Årgang/volume 56 (1998), hefte/issue 3

{short description of image}

FORENINGSSIDER
NBFs årsmøter – samt tillegg til ekskursjonsreferatene 1997 142 pdf s. 141-137
Norge rundt – møter og foredrag høsten 1998 143 pdf s. 141-137
Kristina Bjureke: Botanikk er også for barn 144 pdf s. 141-137
Finn fyller 80 146 pdf s. 141-137
Floraatlas for Larvik kommune 147 pdf s. 141-137
Årets funn 147 pdf s. 141-137

INNI GRANSKAUEN
Klaus Høiland: "Norwegian Wood" 148 pdf s. 148-150
Ola Wergeland Krog: Om tilsvar og blinker 149 pdf s. 148-150
Mats G. Nettelbladt: Om biologisk mangfold og om tilgjengelighet av lokalitetsdata 150 pdf s. 148-150

NORGES BOTANISKE ANNALER
Trond Grøstad og Anders Often: Begergullurt Amsinckia retrorsa Suksd.: "Subtropisk" åkerugras etablert i Brunlanes, Larvik / Amsinckia retrorsa Suksd. established at Brunlanes, Vestfold county, South Norway 151 pdf s. 151-153
Øystein Røsok: Lappkjuke Amylocystis lapponica i Norge, en indikatorart på artsrike kontinuitetsskoger / Amylocystis lapponica in Norway, an indicator species for species-rich continuity forests 154 pdf s. 154-165
Mikko Piirainen, Torbjørn Alm og Anders Often: Storsyre Rumex thyrsiflorus – ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre" ssp. haematinus / Rumex thyrsiflorus - the first records in Finnmark, with some comments on ssp. haematinus 166 pdf s. 166-173
Anders Often og Reidar Haugan: Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland) / Carex paniculata at Vesterøy (Hvaler, SE Norway) and Storfosna (Ørland, Central Norway)174 pdf s. 174-176
Kristian Hassel og Geir Løe: To nye funn av den rødlista levermosen fossegrimemose Herbertus stramineus / Two new finds of the red-listed liverwort Herbertus stramineus 177 pdf s. 177-183

DE SMÅ DETALJER
Finn Wischmann: Hybriden mellem krans- og storkonvall 184 pdf s. 184-185

FLORISTISK SMÅGODT
Rein Midteng: Nytt voksesubstrat for ulvelav Letharia vulpina 186 pdf s. 186-187
Harald Bratli: En ny forekomst av sudetlok Cystopteris sudetica i Ringebu 186 pdf s. 186-187
Jan Wesenberg: Bittergrønn Chimaphila umbellata: nyfunn i Oslo 187 pdf s. 186-187

AKTUALITETSSTOFF
Jan Wesenberg: "Nye" ugras i Oslo-floraen 188 pdf s. 188-189

BØKER
Wischmann (1998): Norsk fargeflora, 5. utgave (Klaus Høiland) 190 pdf s. 190-192
Dahl (1998): The phytogeography of Northern Europe (Torbjørn Alm) 190 pdf s. 190-192

ANDRE BLADER 192 pdf s. 190-192


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 28.09.2001 Jan Wesenberg