleurotus dryinus

Seig østerssopp

R

n

Pluteus atricapillus

vanlig skjermsopp

 

n

Pluteus salicinus

Grå skjermsopp

 

n

Pluteus tricuspidatus

Kantskjermsopp

 

n

Psathyrella multipedata

Knippesprøsopp

 

n

Rhodocollybia butyracea var. Asema

Horngrå flathatt

 

n

Rozites caperata 

Rimsopp

 

n

Russula betularum 

Blek giftkremle

 

n

Russula chloroides

 

 

n

Russula claroflava

Mild gulkremle

 

n

Russula cyanoxantha

Broket kremle

 

n

Russula emetica 

Giftkremle

 

n

Russula foetens

Stankkremle

 

n

Russula fragilis

Skjørkremle

 

n

Russula lutea

Smørkremle

 

n

Russula nigricans

Svartkremle

 

n

Russula pectinatoides

Mild kamkremle

 

n

Russula pelargonia

 

 

O 67010

Russula raoultii

Blekgul kremle

 

n

Russula risigallina

Kameleonkremle

 

O 67000

Russula solaris

Solkremle

 

O 67001

Russula turci

Jodoformkremle

R

n

Russula vesca

nøttekremle

 

n

Rutstroemia firma

Brunt kvistbeger

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Sistotrema confluens

Dvergpiggsopp

 

n

Stereum hirsutum

ragglærsopp

 

n

Stereum rugosum

Skorpelærsopp

 

n

Stereum subtomentosum

viftelærsopp

 

n

Stropharia aeruginosa

Irrgrønn kragesopp

 

n

Suillus bovinus

Seig kusopp

 

O 67004

Thelephora penicillata

Skjeggfrynsesopp

R

n

Thelephora terrestris

frynsesopp

 

O 67041

Trametes ochracea

Beltekjuke

 

n

Tremella mesenterica

gul gelésopp

 

n

Trichia decipiens

Ullklubbe

 

n

Tricholoma album

Reddikmusserong

 

n

Tricholoma columbetta

Silkemusserong

 

n

Tricholoma equestre

Riddermusserong

 

n

Tricholoma saponaceum

såpemusserong

 

n

Tricholoma saponaceum var. squamosum

Skjellet såpemusserong

 

n

Tricholoma sulphureum

Svovelmusserong

 

n

Tricholoma virgatum 

Gallemusserong

 

n

Vuilleminia comedens 

Barksprengersopp

 

n

Xylaria hypoxylon

stubbehorn

 

 

 

 


 

2.3. Fritzøehus Park

 

 

Kartblad:                                              1813 III, 32V

UTM-koordinater:                                NL 570-580,450-460

 

Områdebeskrivelse:

 

I den sørøstlige ra-skråningen mellom Stavernsveien og Brunlanesveien ligger den 1700 dekar store Fritzøeparken. Inngang til parken er gangporten ved Fritzøehus` hovedport på Helgeroaveien (riksvei 302).

 

Det skal finnes mellom 1200 og 1300 enkelttrær i parken, fordelt på 60 forskjellige arter. Bøkebestanden på 600 dekar er dobbelt så stor som Bøkeskogen i Larvik. I tillegg til de naturlige etableringene finnes gamle alleer av eike-, linde- og bjerketrær, samt en lerkelund.

 

Flere steder i parken fins spor av veier fra eldre tider, bl.a. bruddstykker av hulveier i retning nordøst-sydvest. Dåhjort, rådyr, muflon og hare finner seg vel til rette både i skogen og på de ca. 300 dekar beitemarker i parken.

 

Parken er underlagt spesielle landskapsvernbestemmelser med Fylkesmannens miljøvernavdeling som tilsynsmyndighet. 

 

 

2.3.1 Litt om funna fra Fritzøehus Park

 

Denne lokaliteten er godt undersøkt når det gjelder sopp, med besøk på fjorårets fagkurs pluss flere besøk av mykologer tidligere. Det blei likevel funnet 88 nye arter for området, hvorav fem nye for Larvik kommune. Det var også to nye arter for Vestfold fylke blant disse. Man må regne med at en del av disse nye artene for område er funnet tidligere, men at dette kun finnes i skriftelige rapporter m.m. Dette var den lokaliteten hvor det blei registrert flest rødlista arter; til sammen 10 forskjellige arter, åtte av disse er belagt (se tabell 5). Det er nå kjent til sammen 211 sopparter fra Fritzøe-parken.

 

Av interessante funn kan nevnes navlevæpnerhatt (Rhodocybe hirneola) som blei funnet ny for Vestfold. Den har 21 funn i Norge fra tidligere, og det er en rødlistet art som er kjent fra rikere skog og beitemark temmelig spredt i Norge. Stor knolltrevlesopp (Inocybe maculata) ble funnet for 14. gang i Norge, og dette er en art som har et tyngdepunkt i Vestfold med halvparten av de norske funna.

 

Det ble funnet 18 arter av kremler, deriblant den rødlistete drueblå kremle (Russula azurea) som ble funnet for første gang i Fritzøeparken. Lundsildekremle (Russula graveolens) som vokser under eik ble funnet for første gang i Vestfold.

 

2.3.2 Belegg fra Fritzøehus Park

 

Tabell 5 viser belagte funn fra Fritzøehus Park. Ti rødlistearter blei registrert, og åtte av disse blei belagt.

 

 

Tabell 5: Belegg fra Fritzøehus Park (Larvik kommune) etter inventering 25. september 2004 , vist ved registreringsnr. (Herb. O), latinsk navn, norsk navn (der dette finnes) og rødlistekategori.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

u-reg.bel.

Ceriporia excelsa

 

R

u-reg.bel.

Dentipellis fragilis

Piggskorpe

V

O 67044

Hygrophorus penarius

Kremvokssopp

DC

O 67017

Lactarius pterosporus

Rosakjøttriske

R

O 67014

Mycena crocata

Safranhette

V

u-reg.bel.

Rhodocybe hirneola

Navlevæpnerhatt

R

O 67015

Thelephora penicillata

Skjeggfrynsesopp

R

O 67016

Ustulina deusta

Kullskorpe

DC

 

 

 

2.3.3 Total artsliste fra Fritzøehus Park

En fullstendig oversikt over alle funn fra Fritzøehus Park er gitt i tabell 6. Til sammen 105 arter blei registrert.

 


Tabell 6: Fullstendig funnliste fra Fritzøehus Park etter inventering 25. september 2004. Registreringsnr. (Herb. O) er vist på belegg, n = krysslisteregistreringer. Latinsk navn, norsk navn og rødlistekategori.

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Agaricus augustus

Kongesjampinjong

 

n

Aleuria aurantia

Oransjebeger

 

n

Amanita mappa

gul fluesopp

 

n

Amanita muscaria

Rød fluesopp

 

n

Amanita pantherina

panterfluesopp

 

n

Amanita rubescens

rødnende fluesopp

 

n

Bjerkandera adusta

svartrandkjuke

 

n

Boletus badius

svartbrun rørsopp

 

n

Boletus calopus

Besk rørsopp

 

n

Boletus edulis

steinsopp

 

n

Boletus pruinatus

 

 

n

Bovista nigrescens

Stor eggrøyksopp

 

n

Bovista plumbea

Liten eggrøyksopp

 

n

Calocera viscosa

Gullgaffel

 

n

Cantharellus cibarius

kantarell

 

u-reg.bel.

Ceriporia excelsa

 

R

n

Clavariadelphus pistillaris

Stor klubbesopp

 

n

Clavulina cristata

Kamfingersopp

 

n

Clitocybe candicans 

Krittraktsopp

 

n

Clitocybe clavipes

klubbetraktsopp

 

n

Clitocybe nebularis

puddertraktsopp

 

n

Clitocybe odora

grønn anistraktsopp

 

n

Clitopilus prunulus 

Melsopp

 

n

Collybia dryophila

Blek flathatt

 

n

Coprinus atramentarius

Grå blekksopp

 

n

Coprinus micaceus

Glimmerblekksopp

 

n

Cortinarius alboviolaceus

Lysfiolett slørsopp

 

n

Cortinarius cinnamomeus

 Kanelslørsopp

 

n

Cortinarius flexipes

Pelargoniumslørsopp

 

n

Cortinarius sanguineus

Blodrød kanelslørsopp

 

u-reg.bel.

Dentipellis fragilis

Piggskorpe -

V

n

Galerina marginata

flatklokkehatt

 

n

Ganoderma applanatum

Flatkjuke

 

n

Hebeloma crustuliniforme

Vanlig reddiksopp

 

n

Hebeloma sinapizans

Stor reddiksopp

 

n

Hydnum rufescens

rødgul piggsopp

 

n

Hygrocybe ceracea

Skjør vokssopp

 

n

Hygrocybe miniata

Liten mønjevokssopp

 

n

Hygrophorus melizeus

Bjørkevokssopp

 

n

Hygrophorus olivaceoalbus

Olivenbrun vokssopp

 

O 67044

Hygrophorus penarius

Kremvokssopp

DC

n

Hypholoma fasciculare

besk svovelsopp

 

n

Inocybe geophylla

silketrevlesopp

 

n

Inocybe geophylla var. Lilacina

Lilla silketrevlesopp

 

n

Inocybe maculata

Stor knolltrevlesopp

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn

Rødlistekat.

n

Laccaria amethystina

Ametystsopp

 

n

Laccaria laccata

Vanlig lakssopp

 

n

Lactarius aurantiacus

branngul riske

 

n

Lactarius blennius

Bøkeriske

 

n

Lactarius pallidus

Blekriske

 

O 67017

Lactarius pterosporus

Rosakjøttriske

R

n

Lactarius quietus

Eikeriske

 

n

Lactarius rufus 

Rødbrun pepperriske

 

n

Lactarius spinosulus

Skjellriske

 

n

Leccinum scabrum

Brunskrubb

 

n

Marasmius alliaceus

Stor løksopp

DC

n

Megacollybia platyphylla

Tægesopp

 

O 67014

Mycena crocata

Safranhette

V

n

Mycena epipterygia

Flåhette

 

n

Mycena galericulata

rynkehette

 

n

Mycena haematopus

Blodhette

 

n

Mycena pura

reddikhette

 

n

Oligoporus caesius

blåkjuke

 

n

Otidea onotica

Eseløre

 

n

Oudemansiella mucida

Porselenshatt

 

n

Paxillus involutus

pluggsopp

 

n

Phallus impudicus

Stanksopp

 

n

Pholiota mutabilis

Stubbeskjellsopp

 

n

Pleurocybella porrigens

Krittøsterssopp

 

n

Pluteus atricapillus

vanlig skjermsopp

 

n

Psathyrella lacrymabunda

Lodnehatt

 

n

Rhodocollybia butyracea

Rødbrun flathatt

 

n

Rhodocollybia butyracea var. Asema

Horngrå flathatt

 

u-reg.bel.

Rhodocybe hirneola

Navlevæpnerhatt

R

n

Russula aeruginea

Grønnkremle

 

n

Russula aquosa

Sumpkremle

 

n

Russula atrorubens

Svartrød kremle

 

n

Russula azurea

Drueblå kremle

DC

n

Russula betularum 

Blek giftkremle

 

n

Russula cyanoxantha

Broket kremle

 

n

Russula decolorans

Gulrød kremle

 

n

Russula emetica 

Giftkremle

 

n

Russula fellea

Bøkekremle

 

n

Russula graveolens

Lundsildekremle

 

n

Russula integra

Mandelkremle

 

n

Russula mairei

Rød bøkekremle

 

n

Russula ochroleuca

Skarp gulkremle

 

n

Russula pectinatoides

Mild kamkremle

 

n

Russula pelargonia

 

 

n

Russula puellaris

Frøkenkremle

 

n

Russula sanguinea

Blodkremle

 

n

Russula velutipes

 

 

n

Scleroderma citrinum

Gul potetrøyksopp

 

Reg.:

Lat. Navn

Norsk navn