KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE
- 20.-23. september 2001, Rosendal, Hordaland -


[Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Lokalitetene]   [Kommentert artsliste]   [Rødlistede arter]   [Lokalitetsvise artslister]   [Poster i databasen]  


INNLEDNING:

Fagkurs for soppkartleggingsprosjektets regionsansvarlige 2001 ble avholdt 20.-23. september i Rosendal, Kvinnherad kommune. Flere områder i kommunen var blitt valgt ut i samarbeid med Anbjørn Høivik fra Kvinnherad kommune, og 15 av disse ble undersøkt i løpet av de to feltdagene. Hver lokalitet ble besøkt av en gruppe på fem kursdeltakere. Besøkene varte opptil fem timer, avhengig av lokalitetens størrelse og soppforekomsten. Med unntak av Buerdalen, som bare ble avlagt et kort besøk av en gruppe på fire deltakere på vei hjem fra Rosendal, ble det forsøkt gjort totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte soppartene ble registrert. Vanlige, lett bestembare arter ble notert på en kryssliste i felt, mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter ble tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopiering) etter turene. Alt innsamlet materiale ble hver kveld satt ut på utstilling slik at kursdeltakerne både kunne øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Et lite utvalg av det utstilte materialet (56 kollekter) ble så tørket og tatt med som belegg til herbariet ved Botanisk museum i Oslo, hvor det vil innlemmes i de mykologiske samlingene.

Dessverre var alle områdene sterkt påvirket av tørke, som hadde vart i flere uker i forkant av fagkurset. Soppfloraen (fungaen) bar tydelig preg av dette: Det ble funnet få arter totalt (263), få sjeldne arter og få eksemplarer av hver art. Det er derfor ikke mulig å komme med en vurdering av lokalitetenes verneverdi ut fra soppforekomstene i år. Noen av lokalitetene virket svært lovende, dvs. at de antakelig ville utvist en høy artsdiversitet i et godt soppår. Dette gjelder først og fremst edelløvskogslokalitetene og områder med kalkgrunn. Det vil helt klart lønne seg å gjennomføre en tilsvarende kartlegging i en virkelig god soppsesong. Sopp er generelt vanskeligere å kartlegge enn planter, da sesongen når soppene (fruktlegemene) viser seg over bakken er ganske kort, samt at fruktlegemedannelsen styres av mange ytre faktorer så som f. eks. nedbør og temperatur, slik at man må regne med gjentatte undersøkelser for å vurdere et områdes kvalitet ut fra fungaens sammensetning.

Likevel ble det funnet noen sjeldne arter samt en del arter som aldri før har blitt observert på Vestlandet (se den kommenterte artslista). Man har således fått et godt grunnlagsmateriale for videre undersøkelser.

Fagkurset kunne gjennomføres takket være økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Hordaland, Kvinnherad kommune, Norsk Soppforening og Soppforeningen i Bergen. En stor takk rettes til alle disse. Uten deres finansielle bidrag ville det ikke blitt noe fagkurs i år.

Oslo, 21.11.2001

Volkmar Timmermann

 


DELTAKERE:

 1. Bollingmo, Gunvor, Oslo, 22 43 83 62
 2. Dahl, Tove H., Bjorbekk, 37 09 49 79
 3. Flatabø, Geir, Ulvik, 976 68 035
 4. Geelmuyden, Knut, Hjellestad, 55 22 95 08
 5. Hansen, Sieglinde, Larvik, 33 11 48 65
 6. Hanssen, Even W., Hokksund, 992 56 120
 7. Johannesen, Edvin, Oslo, 22 06 51 65
 8. Kittilsen, Inger Johanne, Lillesand, 37 27 32 84
 9. Krømer, Berit, Vestfossen, 32 75 73 80
 10. Larsen, Perry, G. , Ålesund, 70 27 46 82
 11. Marstad, Per, Tønsberg, 33 36 90 96
 12. Molia, Anne, Trondheim, 915 99 764
 13. Myhre, Hans, Nes, Hedmark, 62 35 22 85
 14. Nilsen, Terje Spolén, Tyristrand, 32 14 26 59
 15. Ofstad, Ellen, Bergen, 55 29 86 21
 16. Pousi, Terhi, Hjellestad, 55 22 95 08
 17. Strømsøe, Grethe, Sandefjord, 33 47 81 99
 18. Timmermann, Volkmar, Ås, 64 94 45 14
 19. Walter, Inger-Lise, Oslo, 22 20 68 77
 20. Aasrum, Synnøve, Larvik, 33 11 42 19

 


PROGRAM:

Kurset starter som vanlig på en torsdag (20. september) om ettermiddagen og avsluttes påfølgende søndag (23. september). Dvs. at vi som før har to feltdager med etterfølgende bestemmelsesarbeide ved basen. Noen foredrag på kveldene vil det også bli tid til. Turlokalitetene velges ut i samarbeid med de kommunale forvaltningsmyndighetene.

Torsdag 20.09.

- 18.00

Ankomst

 

19.00

Middag

 

19.45

Velkomst
Status for kartleggingsprosjektet
v/ Volkmar Timmermann

 

20.00

Folgefonna nasjonalpark og kartlegging av biologisk mangfold i Kvinnherad kommune v/ Anbjørn Høivik, Kvinnherad kommune

Fredag 21.09

07.30

Frokost

 

09.00

Tur

 

ca 15.00

Retur til hotellet
Bestemmelsesarbeid

 

18.00

Middag

 

19.00

Bestemmelsesarbeid

 

20.00

Sopp i New Zealand v/ Per Marstad

 

21.00

Bestemmelsesarbeid

Lørdag 22.09.

07.30

Frokost

 

09.00

Tur

 

ca 15.00

Retur til hotellet
Bestemmelsesarbeid

 

18.00

Middag

 

19.00

Bestemmelsesarbeid

 

20.00

XV Nordiske Mykologiske Kongressen 2000: etterord v/ Volkmar Timmermann

 

21.00

Bestemmelsesarbeid, diskusjon, evaluering

Søndag 23.09.

07.30

Frokost

 

09.00

Opprydning

 

11.00

Utsjekking, avreise

 

12.00

Tur til Buerdalen for interesserte

 


Siden er laget av Volkmar Timmermann