Makrolav i Østfold – status pr. 16. januar 2000
Østfold Botaniske Forening v/Bjørn Petter Løfall

Målsetting

 1. Etablere detaljert kunnskap om makrolavenes utbredelse i Østfold.
 2. Bidra med økt kunnskap om lavlokaliteter i forbindelse med den pågående biomangfold-kartleggingen i kommunene.
 3. Bidra til verdiklassifisering av naturtyper/nøkkelbiotoper ved å utarbeide regional rødliste, liste over signalarter og oversikt over viktige lokaliteter.

Delmål for 1999 med resultatvurdering {short description of image}

Målsettinger 2000

Siden kunnskapen tidligere har vært liten er mange av delmålene resultatorienterte. Fra neste år vil målene bli mer innsatsorienterte, og legge vekt på ruter i stedet for kommuner som varierer veldig i størrelse (Halden kommune har ca. 10 ganger så stort areal som Moss kommune).

Metode

Siden 1995 er det systematisk forsøkt å samle så mange makrolav-arter som mulig i hver Østfold-kommune. Hovedtyngden av innsamlingene er foretatt i perioden 1996-99 med ca. 5 200 innsamlinger. Når en art som ikke er samlet i den aktuelle kommunen tidligere samles den. For bestembart materiale som ikke samles skrives det krysslister. Krysslister er skrevet i 1998-99 etter at de ble lagt ut på hjemmesidene til NLD i desember 1997.

Tabellen nedenfor gir oversikt over belagte arter i hver kommune. Den baserer seg på dataregistrerte makrolav fra de offentlige samlingene i Bergen, Oslo og Uppsala (Norsk Lavdatabase – NLD http://nhm2.uio.no/botanisk/lavherb.htm), samt tilfeldig avskrift av materiale fra NLH (to belegg), TRH (to belegg), Harald Bratli (tre belegg som er presentert i Bratli 1997).

Alle eldre innsamlinger fra Østfold er ferdig dataregistrert ved Botanisk hage og museum, Oslo (O), samt alle makrolav ved museet i Bergen (BG).

Artsutvalg og navnsetting følger Krog et al. (1994) som ikke samsvarer med NLD, samt Cladonia incrassatasom er funnet etter 1994 (Tønsberg 1995).

Resultater

I Østfold er det kjent 240 arter makrolav. Det er samlet i gjennomsnitt 152,5 arter pr. kommune. Av disse er ca. 6 arter samlet kun før 1995. Foreløpig er 75 arter samlet i alle kommuner. T.o.m. 16. januar 2000 er det skrevet 542 krysslister i Østfold med til sammen ca. 16 000 registreringer. Det finnes ca. 5 900 dataregistrerte makrolavbelegg fra Østfold i samlingene i Oslo (5704), Bergen (182) og Uppsala (6).

Artsoversikter fra Østfold er tidligere presentert av Løfall (1996, 1998, 1999). Nye arter blir fortløpende publisert i tidsskriftet Natur i Østfold.

Se på et rykende ferskt søk på hva som er kjent fra Østfold-kommunene i Norsk Lavdatabase!

Rapportering

Interessante funn bes rapportert til:

Bjørn Petter Løfall
Åslivn. 20B
1890 RAKKESTAD
Mailto:bpl@c2i.net

Hvis det er forsvarlig å samle materiale bes dette gjort for interessante arter (se tabellen over) og helst angitt med 100 m nøyaktighet. Belegg som sendes de offentlige samlingene i Bergen (BG) eller Oslo (O) blir relativt raskt innlemmet i NLD. Funn av "nye" arter bes også rapportert og helst samlet (se listen nedenfor for aktuelle arter).

Makrolavarter funnet i nabofylker/-områder

En rekke arter er funnet ganske nær Østfold uten at de ennå ikke er funnet i fylket vårt. Naboområdene er definert som definert som Vestfold, Akershus, Värmlands län (i sør), Dalsland (landskap) og tidligere Bohuslän. Artsoversikten er basert på Gauslaa (1994), Hultengren 1995, Krog et al. (1994), Santesson (1993), Thor & Arvidsson 1999, NLD og databasen i Botanisk museum, Uppsala (UPS) og databasen Nordlich (UPS). Det er ikke kontrollert mot samlingene i Göteborg og Stockholm. Kanskje så mange som 25 av disse artene gjenstår å oppdage i Østfold. Realistiske arter er markert med en stjerne (*). Følgende arter er kjent fra naboområdene:

 1. Bryoria chalybeiformis: Akershus.
 2. Bryoria lanestris: Akershus.
 3. Bryoria nadvornikiana *: Akershus, Vestfold, Värmland.
 4. Bryoria smithii: Akershus, Vestfold.
 5. Bryoria simplicior *: Akershus, Värmland.
 6. Bryoria subcana: Vestfold, Bohuslän.
 7. Bryoria tenuis: Akershus, Vestfold.
 8. Cetraria cucullata *: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 9. Cetraria odontella *: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 10. Cladonia asahinae *: Akershus.
 11. Cladonia cyathomorpha *: Bohuslän, Dalsland.
 12. Cladonia decorticata *: Akershus, Värmland.
 13. Cladonia stricta: Akershus.
 14. Collema auriforme *: Akershus, Vestfold, Dalsland.
 15. Collema cristatum: Akershus, Vestfold.
 16. Collema fasciculare: Värmland, Dalsland.
 17. Collema fragans: Bohuslän.
 18. Collema limosum: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 19. Collema multipartitum: Vestfold, Akershus.
 20. Collema occultatum *: Akershus, Dalsland, Bohuslän.
 21. Collema undulatum: Akershus, Vestfold.
 22. Cornicularia normoerica: Bohuslän.
 23. Evernia divaricata: Akershus (forsvunnet).
 24. Evernia illyrica: Dalsland (utryddet fra Sverige, ikke rapportert fra Norge).
 25. Heterodermia speciosa: Akershus.
 26. Hyperphyscia adglutinata: Bohuslän.
 27. Hypogymnia bitteri: Akershus
 28. Hypotrachyna revoluta: Bohuslän.
 29. Leptogium corniculatum *: Bohuslän.
 30. Leptogium schraderi: Bohuslän.
 31. Letharia vulpina: Akershus, Dalsland (forsvunnet?)
 32. Melanelia elegantula: Bohuslän.
 33. Melanelia subargentifera *: Akershus, Vestfold, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 34. Menegazzia terebrata *: Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 35. Neofuscelia verruculifera *: Akershus, Värmland, Dalsland, Bohuslän.
 36. Normandina pulchella *: Vestfold, Bohuslän.
 37. Pannaria sampaiana: Bohuslän (utryddet fra Sverige).
 38. Peltigera scabrosella: Akershus.
 39. Phaeophyscia constipata: Akershus.
 40. Phaeophyscia endophoenicea: Akershus, Bohuslän, Dalsland.
 41. Physcia phaea: Akershus.
 42. Physconia grisea *: Bohuslän, Dalsland.
 43. Pilophorus cereolus: Akershus, Vestfold, Värmland (langt nord?)
 44. Pilophorus strumaticus: Akershus, Bohuslän (utryddet fra Sverige).
 45. Platismatia norvegica *: Akershus, Värmland, Bohuslän (forsvunnet?).
 46. Psoroma hypnorum *: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 47. Ramalina elegans: Vestfold.
 48. Ramalina obtusata: Värmland.
 49. Ramalina thrausta: Akershus (forsvunnet), Vestfold (forsvunnet), Bohuslän (forsvunnet), Värmland (forsvunnet).
 50. Stereocaulon delisei: Bohuslän (utryddet fra Sverige).
 51. Stereocaulon grande *: Akershus, Värmland.
 52. Stereocaulon incrustatum: Bohuslän (forsvunnet?)
 53. Stereocaulon nanodes *: Akershus, Värmland.
 54. Stereocaulon rivulorum: Akershus.
 55. Stereocaulon subcoralloides *: Akershus.
 56. Stereocaulon symphycheilum: Akershus.
 57. Sticta fuliginosa: Akershus, Dalsland.
 58. Sticta limbata: Bohuslän (utryddet fra Sverige).
 59. Sticta sylvatica: Värmland, Bohuslän (forsvunnet).
 60. Umbilicaria arctica: Akershus.
 61. Umbilicaria decussata: Värmland (langt nord?).
 62. Umbilicaria grisea: Bohuslän.
 63. Umbilicaria havaasii *: Dalsland, Bohuslän, Värmland.
 64. Usnea chaetophora: Akershus, Bohuslän.
 65. Usnea diplotypus: Akershus, Bohuslän.
 66. Usnea florida: Akershus (forsvunnet), Vestfold, Bohuslän.
 67. Usnea glabrescens *: Vestfold, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 68. Usnea longissima: Akershus, Vestfold, Värmland, Dalsland (forsvunnet), Bohuslän (forsvunnet).
 69. Usnea madeirensis *: Akershus.
 70. Usnea wasmuthii *: Akershus.
 71. Xanthoria elegans *: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 72. Xanthoria fulva *: Akershus, Bohuslän, Dalsland, Värmland.
 73. Xanthoria sorediata: Akershus, Värmland.

Oversikten over inneholder en rekke arter som neppe er aktuelle i Østfold. Akershus har en del kambrosiluriske kalkbergarter som bare finnes som fåtallige flyttblokker i Østfold. I tillegg finnes nevnt en del arter fra Akershus som så vidt har sin sørgrense på Østlandet. De fleste av disse finnes neppe i Østfold.

Litteratur

Bratli, H. 1997. Lavregistreringer ved Østfold-kysten 1996. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. rapp. 4-1997:123-131.

Direktoratet for Naturforvaltning 1999. Nasjonal rødliste for truede arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3:1-161.

Gauslaa, Y. 1994. Lungenever, Lobaria pulmonaria, som indikator på artsrike kontinuitetsskoger. Blyttia 52(3):119-128.

Hultengren, S. 1995. Trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus samt Älvsborg län. Delrapport 2 1994/95 prosjekt "Provinsflora över trädlevande lavar i västra Sverige". Länsstyrelsen i Älvsborg län. Meddelande 1995-1:1-67.

Krog, H., Østhagen, H. & Tønsberg, T. 1980. Lavflora. Norske busk- og bladlav. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø. 312s.

Løfall, B.P. 1996. Busk- og bladlav - status 1996. Lav i Østfold 5. Natur i Østfold 15(2):164-178.

Løfall, B.P. 1998. Nye busk- og bladlav. Lav i Østfold 6. Natur i Østfold 17(1-2):25-30.

Løfall, B.P. 1999. Nye busk- og bladlav 1998. Lav i Østfold 7. Natur i Østfold 18(1):25-27.

Santesson, R. 1993. The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. Lund. 240pp.

Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) 1999. Rödlistade lavar i Sverige – Artfakta. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 528s.

Tønsberg, T. 1995. Cladonia incrassata new to Norway, and the problem of C. anitae in Europe. Graphis scripta 7:61-65.

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23:1-258.

 


Oversikten vil bli oppdatert ca. 15. januar og 15. juni årlig.

{short description of image} Opp til NBFs hjemmeside
{short description of image} Opp til NBF-Østfoldavdelingens hjemmeside
{short description of image} Opp til SABIMAs hjemmeside
Sist oppdatert 10.10.2000 BPL/JW