NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Gråstarr Carex canescens

OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan Wesenberg 2004.
{short description of image} OP Lom: Raudbergstulen. Foto: Norman Hagen 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 21.04.2005 JW