NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Ask Fraxinus excelsior

{short description of image} ST Malvik. Foto: Pål Klevan 2001.
{short description of image} OSLO (A) Oslo: Gaustad; (B) Oslo: Ekebergskråninga. Foto: Jan Wesenberg 2003.
{short description of image}{short description of image} {short description of image} (A) TE Skien: Voll. Foto: Norman Hagen 2002.
(B, C) TE Porsgrunn: Versvika. Foto: Norman Hagen 2003.
{short description of image} OSLO Oslo: Valle. Foto: Bjørn-Ove Indrøy 2003.
{short description of image} MR Kristiansund. Foto: Tom E. Felberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 17.03.2005 JW