Blyttia 57, 1999 - årsregister
Årgangen sortert etter forfatternavn og artikkeltittel

Alm, Torbjørn: Atlas Florae Europaeae - nytt bind. Anmeldelse av Jalas, J. & al. (red.) (1999): Atlas Florae Europaeae 12 (4): 171 (BØKER)

Alm, Torbjørn: Karmøyfloraen. Anmeldelse av Lundberg, A. (1998): Karmøys flora. Biologisk mangfald i eit kystkulturlandskap (2): 103 (BØKER)

Alsos, Inger Greve & Lund, Leidulf: Fjelløyentrøst Euphrasia frigida funnet i Colesdalen, Svalbard (1): 36 (FLORISTISK SMÅGODT)

Arvidsson, L.: se Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) (1999): Rödlistade lavar i Sverige. Artfakta (anmeldt av Reidar Haugan) (3): 144 (BØKER)

Bakken, Torkild: se Michelsen, Ottar & Bakken, Torkild: Vårbekksopp Vibrissea truncorum Fries i Lyngstøylvatnet, Ørsta kommune, Møre og Romsdal (2): 61 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Berg, Tore: se Nordal, Inger, Marcussen, Thomas & Berg, Tore: Fagerfiol Viola suavis - ny, men likevel gammel i norsk flora! (3): 109 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Bjureke, Christian: se Bjureke, Kristina & Bjureke, Christian: Lek med planter. Anmeldelse av Bradley, C. (1999): 50 hageprosjekter – aktiviteter for barn (2): 99 (BØKER)

Bjureke, Kristina & Bjureke, Christian: Lek med planter. Anmeldelse av Bradley, C. (1999): 50 hageprosjekter – aktiviteter for barn (2): 99 (BØKER)

Bradley, C. (1999): 50 hageprosjekter – aktiviteter for barn (anmeldt av Kristina & Christian Bjureke) (2): 99 (BØKER)

Bredesen, Bård: Hva gjør Norsk Botanisk Forening for å ta vare på det biologiske mangfoldet? (3): 141 (INNI GRANSKAUEN)

Bryn, Anders: Enkel og god framstilling av forskningsmateriale. Anmeldelse av Framstad, E. & Lid, I.B. (1998): Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier (2): 102 (BØKER)

Bryn, Anders: Hvordan er det å være plante i fjellet? Anmeldelse av Körner, C. (1999): Alpine Plant Life. Funtional Plant Ecology of High Mountain Ecosystems (3): 146 (BØKER)

Dalen, Lars: Brokkurt Herniaria glabra funnen i Ølen i Hordaland (4): 186 (FLORISTISK SMÅGODT)

Dolmen, Dag: se Kleiven, Einar & Dolmen, Dag: Vasspest Elodea canadensis Michx i Molandsvatnet, Arendal (3): 117 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elven, Reidar: se Fremstad, Eli & Elven, Reidar: Fremmede planter i Norge. Hyll-arter Sambucus spp. (1): 39 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Framstad, E. & Lid, I.B. (1998): Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier (anmeldt av Anders Bryn) (2): 102 (BØKER)

Fremstad, Eli & Elven, Reidar: Fremmede planter i Norge. Hyll-arter Sambucus spp. (1): 39 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Fægri, Knut: se Redaksjonelt: Knut Fægri 90 år (3): 108 (NORSK BOTANISK FORENING)

Grøstad, Trond & Halvorsen, Roger: Brokkurt Herniaria glabra L. i Norge (1): 15 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond, Melseth, Tor H. & Halvorsen, Roger: Vandreveronika Veronica peregrina i Norge. Tre nyfunn fra Vestfold (3): 132 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: se Halvorsen, Roger, Grøstad, Trond & Melseth, Tor H.: Portulakk Portulaca oleracea ssp. oleracea funnet i Larvik kommune, Vestfold (4): 187 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: se Melseth, Tor H., Grøstad, Trond & Halvorsen, Roger: Raggarve Cerastium brachypetalum Pers., med Norges to eneste kjente lokaliteter i Kragerø, én gammel og én ny (3): 120 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Smalsøte Gentianella uliginosa (Willd.) Börner funnet på tre lokaliteter i Larvik kommune, Vestfold (1): 37 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: Stor gjeldkarve Pimpinella major (L.) Hudson, en uvanlig art i norsk flora, funnet i Larvik kommune, Vestfold (2): 94 (FLORISTISK SMÅGODT)

Gulden, Gro (1998): Soppbok for barn (anmeldt av Håvard Kauserud) (1): 46 (BØKER)

Gunnerød, T. (1999): NINA 10 år – et tilbakeblikk og dets forhistorie (anmeldt av Klaus Høiland) (4): 172 (BØKER)

Guntveit, Stig: Nye forekomster av hjortetunge Asplenium scolopendrium og havburkne Asplenium marinum i Øygarden og Fjell kommuner, Hordaland (2): 88 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gaarder, Geir: se Hassel, Kristian & Gaarder, Geir: Grønnsko Buxbaumia viridis: nyfunn, utbredelse og status i Norge (4): 173 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger, Grøstad, Trond & Melseth, Tor H.: Portulakk Portulaca oleracea ssp. oleracea funnet i Larvik kommune, Vestfold (4): 187 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond, Melseth, Tor H. & Halvorsen, Roger: Vandreveronika Veronica peregrina i Norge. Tre nyfunn fra Vestfold (3): 132 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: Om knollsoleie på kysten av Telemark og Vestfold (1): 25 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond & Halvorsen, Roger: Brokkurt Herniaria glabra L. i Norge (1): 15 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Melseth, Tor H., Grøstad, Trond & Halvorsen, Roger: Raggarve Cerastium brachypetalum Pers., med Norges to eneste kjente lokaliteter i Kragerø, én gammel og én ny (3): 120 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hanssen, Even W.: Vyer for Norsk Botanisk Forening (4): 192 (INNI GRANSKAUEN)

Hanssen, Even Woldstad (red.) (1998): Blant orkideer og furutrær (Anmeldt av Anders Often) (1): 46 (BØKER)

Hassel, Kristian & Gaarder, Geir: Grønnsko Buxbaumia viridis: nyfunn, utbredelse og status i Norge (4): 173 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Haugan, Reidar: Jeg skammer meg! Anmeldelse av Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) (1999): Rödlistade lavar i Sverige. Artfakta (anmeldt av Reidar Haugan) (3): 144 (BØKER)

Holtan, Ivar: Kubjelle på Hovedøya i Oslo: ny delpopulasjon (1): 36 (FLORISTISK SMÅGODT)

Høiland, Klaus & Krog, Ola Wergeland: Hemmelighetskremmeri eller ansvarliggjøring? (1): 10 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Naturguide til hele Europa. Anmeldelse av Upton, N. (red.) (1998): Europa naturligvis! Vår verdensdels mangfoldige natur (2): 100 (BØKER)

Høiland, Klaus: Naturviteren - en reduksjonistisk elefant i det holistiske glassmenasjeriet? (3): 140 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Potetgull i rapsolje (1): 9 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: se Ødegård, Anne Kristine B. & Høiland, Klaus: Effekt av nitrogenforbindelser på nedbrytersopper i barskog (3): 123 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Høiland, Klaus: Slik talte fylkesmannen! (2): 98 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Snart kommer NINA ud… Anmeldelse av Gunnerød, T. (1999): NINA 10 år – et tilbakeblikk og dets forhistorie (4): 172 (BØKER)

Høiland, Klaus: Splitt og hersk (4): 188 (INNI GRANSKAUEN)

Jalas, J. & al. (red.) (1999): Atlas Florae Europaeae 12 (anmeldt av Torbjørn Alm) (4): 171 (BØKER)

Jørgensen, Per M.: Den gule bølge i Bergen (4): 181 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jørgensen, Per M.: Martin Vahl (1749-1804) – den første norske botanikkprofessor (2): 53 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jørgensen, Per M.: Rett skal være rett! (1): 48. (Rettelse til bokanmeldelse av Hageselskapets grunnbokpakke i Blyttia 56 (4): 242-244, 1998)

Kauserud, Håvard: Skal tidlig krøkes som soppekspert skal bli. Anmeldelse av Gulden, Gro (1998): Soppbok for barn (1): 46 (BØKER)

Kleiven, Einar & Dolmen, Dag: Vasspest Elodea canadensis Michx i Molandsvatnet, Arendal (3): 117 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Krog, Ola Wergeland: se Klaus Høiland & Ola Wergeland Krog: Hemmelighetskremmeri eller ansvarliggjøring? (1): 10 (INNI GRANSKAUEN)

Kurtto, A.: se Jalas, J. & al. (red.) (1999): Atlas Florae Europaeae 12 (anmeldt av Torbjørn Alm) (4): 171 (BØKER)

Körner, C. (1999): Alpine Plant Life. Funtional Plant Ecology of High Mountain Ecosystems (anmeldt av Anders Bryn) (3): 146 (BØKER)

Lampinen, R.: se Jalas, J. & al. (red.) (1999): Atlas Florae Europaeae 12 (anmeldt av Torbjørn Alm) (4): 171 (BØKER)

Langangen, Anders & Løkken, Sverre: Forekomsten av kransalger i noen vann i Vågå kommune (4): 154 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Lein, Tor Eiliv: Nytt og viktig hjelpemiddel. Anmeldelse av Rueness, Jan (1998): Alger i farger (1): 48 (BØKER)

Lid, I.B.: se Framstad, E. & Lid, I.B. (1998): Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier (anmeldt av Anders Bryn) (2): 102 (BØKER)

Lillethun, A.: se Moen, A., Lillethun, A. & Odland, A. (1998): Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon (anmeldt av Knut Rydgren) (2): 101 (BØKER)

Lindholm, Markus: Grunner og avgrunner i biologien (4): 184 (INNI GRANSKAUEN)

Lund, Leidulf: se Alsos, Inger Greve & Lund, Leidulf: Fjelløyentrøst Euphrasia frigida funnet i Colesdalen, Svalbard (1): 36 (FLORISTISK SMÅGODT)

Lundberg, A. (1998): Karmøys flora. Biologisk mangfald i eit kystkulturlandskap (Anmeldt av Torbjørn Alm) (2): 103 (BØKER)

Løfall, Bjørn Petter: Junkerbregne Polystichum braunii, ny karplante for Østfold (3): 149 (FLORISTISK SMÅGODT)

Løkken, Sverre: se Langangen, Anders & Løkken, Sverre: Forekomsten av kransalger i noen vann i Vågå kommune (4): 154 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Marcussen, Thomas: se Nordal, Inger, Marcussen, Thomas & Berg, Tore: Fagerfiol Viola suavis - ny, men likevel gammel i norsk flora! (3): 109 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Melseth, Tor H., Grøstad, Trond & Halvorsen, Roger: Raggarve Cerastium brachypetalum Pers., med Norges to eneste kjente lokaliteter i Kragerø, én gammel og én ny (3): 120 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Melseth, Tor H.: se Grøstad, Trond, Melseth, Tor H. & Halvorsen, Roger: Vandreveronika Veronica peregrina i Norge. Tre nyfunn fra Vestfold (3): 132 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Melseth, Tor H.: se Halvorsen, Roger, Grøstad, Trond & Melseth, Tor H.: Portulakk Portulaca oleracea ssp. oleracea funnet i Larvik kommune, Vestfold (4): 187 (FLORISTISK SMÅGODT)

Michelsen, Ottar & Bakken, Torkild: Vårbekksopp Vibrissea truncorum Fries i Lyngstøylvatnet, Ørsta kommune, Møre og Romsdal (2): 61 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Mjelde, Marit: se Often, Anders & Mjelde, Marit: Nyoppdaget masseforekomst av høstvasshår Callitriche hermaphroditica i Rendalen (1): 30 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Moen, A., Lillethun, A. & Odland, A. (1998): Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon (anmeldt av Knut Rydgren) (2): 101 (BØKER)

Naturvernforbundet i Buskerud (1998): Eng(le)vakt (redaksjonell notis) (1): 47 (BØKER)

Nilsen, Liv S.: Norsk timian Thymus praecox ssp. arcticus i Nærøy, Nord-Trøndelag (4): 186 (FLORISTISK SMÅGODT)

Nordal, Inger, Marcussen, Thomas & Berg, Tore: Fagerfiol Viola suavis - ny, men likevel gammel i norsk flora! (3): 109 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Núñez, María: På tide å våkne, Tornerose! – vil Museumsprosjektet vekke de botaniske samlingene til nytt liv? (2): 84 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Odland, A.: se Moen, A., Lillethun, A. & Odland, A. (1998): Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon (anmeldt av Knut Rydgren) (2): 101 (BØKER)

Odland, Arvid: Sølvmelde Atriplex laciniata nyinnvandret til Jomfruland, Kragerø (3): 147 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders & Mjelde, Marit: Nyoppdaget masseforekomst av høstvasshår Callitriche hermaphroditica i Rendalen (1): 30 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Gratulerer, floravenner i Nedre Eiker! Anmeldelse av Hanssen, Even Woldstad (red.) (1998): Blant orkideer og furutrær (1): 46 (BØKER)

Pedersen, Oddvar: Opprop: Lokalflora for Vest-Agder - invitasjon til dugnad (1999-2004) (3): 107 (NORSK BOTANISK FORENING)

Pedersen, Oddvar: Toppstarr og stautstarr likevel ikke i Grimstad (3): 152 (FLORISTISK SMÅGODT)

Redaksjonelt: Blyttias internettside er i funksjon (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Blyttias årsregister (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Buskerud Botaniske Forening er opprettet (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Ekskursjonsreferater våren 1999 (4): 195 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Interessant samarbeide mellom Norge og Estland (1): 5 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Natur i Østfold (1): 3 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: NBFs hjemmesider (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: NBFs lovendringssaker 1998 (1): 3 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Nord-norsk avdelings internettsider (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Norge rundt – ekskursjoner ettersommeren og høsten 1999 (2): 50 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Norge rundt – ekskursjoner våren og forsommeren 1999 (1): 6 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Norge rundt - møteprogrammer høsten 1999 (3): 105 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Nytt hovedstyre – fra hele landet (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Nytt lokaltidskrift: Grobladet (1): 3 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Nyttig floristisk litteratur fra naboene i vest (1): 29 (BØKER )

Redaksjonelt: Opprop om forvaltning av bymarkene (4): 200 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Orebladet (1): 3 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Postens regler for omadressering (1): 2 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Uvanlig belegg (1): 5 (NORSK BOTANISK FORENING)

Redaksjonelt: Årets funn 1998 (2): 95 (FLORISTISK SMÅGODT)

Redaksjonelt: Årets funn 1999 - send inn bidrag! (3): 148 (FLORISTISK SMÅGODT)

Redaksjonelt: Årsmeldinger for 1998 og ekskursjonsreferater for sommer/høst 1998 (2): 63 (NORSK BOTANISK FORENING)

Rueness, Jan (1998): Alger i farger (Anmeldt av Tor Eiliv Lein) (1): 48 (BØKER)

Rydgren, Knut: Praktbok om norsk vegetasjon. Anmeldelse av Moen, A., Lillethun, A. & Odland, A. (1998): Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon (anmeldt av Knut Rydgren) (2): 101 (BØKER)

Røsberg, Ingvald: Gulsymre Anemone ranunculoides funnet i Ålesund (1): 38 (FLORISTISK SMÅGODT)

Suominen, J.: se Jalas, J. & al. (red.) (1999): Atlas Florae Europaeae 12 (anmeldt av Torbjørn Alm) (4): 171 (BØKER)

Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) (1999): Rödlistade lavar i Sverige. Artfakta (anmeldt av Reidar Haugan) (3): 144 (BØKER)

Upton, N. (red.) (1998): Europa naturligvis! Vår verdensdels mangfoldige natur (anmeldt av Klaus Høiland) (2): 100 (BØKER)

Wesenberg, Jan: Forsøk på svar om NBF og vernearbeidet (3): 142 (INNI GRANSKAUEN)

Wesenberg, Jan: Tunsaltgras slett ikke så sjelden på nedre Østlandet (3): 151 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wischmann, Finn: Hvorledes "de små" begynte (1): 14 (DE SMÅ DETALJER 6)

Wischmann, Finn: Poa palustris og nemoralis (3): 138 (DE SMÅ DETALJER 8)

Wischmann, Finn: Rettelse: Vi forsøker en gang til – engmarihånd og smalmarihånd (1): 14 (DE SMÅ DETALJER 6)

Wischmann, Finn: To par rørkvein (2): 96 (DE SMÅ DETALJER 7)

Wischmann, Finn: To pluss to starr. Rundstarr og blankstarr; kvass-starr og nordlandsstarr. Carex rotundata og saxatilis; C. acuta og aquatilis (4): 189 (DE SMÅ DETALJER 9)

Wischmann, Finn: Villøk og strandløk Allium oleraceum og vineale (1): 13 (DE SMÅ DETALJER 6)

Ødegård, Anne Kristine B. & Høiland, Klaus: Effekt av nitrogenforbindelser på nedbrytersopper i barskog (3): 123 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Øyen, Bernt-Håvard: Buskfuru og bergfuru – en historie fra kystskogbruket i Norge (4): 162 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)


Blyttias hovedside
Sist oppdatert 02.03.2000 JW