Vår nettutstilling med soppakvareller av H. W. Østern og H. Karlsen ligger nå på NHMs nye nettsider under soppillustrasjoner.
(Visit our virtual exhibition of fungus watercolours by H.W. Østern and H. Karlsen, see link above).


Informasjon

MUSIT-databasen er nå tatt i bruk i soppherbariet, og utlisting fra denne utført per 2014. Vi arbeider videre med å få oppdaterte taksonlister i forhold til Artsnavnebasen hos Artsdatabanken. Det er også gamle taksonlister som ligger til grunn for søk i NSD, så her vil det ikke alltid være samsvar eller treff. Dette gjelder både norske navn, synonyme navn og rødlistestatus. Dette jobbes det videre med i 2014.

Artsdatabankens Artsnavnebase oppdateres kontinuerlig, og oppdages det feil: VÆR VENNLIG Å GI BESKJED ved å ta kontakt med Katriina Bendiksen (e-post adresse under).

Soppherbariet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er hovedherbariet for dokumentasjon av soppforekomster i Norge. Andre norske herbarier med soppsamlinger fins i Bergen (BG), Trondheim (TRH), Tromsø (TROM), Skog og Landskap (tidligere Skogforsk - NFRI) og Bioforsk (tidligere Planteforsk).

Samlingene i Oslo (O) har totalt ca. 300.000 objekter og er inndelt i et nordisk herbarium (ca. 200.000 objekter), et generalherbarium (med ca. 45.000 objekter fra andre land), et typeherbarium (med ca 720 typer ) og en stor samling internasjonale eksikatverker (med ca. 30.000 objekter).

Hovedmengden av materialet er norsk og det omfatter alle soppgrupper. Av utenlandske samlinger utgjør poresopper og barksopper fra alle deler av verden og mikrosopper fra Kanariøyene og Arktis, en betydelig del. Materialet omfatter bl.a. innsamlingene til Søren Chr. Sommerfelt (1794-1838), Ivar Jørstad (1886-1967), Finn-Egil Eckblad (1923-2000) og Leif Ryvarden (1935-).

Dataregistrering av soppsamlingene startet i 1995, og i begynnelsen av 2014 er ca. to tredjedeler av herbariets innsamlinger registrert. Herbariet registrerer dessuten fortløpende alle nye funn som innlemmes i samlingene. 15. februar 2000 ble et interaktivt "krysslistearkiv" åpnet, som gjør det mulig for akkrediterte amatører med bestått soppsakkyndighetsprøve å sende inn funndata elektronisk. Dette arkivet hadde per 31. desember 2011 mottatt litt i underkant av 3.500 krysslister med til sammen over 49.000 registrerte funn, fordelt på litt over 1.600 forskjellige arter. Artsdatabanken åpnet 5. mai 2008 tjenesten Artsobservasjoner som er tilgjengelig for publikum. Disse registreringene er planlagt å bli innlemmet i herbariets soppdatabase, og fins kun i en testversjon. Alle herbariets registrerte data om funn av norske sopper er tilgjengelig for publikum gjennom vår søkbare internettdatabase. Det samme gjelder belegg som oppbevares i Bergen, Trondheim, Tromsø og hos Skog og Landskap på Ås. 

[På soppherbariets internettsider fins et register over norske soppnavn, samt kontinuerlig oppdaterte taksonlister med aksepterte/gyldige og synonyme navn for de forskjellige gruppene av sopp; skivesopper (Agaricales), poresopper (Aphyllophorales), sekksporesopper (Ascomycetes), buksopper (Gasteromycetes), gelésopper (Tremellales), rustsopper (Uredinales) og imperfekte sopper (Fungi imperfecti).]

Prosjektet Kartlegging av storsopper i Norge ", hvor feltarbeidet utføres av soppamatører bosatt i alle deler av landet, har hovedbase og prosjektleder ved Naturhistorisk museum i Oslo (seksjon Botanisk museum). Dette drives i nært samarbeid med Norges sopp- og nyttevekstforbund. Se prosjektets egne nettsider under "Kartleggingsprosjektet".

Katriina Bendiksen – katriina.bendiksen@nhm.uio.no
Karl-Henrik Larsson – k.h.larsson@nhm.uio.no – konservator
Anne Molia – anne.molia@nhm.uio.no
Siri Rui – siri.rui@nhm.uio.no

Sist oppdatert 21.01.2014