Blyttia utgis av Norsk Botanisk Forening, og kommer med fire nummer i året.
Sats: Blyttia-redaksjonen. Trykk og ferdiggjøring: ETN Porsgrunn..
(c) Norsk Botanisk Forening. Ettertrykk fra Blyttia er tillatt såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av enkeltbilder og tegninger må det innhentes tillatelse fra fotograf/tegner på forhånd.

Blyttia is published by the Norwegian Botanical Association on a quarternary basis.
(c) Norwegian Botanical Association. Reprint is allowed if the source is mentioned. When reprinting photographs or drawings detatched from the corresponding article, permission must be sought from the photographer/artist.

Blyttia er oppkalt etter de to sentrale norske botanikerne på 1800-tallet, far og sønn Blytt. Mathias Numsen Blytt (1789-1862) var den som la grunnlaget for utforskingen av Norges flora, med nesten 30 sommere viet ekspedisjoner rundt i ulike deler av landet. Han var også sentral i oppbyggingen av Botanisk museum i Oslo. Axel Blytt (1843-98) fortsatte farens kartleggingsarbeid, var forfatter av Norges første floraverk, og var også en betydelig forsker, fortsatt aktuell i dag blant annet på grunn av sin teori om klimavekslinger etter siste istid.


Redaktør: Jan Wesenberg
I redaksjonen forøvrig: Leif Galten, Hanne Hegre, Klaus Høiland, Mats G Nettelbladt, Kristin Vigander

Postadresse/Post address: Blyttia, Botanisk Museum, NHM, Postboks 1172 Blindern, N-0318 Oslo, Norway
Telefon: +47 90 88 86 83
E-post: blyttia@nhm.uio.no


Abonnement: For A-medlemmer i Norsk Botanisk Forening inngår Blyttia i medlemskapet. For abonnement utenom medlemskap, kontakt NBF.

Subscription: Members (cathegory A) of the Norwegian Botanical Association have the subscription included in the membership. Requests concerning subscription for non-members should be adressed to NBF.

Eldre nummer og årganger av Blyttia er dessverre ikke tilgjengelige i papirversjon, da NBF ikke holder et varig restopplag. Alle Blyttia-hefter er fritt tilgjengelige i elektronisk form med 1-2 års forsinkelse i forhold til papirutgaven.

Back issues and volumes of Blyttia are regrettably not available, since NBF doesn't keep a permanent stock of back issues. All Blyttia issues are made freely available online with a 1-2 years' delay relative to the paper version.

Forfattere: Manus tas normalt imot bare som vedlegg til e-post. Grafikkfiler kan sendes som vedlegg til flere e-poster. Blir datamengden større enn det er hensiktsmessig å sende som e-post, foretrekker redaktøren WeTransfer.
Retningslinjer:


Opp til Blyttias hjemmeside/Up to Blyttia's homepage
Sist oppdatert 27.08.2020 JW